Follow by Email

29 август, 2015

Теми за курсови работи по операционни системи

Теми

за курсови работи по дисциплината „ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ“за студентите от спец. „Бизнес информатика“
(задочно и редовно обучение)


Резултат с изображение за operating system1. 1. Системен софтуер за персонални компютри – състав и предназначение.
2.       Операционна система. Предназначение, състав и функции на операционната система. Архитектура на операционната система.
3.       Класификация на операционните системи. Изисквания към съвременните операционни системи.
4.       Еволюция на операционните системи. Операционни системи за персонални компютри. Изисквания към съвременните операционните системи.
5.       Управление на процесите. Процес и състояния на процеса. Прекъсвания. Планиране на процесите.
6.       Нишки (thread). Mногонишкова обработка (multithereading). Многонишкови операционни системи.
7.       Процеси, потоци и задания в Windows.
8.       Управление на паметта. Йерархия на компютърната памет. Нива в йерархията на паметта. Процесорни регистри (регистрова памет).
9.       Организация и управление на физическата памет. Фиксирани раздели. Променливи раздели. Суопинг (swapping).
10.   Организация и управление на виртуалната памет. Същност на концепцията за виртуална памет. Организация на виртуалната памет.
11.   Организация на паметта при Windows NT/XP/7. Странично преобразуване. Структура на елемент от таблицата на страниците.
12.   Управление на данните. Файлова система. Организация на файловете и достъп до тях. Типове файлове. Именуване и атрибути на файл. Логическа и физическа организация.
13.    Организация и достъп до файловете. Записна структура на файл. Поточна структура на файл. Управление на достъпа до файлове. Осигуряване безопасността на файловете.
14.    Файлови системи на Windows 7. Файлова система NTFS. Файлова система CDFS. Файлова система EFS.
15.   Управление на входно-изходните операции. Физически основи на входно-изходните операции. Логически принципи на въвеждането и извеждането на данни.
16.   Подсистема за вход-изход. Разделяне на устройствата и данните между процесите. Организация на паралелната работа на устройствата и процесора. Съгласуване скоростите за обмен и кеширане на данните. Предоставяне на удобен логически интерфейс. Поддържане на множество драйвери и възможност за лесно включване на нови драйвери.
17.   Управление на безопасността. Понятие за безопасност. Изисквания към безопасността. Заплахи за безопасността. Външни атаки на системата. Системен подход към осигуряване на безопасността. Политика за безопасност в компанията.
18.   Защитни механизми на операционната система. Идентификация и аутентификация. Авторизация. Разграничаване на достъпа до обекти на операционната система. Откриване на опитите за проникване. Одит на системата за защита. Система Kerberos.
19.   Безопасност на Windows 8. Основни технологии за защита на Windows 8. Action Center. Windows Defender. Защитна стена.
20.   Операционна система Windows – основни характеристики и еволюция. Семейство DOS базирани версии на Windows. Фамилия Windows 9x.
21.   Фамилия Windows NT. Еволюция и основни характеристики.
22.   Операционни системи Windows за смартфони и таблети. Windows Phone 7.
23.   Операционна система Windows 7. Основни характеристики и издания. Възможности на отделните издания на Windows 7.
24.   Операционна система Windows 7. Ключови характеристики и подобрения.
25.   Операционна система Windows 8. Подобрения и нови възможности. Ключови характеристики на Windows 8.
26.   Операционна система Windows 8. Издания на Windows 8. Windows RT - поддържани платформи и устройства.
27.   Операционна система Windows 8.1. Подобрения и нови възможности. Изданията на Windows 8.1. Архитектура на Windows 8.1.
28.  Операционна система Windows 10. Подобрения и нови възможности. Изданията на Windows 10. Архитектура на Windows 10.
29.   Операционна система UNIX. Архитектура на UNIX. Файлова система. Потребители, групи, разрешения.
30.   Операционна система Linux. Еволюция на Linux и основни характеристики. Дистрибуции на Linux.
31.   Подходи при избора на операционна система. Мащабируемост, разширяемост и преносимост на операционните системи.
32.   Съвременни тенденции в развитието на операционните системи.
33.   Мрежови операционни системи. Предназначение състав и архитектура.
34.   Мобилни операционни системи. Операционна система Google Android.
35.   Облачни услуги. Облачни операционни системи (Cloud OS, Web OS).

 Свищов, септември 2015 г.         проф. д. ик. н. Румен Върбанов
                                    

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen