Follow by Email

01 септември, 2014

Теми за курсови работи


Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, катедра „Бизнес информатика“

Теми за курсови работи
по дисциплината „Информационни системи и технологии” за спец. „СФК” (редовно и задочно обучение)

1.    Новата (Интернет) икономика. Предпоставки за възникване на новата икономика. Същност и проявление.
2.      Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни технологии. Електронна Европа. Информационно общество (ИО). Документи в ЕС в областта на ИО. Икономика на знанието.
3.      Информационно общество в България. Предпоставки за изграждане и функциониране на ИО в България. Програма „Електронна България”. Проникване на Интернет в България.
4.      Особености на Интернет, стимулиращи използването на мрежата в бизнес мениджмънта.
5.      Поява е еволюция на Web. Web страница. Web сайт. Web сървър. Хипертекстови връзки. Браузъри.
6.      Вграждането на Web технологиите във фирмената информационна система. Интранет и Екстранет мрежи. Анализ на последиците от използването на Web технологиите във фирмената ИС и промените, които настъпват във функционален, организационен и социален аспект.
7.      Съвременни инструменти за търсене в Интернет. SEO оптимизация за търсачки - същност и инструменти. Оптимизация за социални мрежи  
8.      Електронен бизнес и електронна търговия. Модели на електронен бизнес. Реализация на модела B2C.
9.      Електронна търговия – особености, разновидности и предимства.
10. Електронна търговия от типа бизнес между компании (B2B) – особености и възможности. Интернет търговска площадка.
11. Електронна търговия в България – състояние и тенденции. Сравнителен анализ на проникването на електронната търговия в България и в ЕС.
12. Web сайта на предприятието – ключов инструмент за бизнес в Интернет. Изисквания и подход към изграждането и поддръжката на сайта.
13. Възможности за поддръжка и SEO оптимизация на сайта за търсачки. Оптимизация на сайт за по-добра позиция в Google.
14. Корпоративни портали в бизнеса на организацията. Изисквания към инфраструктурата и практическа реализация.
15. Инфраструктура за електронен бизнес. Web сайт на компанията. Видове сайтове. Бизнес план за изработване на Web сайт на компанията.
16. Маркетинг на Web сайта. Корпоративният Web сайт като фундаментален инструмент за електронен бизнес и електронна търговия.
17. Електронно правителство. Концепцията за електронно правителство в контекста на информационното общество. Същност на електронните услуги. Предимства за гражданите и фирмите.
18. Реализиране на концепцията за Електронно правителство  в България. Цели и задачи. Постигнати резултати и проблеми. Обхват и съдържание на задължителните услуги, извършвани по електронен път.
19. Електронно управление. Същност на електронното управление и електронните услуги. Електронно управление и електронно правителство. Проблеми при предоставянето на електронни услуги за граждани и бизнеса в България.
20. Защита на информацията в Интернет среда. Видове заплахи за сигурността в Интернет среда. Необходимост от защита на данните.
21. Средства и технологии за защита на данните  в Интернет среда. Изисквания на бизнеса към сигурността на транзакциите в Интернет. Защитни стени. Пароли. Биометрична защита.
22. Еволюция на WEB 2.0.  Поява и основни характеристики.
23. Основни технологии на WEB 2.0.  Социални мрежи и блогове.
24. Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта на организацията. 
25. Социалните мрежи като бизнес инструмент. Социална стратегия за бизнес на компанията.
26. Информационни системи в агенция Митници – структура и организация, е-портал на Агенция Митници.
27. Информационни системи на НАП, е-портал на НАП.
28. Информационни системи на държавните контролни органи, е-портал на Комисията за финансов надзор, е-портал на Комисията по хазарта, е-портал на Агенцията за държавен финансовa инспекция и др.
29. Информационни системи за одит, финансово управление и контрол, и митническа документация

ЛИТЕРАТУРА:         
6. Върбанов, Р. и др. Интернет технологии в бизнеса и в мениджмънта. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2014.
1. Амор, Д. (Р)еволюцията на Е-бизнеса. Как да живеем и работим в свързания свят. Изд. къща ИнфоДАР, С., 2000.
2. Върбанов, Р. Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с.
3. Върбанов, Р. България в европейското информационно пространство. Библиотека „Стопански свят”, № 88. Издание на СА „Д.А. Ценов – Свищов”. Свищов, 2007, с.192.
4. Върбанов, Р. Електронната търговия – ключов фактор за конкурентноспособността на малкия и среден бизнес. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 18-32.
5. Върбанов, Р. Електронно правителство и електронни услуги (българският опит да се използват информационни технологии в административното управление). Сп. “Бизнес управление”, Брой 4, 2007 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120.
7. Върбанов, Р. и др. Информационни технологии в бизнеса. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2009, 379 с.
9. Върбанов, Р. Информационни и комуникационни технологии в бизнеса – съвременни тенденции и измерения. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2009 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 66-91.
10. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Изд. „Абагар”, Велико Търново, 2009, 336 с.
11. Върбанов, Р. Представяне на компанията в Интернет: изграждане, маркетинг и използване на корпоративния Web сайт. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2005 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-114.
12. Върбанов, Р. Ролята на електронното управление в съвременното общество на знанието. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120.
14. Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. С., Издателство “Сиела”, 1998.
17. Къминг, Т. Малкото «е» - големият бизнес. Бизнес планиране за Интернет търговия, Класика и Стил, С., 2006 г.
18. Стратегия за електронно правителство (Решение № 866 на Министерски съвет от 28.12.2002 г.). www.ipaei.government.bg/strategy/egov.htm
19. Стратегия и Национална програма за развитие на Информационното общество на Република България. http://www.daits.government.bg/upl/file_20060406120702_3de4960be11de13.doc
20. Е-портал на НАП: https://inetdec.nra.bg/index.html
21. Е-портал на Агенция Митници: https://ecustoms.bg/eportal/
22. Административен регистър:  http://www1.government.bg/ras/
23. Е-портал за електронни административни услуги: http://www.egov.bg
24. Е-портал на ДКФН: http://www.fsc.bg/
25. Е-портал на ДКХ: http://e-portal.dkh.minfin.bg/
26. Е-портал на АДФИ: http://www.adfi.minfin.bg/bg/
27. Е-портал на АВ: http://www.registryagency.bg/bg/
28. Е-портал на ТР: http://www.brra.bg/Default.ra
29. Е-портал на РБ: http://bulstat.registryagency.bg/
30. Е-портал на КИР: http://icadastre.bg/index.aspx
31. Е-портал на АР: http://ar2.government.bg/ras/
32. Публични регистри: http://www.publicregisters.info/

Свищов, септември 2014 г.                                     проф. д. ик. н. Румен Върбанов

1 коментар:

Анонимен каза...

От специалност СФК, 3ти курс, задоно имаме няколко въпроса. Обръщаме се към Вас, защото асистента не отговаря към момента.
-1вият е имаме ли въпросник за изпита и къде може да го намерим
-2рият е относно темите за курсова работа: по кой въпросник да се ръководим; и нали записахме темите си по време на лекции... или по новия въпросник да разработваме курсовите си

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen