Follow by Email

02 септември, 2014

Теми за курсови работи за спец. "Стопанско управление"


Теми за курсови работи
по дисциплината „Интернет технологии в мениджмънта” за спец. „Стопанско управление” (редовно и задочно обучение)

1.      Новата (Интернет) икономика. Предпоставки за възникване на новата икономика. Информацията и производителността на труда.
2.      Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни технологии. Електронна Европа. Информационно общество (ИО). Документи в ЕС в областта на ИО. Икономика на знанието.
3.      Информационно общество в България. Предпоставки за изграждане и функциониране на ИО в България. Програма „Електронна България”. Проникване на Интернет в България.
4.      Особености на Интернет, стимулиращи използването на мрежата в бизнес мениджмънта. Основни характеристики на Интернет. Протокол TCP/IP.
5.      Поява е еволюция на Web. Web страница. Web сайт. Web сървър. Хипертекстови връзки. Браузъри.
6.      Вграждането на Web технологиите във фирмената информационна система. Интранет и Екстранет мрежи.
7.      Търсене в Интернет. Машини за търсене на информация. Видове търсачки: универсални, национални, регионални, мета-търсачки и специални.
8.      SEO оптимизация за търсачкиSEO оптимизация за социални мрежи.
9.  Възможности за използване на електронната поща в мениджмънта и бизнеса на организацията. Технология на работа на електронната поща. Използване на електронната поща за реклама и маркетинг. Спам.
10.  Електронен документооборот в мениджмънта. Същност на електронните документи. Предимства. Операции, извършвани с електронни документи.
      11. Електронен бизнес. Същност и основни характеристики. Три аспекта на електронния бизнес.
12.  Електронна търговия – особености, разновидности и предимства.
13.  Модели на електронен бизнес. Реализация на модела B2C.
14.  Електронна търговия от типа бизнес между компании (B2B) – особености и възможности. Интернет търговска площадка.
15.  Web сайт на компанията. Видове сайтове. Бизнес план за изработване на Web сайт на компанията.
16.  Маркетинг на Web сайта. Корпоративният Web сайт като фундаментален инструмент за електронен бизнес и електронна търговия.
17.  Интернет магазин. Основни етапи – проектиране, разработка на дизайна, избор на хостинг и домейн име, избор на софтуер за Интернет магазина, въвеждане на информация за съдържанието на страниците, първоначална оптимизация за търсачки, тест на проекта, обучение на служителите, поддръжка на сайта.
 18.  Интернет комуникации в мениджмънта на организацията. Предимства и възможности на Интернет комуникациите в бизнеса. Системи за моментни съобщения.
19.  Електронни телеконференции. Приложение на IP телефония IP телевизия в бизнеса на компанията.
20.  Електронно правителство. Концепцията за електронно правителство в контекста на информационното общество. Същност на електронните услуги. Предимства за гражданите и фирмите.
21.  Реализиране на концепцията за Електронно правителство  в България. Цели и задачи. Постигнати резултати и проблеми. Обхват и съдържание на задължителните услуги, извършвани по електронен път.
22.  Електронна община. Електронна демокрация.
23.  Защита на информацията в Интернет среда. Видове заплахи за сигурността в Интернет среда. Необходимост от защита на данните.
24.  Мрежова сигурност и сигурност в Интернет. Решения, средства и технологии за защита на данните  в Интернет.
25.  Криптиране на данните. Електронен подпис. Същност и необходимост от използването на цифрови подписи. Технология на работа с електронен подпис. Принцип на работа, съдържание и получаване на цифров сертификат. Технически изисквания за използване и приложение на цифровите сертификати.
26.  Еволюция на WEB 2.0. Поява и основни характеристики. Технологии на WEB 2.0
27. Социални мрежи, блогове и уикита
28.  Приложение на Web 2.0 в бизнеса и мениджмънта на организацията.

ЛИТЕРАТУРА:

  


1.       Амор, Д. (Р)еволюцията на Е-бизнеса. Как да живеем и работим в свързания свят. Изд. къща ИнфоДАР, С., 2000.

2.       Върбанов, Р. Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с. ISSN 1310-2737.

3.       Върбанов, Р. България в европейското информационно пространство. Библиотека „Стопански свят”, № 88. Издание на СА „Д.А. Ценов – Свищов”. Свищов, 2007, с.192.

4.       Върбанов, Р. Електронната търговия – ключов фактор за конкурентноспособността на малкия и среден бизнес. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 18-32.

5.       Върбанов, Р. Електронно правителство и електронни услуги (българският опит да се използват информационни технологии в административното управление). Сп. “Бизнес управление”, Брой 4, 2007 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120.

6.       Върбанов, Р.  Интернет технологии в бизнеса и в мениджмънта. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2014, 379 с.

7.       Върбанов, Р. и др. Информационни технологии в бизнеса. Издателство “Faber, Велико Търново, 2009, 379 с.

8.       Върбанов, Р. Интернет бизнесът: промяна в акцентите и приоритетите. Сп. “Бизнес управление”, Брой 3, 2004 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 69-90.

9.       Върбанов, Р. Информационни и комуникационни технологии в бизнеса – съвременни тенденции и измерения. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2009 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 66-91.

10.    Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Свищов, АИ “Ценов”, 2007, 336 с. ISBN: 978-954-23-0334-3; ISBN: 978-954-21-0446-9.

11.    Върбанов, Р. Представяне на компанията в Интернет: изграждане, маркетинг и използване на корпоративния Web сайт. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2005 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-114.

12.    Върбанов, Р. Ролята на електронното управление в съвременното общество на знанието. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120.

13.    Върбанов, Р. Състояние, тенденции и перспективи в развитието на електронния бизнес. Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов, Годишник, том CIV, 2004, с. 3-128.

14.    Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. С., Издателство “Сиела”, 1998.

15.    Коен, Дж., Необичайно полезна книга за Web, Софтпрес, 2004 г.

16.    Къминг, Т., Малкото «е» - големият бизнес. Бизнес планиране за Интернет търговия, Класика и Стил, С., 2006 г.

17.    Стратегия за електронно правителство (Решение № 866 на Министерски съвет от 28.12.2002 г.). www.ipaei.government.bg/strategy/egov.htm

18.    Стратегия и Национална програма за развитие на Информационното общество на Република България (приети през октомври 1999 г.).

 Свищов, септември, 2014 г.                            проф. д.ик.н. Румен Върбанов

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen