Follow by Email

26 април, 2012

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
СПИСЪК НА ТЕМИТЕ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, спец. ИТБ

I. СПИСЪК НА ТЕМИТЕ ПО НАУЧНИ РЪКВОДИТЕЛИ

Научен ръководител: Проф. д. ик. н. Румен Върбанов
Тема 1. Използване на решения с Web технологии в корпоративната информационна система
Тема 2. Интранет и Екстранет мрежи в корпоративната система
Тема. 3. Безжични комуникации и технологии в бизнеса. Протоколи за безжични мрежи
Тема 4. Виртуалните частни мрежи – задължителен компонент на корпоративната информационна среда
Тема 5. Подход към изграждането на корпоративна инфраструктура
Тема 6. Web сайтът на компанията – основен компонент на корпоративната инфраструктура
Тема 7. Приложение на аутсорсинга на информационни технологии в корпоративна среда
Тема 8. Подход към осигуряването на корпоративна безопасност в Интернет среда
Тема 9. Съвременни решения и технологии за изграждане на корпоративната информационна среда
Научен ръководител: Доц. д-р Любен Краев
Тема 1. Електронен бизнес – реалност и предизвикателства пред икономическата практика
Тема 2. Електронен бизнес и Интернет – нови практики в съвременния бизнес
Тема 3. Изследване и разработване на електронния бизнес в предприятията и фирмите – системни измерения
Научен ръководител: Доц. д-р Виолета Краева
Тема 4. Интернет маркетинг
Тема 5. Електронна търговия
Тема 6. Електронно банкиране
Научен ръководител: Доц. д-р Петя Емилова
Тема 7. Стратегия за изграждане на електронен бизнес във фирма “.................”
Тема 8. Виртуално предприятие
Тема 9. Приложения за електронен бизнес
Литература:
1. Dinnie, Garry, The Second Annual Global Information Security Survey, Information Management & Computer Security, 1999, 7/3, pp. 112-120.
2. Riggins, F., Framework for Identifying Web - based Electronic Commerce, Journal of Or-ganizational Computing and Electronic Commerce, 1999, Vol. 9, No. 4, pp. 297-310.
3. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Свищов, АИ “Ценов”, 2007.
4. Вютрих Х., А. Филипп, Виртуализация как возможны путь развития управление, http://ptpu.ru/issues/5_99/19_5_99.htm, Цитиран 16.12.2004.
5. Даниел Амор, (Р)еволюция на Е-бизнеса (Как да живеем и работим в свързания свят), С., ИнфоДАР, 2000 г., 844 с.
6. Ескенази, А. Бизнес интернет приложения. Варна, Унив. Издат. на Икон. Унив., 2002.
7. Каменова М,А. Громов. Технологии для виртуального предприятия, "Открытые сис-темы", 2000, бр. 4.
8. Л. Краев, В. Краева, П. Емилова, Електронен бизнес, В. Търново, “Фабер”, 2009.
9. Мануел Кастелс, Възходът на мрежовото общество, ЛИК, 2006 г., 496 стр.
10. Моцев, М. Електронна търговия. С., ФокКом, 2001.
11. Стефанов, Ив., Електронно банкиране: решения и тенденции по света и в българските условия, ИТ и съвременната банка, SAGA technology , 2003 г.
Научен ръководител: Доц. д-р Богомил Трайков
1. Приложение на .NET платформата за изграждане на бизнес информационна система
2. Проектиране и изграждане на бази от данни за нуждите на бизнес информационна система
3. Управление на информацията във фирма
4. Организация на разпределени бази от данни за информационно обслужване на управлението (по примера на фирма …)
5. Прилагане на съвременни инструменти при проектиране на бази от данни
6. Приложение на SQL Server в решаване на информационните проблеми (на фирма …)

II. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ КЪМ ТЕМИТЕ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Румен Върбанов
Тема 1. Използване на решения с Web технологии в корпоративната информационна система
1.1. Необходимост от използване на Web технологии. Характеристика. Предимства. Особености на приложението.
1.2. Интегрирани IP мрежи за глас и данни
1.3. Клиент-сървър среда
1.4. Интранет като инструмент за корпоративно управление
Тема 2. Интранет и Екстранет мрежи в корпоративната система
2.1. Характеристики и предимства на Интермрежите
2.2. Интранети – особености и необходимост от използването им в корпоративната инфраструктура
2.3. Екстранет мрежи
2.4. Планиране и изграждане на Интранет/Екстранет
Тема. 3. Безжични комуникации и технологии в бизнеса. Протоколи за безжични мрежи
3.1. Същност и предимства на безжичните мрежи
3.2. Принципи на функциониране на безжичната мрежа
3.3. Технологии за безжични локални мрежи
3.4. Основни типове безжични мрежи
3.5. Технология WIMax (IEEE 802.16.x)
3.6. Подход към изграждането на безжични мрежи в компанията
Тема 4. Виртуалните частни мрежи – задължителен компонент на корпоративната информационна среда
4.1. Въведение във виртуалните частни мрежи
4.2. Основи на тунелната връзка. Протоколи за виртуални частни мрежи
4.3. Подход към изграждането на виртуални частни мрежи
4.4. Сигурност на виртуалните частни мрежи
4.5. Потребителски решения за виртуални частни мрежи. Критерии за избор на виртуална частна мрежа
Тема 5. Подход към изграждането на корпоративна инфраструктура
5.1. Организация и компоненти на информационната инфраструктура
5.2. Информационна инфраструктура на компанията
5.3. Еволюция на корпоративната инфраструктурата
5.4. Подход към изграждането на корпоративната инфраструктура
5.5. Инфраструктура за електронен бизнес. Изисквания на системите за електронен бизнес
Тема 6. Web сайтът на компанията – основен компонент на корпоративната инфраструктура
6.1. Корпоративният Web сайт и бизнеспроцесите на компанията
6.2. Разработване на Web сайта
6.3. Съдържание на сайта
6.4. Промоция и маркетиране на сайта
6.5. Разходи за създаването и поддръжката на сайта
6.6. Корпоративен портал
Тема 7. Приложение на аутсорсинга на информационни технологии в корпоративна среда
7.1. Необходимост и възможности на ИТ аутсорсинга
7.2. Аутсорсингът като съвременна форма за организация на бизнеса
7.3. Съдържание, модели и жизнен цикъл на аутсорсинга на информационни технологии
7.4. Подход към разработването на стратегия за аутсорсинг на информационни технологии
7.5. Рискове и опасния на ИТ аутсорсинга
7.6. Съдържание на стратегията за ИТ аутсорсинг
7.7. Аутсорсингът в България – състояние и тенденции
Тема 8. Подход към осигуряването на корпоративна безопасност в Интернет среда
8.1. Корпоративната защита в Интернет среда
8.2. Понятие за безопасност и изисквания към безопасността
8.3. Заплахи за безопасността
8.4. Външни атаки на системата
8.5. Стандарти за сигурност
8.6. Превантивен подход за осигуряване на сигурност. Съвременни средства и технологии за защита на корпоративната информация в Интернет.
8.7. Системни решения и корпоративна политика за безопасност в компанията
Тема 9. Съвременни решения и технологии за изграждане на корпоративната информационна среда
9.1. Използване на IP мрежови решения в бизнесорганизацията
9.2. Бизнес услуги, осигуряване в IP среда
9.3. ERP системите – стандарт за съвременни корпоративни информационни системи. Подход към избора на ERP софтуер. Стратегия за внедряване на ERP. ERP интегрирани управленски системи в България.
9.4. Софтуер за управление на отношенията с клиентите (CRM). Защо бизнесът се нуждае от системи за управление на отношенията с клиентите. Подход за успешно внедряване на софтуер за управление на отношенията с клиентите в Web среда. Разпространение на CRM системите в България.
Литература
1. Аутсорсингът – същност и развитие. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА”, януари 2006 (http://www.mee.government.bg/doc_pdf/Outsourcing-2006.doc)
2. Върбанов, Р. Аутсорсингът – един нов модел за управление на информационните ресурси. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2007 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 85-114.
3. Върбанов, Р. Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с.Върбанов, Р. Информационни технологии в управлението - състояние и тенденции в развитието. (в съавт.). Юбилеен алманах "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ'96", т. 6. Свищов, Академично издателство "ЦЕНОВ", 1996, с. 5-75.
4. Върбанов, Р. Фактори и предпоставки за електронна търговия в България и Европейския съюз. Икономически изследвания, № 1, 2011. с. 132-166.
5. Върбанов, Р. Компютърни мрежи. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2007.
6. Върбанов, Р. Корпоративни мрежови архитектури и технологии, Faber, В. Търново, 2009.
7. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Велико Търново, Абагар, 2007.
8. Върбанов, Р. Стратегията за аутсорсинг на информационните технологии: предизвикателство или необходимост. Сп. “Икономическа мисъл”, Брой 3, София, с. 45-69.
9. Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. Сиела, С., 2001.
10. Дебора, Л. Ш. Компютърни мрежи. С., СофтПрес/ Cisco Press, 2003.
11. Компютърни мрежи - комплект за сертифициране. С., СофтПрес/ Cisco Press, 2002.
12. Компютърни мрежи от Microsoft Corporation. Комплект за MCSE самообучение., Изд. Софтпрес/Microsoft Press, С., 1999.
Научен ръководител: доц. д-р Любен Краев
Тема 1. Електронен бизнес – реалност и предизвикателства пред икономическата практика
1. Електронният бизнес и еволюционните модели на икономиката.
2. Електронен бизнес – реалност и предизвикателства пред световната икономическа практика.
3. Електронният бизнес в българските предприятия и фирми.
 3.1. Състояние на електронния бизнес в българската стопанска практика.
 3.2. Форми на проявление на електронния бизнес в предприятията и фирмите.
 3.3. Нерешени въпроси и перспективи на развитие на електронния бизнес в България.
Тема 2. Електронен бизнес и Интернет – нови практики в съвременния бизнес
1. Интернет – основна инфраструктура на електронния бизнес.
2. Проникване на Интернет в бизнеса.
3. Българското Интернет-пространство и електронният бизнес.
  3.1. Изследване на основните измерения на българското Интернет-пространство.
 3.2. Присъствие на българските предприятия и фирми в Интернет.
 3.3. Предизвикателство и перспективи пред Интернет и електронния бизнес в българската стопанска практика.
Тема 3. Изследване и разработване на електронния бизнес в предприятията и фирмите – системни измерения
1. Системно изследване и разработване на електронния бизнес.
2. Методични измерения на изследването и разработването на електронния бизнес.
3. Систематика на изследването и разработването на електронния бизнес в българската стопанска практика.
 3.1. Състояние и развитие на електронния бизнес в България.
 3.2. Нерешени въпроси и методични затруднения пред електронния бизнес в България.
 3.3. Добри практики на системно изследване и разработване на електронен бизнес в света и в България.
Научен ръководител: доц. д-р Виолета Краева
Тема 4. Интернет маркетинг
1. Изпълнение на маркетинговите функции в Интернет
2. Модели и форми на интернет маркетинг
3. Особености на интернет маркетинга
4. Уебсайтът като маркетингов инструмент
5. Интернет реклама на продукти и услуги
Тема 5. Електронна търговия
1. Същност на електронната търговия
2. Предимства и рискове на електронната търговия
3. Форми на електронна търговия
4. Бизнес модели за електронна търговия
5. Фази на електронната търговия
6. Създаване и управление на интернет магазин
Тема 6. Електронно банкиране
1. Възникване и същност на електронното банкиране
2. Видове електронни платежни инструменти
3. Категории електронни плащания
4. Услуги за електронни разплащания
5. Системи за електронни междубанкови плащания
Научен ръководител: доц. д-р Петя Емилова
Тема 7. Стратегия за изграждане на електронен бизнес във фирма “.................”
1. Електронният бизнес в дейността на фирмите
2. Технологични и приложни аспекти на електронния бизнес
3. Концепция за изграждане на фирмена стратегия за елек¬тронен бизнес
1. Стратегия и метод за развитие на електронен бизнес в българските фирми
2. Обхват на бизнес плана за развитие на електронен бизнес във фирмата
3. Анализ и управление на риска в електронния бизнес на фирмите
Тема 8. Виртуално предприятие
1. Виртуална организация на бизнеса
2. Информационни технологии, поддържащи изграждането и функционирането на виртуалното предприятие
3. Методика за създаване на виртуално предприятие
1. Анализ на средата
2. Проектиране на процесите и обвързване с ресурсите
3. Привличане на ресурси от други компании
4. Експлоатация на виртуалното предприятие и мониторинг на процесите.
Тема 9. Приложения за електронен бизнес
1. Същност на приложенията за електронен бизнес
2. Елементи на приложенията за електронен бизнес
3. Преглед и сравнение на приложенията за електроне бизнес
Литература:
1. Dinnie, Garry, The Second Annual Global Information Security Survey, Information Management & Computer Security, 1999, 7/3, pp. 112-120.
2. Riggins, F., Framework for Identifying Web - based Electronic Commerce, Journal of Or¬ganizational Computing and Electronic Commerce, 1999, Vol. 9, No. 4, pp. 297-310.
3. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Свищов, АИ “Ценов”, 2007.
4. Вютрих Х., А. Филипп, Виртуализация как возможны путь развития управление, http://ptpu.ru/issues/5_99/19_5_99.htm, Цитиран 16.12.2004.
5. Даниел Амор, (Р)еволюция на Е-бизнеса (Как да живеем и работим в свързания свят), С., ИнфоДАР, 2000 г., 844 с.
6. Ескенази, А. Бизнес интернет приложения. Варна, Унив. Издат. на Икон. Унив., 2002.
7. Каменова М,А. Громов. Технологии для виртуального предприятия, "Открытые сис¬темы", 2000, бр. 4.
8. Л. Краев, В. Краева, П. Емилова, Електронен бизнес, В. Търново, “Фабер”, 2009.
9. Мануел Кастелс, Възходът на мрежовото общество, ЛИК, 2006 г., 496 стр.
10. Моцев, М. Електронна търговия. С., ФокКом, 2001.
11. Стефанов, Ив., Електронно банкиране: решения и тенденции по света и в българските условия, ИТ и съвременната банка, SAGA technology , 2003 г.
Научен ръководител: доц. д-р Богомил Трайков
1. Приложение на .NET платформата за изграждане на бизнес информационна система
1. Същност на .NET технологията – Същност на .NET. Microsoft .NET Framework. Програмни езици. Управляеми модули. Метаданни.
2. Подход за изграждане на Web базирана информационна система – Архитектура. Методология. Изграждане структурата на информационната система в средата на .NET.
3. Средства за създаване на Web базирана информационна система – ADO .NET. Web Services. ASP .NET.
4. Примерен практически подход за изграждане на Web базирана информационна система – Същност и описание. Последователност на създаване. Реализация.
2. Проектиране и изграждане на бази от данни за нуждите на бизнес информационна система
1. Бази от данни. Същност и класификация. Съвременни модели на базите от данни. Системи за управление на бази от данни.
2. Проектиране на бази от данни- Етапи. Семантично моделиране. Управление на транзакции.
3. Складове за данни – Същност. Информационни потоци. Средства и технологии за изграждане.
3. Управление на информацията във фирма …..
1. Информационно осигуряване – Същност. Насоки на развитие. Характерни проблеми и начини за решаването им.
2. Анализ на фирменото информационно осигуряване – Анализ на състоянието. Задачи по управлението на информацията. Връзка между управлението и информацията.
3. Управление на фирмената информация във фирма … - Информационна система на фирмата. Места за възникване и регистриране на данни. Потребители на информация. Информационни потоци. Определяне нуждите от информация. Структура на информационната система във фирмата.
4. Организация на разпределени бази от данни за информационно обслужване на управлението (по примера на фирма …)
1. Разпределени бази от данни – Мрежите от изчислителни машини като среда за изграждане на разпределени бази от данни. Същност и характеристика. Системи за управление на разпределени бази от данни.
2. Информационно обслужване на управлението във фирма … - Информационни потребности на управлението. Източници, информационни потоци и резултатна информация. Автоматизирана система за управление във фирма…
3. Реализация на разпределени системи и бази от данни във фирма … - Съдържание на базите от данни. Структура. Етапи на внедряване. Препоръки към функционираща система.
5. Прилагане на съвременни инструменти при проектиране на бази от данни
1. Релационен подход – Релационна структура и релационни бази от данни.
2. Въведение в проектирането на релационните бази от данни – Цели на проектирането. Основни методи. Процедури на проектирането.
3. Проектиране на бази от данни с помощта на съвременни инструменти – Основни понятия и особености при работа. Инструменти за създанате на модели. Пример за използване и приложение.
6. Приложение на SQL Server в решаване на информационните проблеми (на фирма …)
1. Системни и платформени характеристики на SQL Server – Технологии в SQL Server. Архитектура на базата от данни. Администриране на SQL Server.
2. Проектиране на данни с SQL Server – Файлове и групови файлове. Създаване на SQL Server бази от данни. Индекси.
3. Приложение на SQL Server в бизнеса – E-mail поддръжка от SQL Server. Интеграция на SQL Server с Интернет. SQL Server в управлението на бизнеса.
Литература:
1. Davidson, L., Pro SQL Server 2008 Relational Database Design and Implementation, Apress, 2008.
2. Dewson, R. Beginning SQL Server 2008 for Developers: From Novice to Professional, Apress, 2008.
3. Мейер, М. Теория реляционных баз данных. – М. Мир, 1997.
4. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных, В 2 томах., М., Мир. 1985.
5. Тодоров, Т. Бази от данни с бизнес-информация, Техника, С., 1994.
6. Трайков, Б. Бази от данни, Свищов, 2008.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen