Follow by Email

18 септември, 2010

КУРСОВИ РАБОТИ ПО "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА" ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. "ФИНАНСИ" И "СЗД"

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”


Указания за подготовката и предаването на курсовия проект:

Студентите избират и разработват варианта както следва:

Факултетните номера завършващи на /хххххХ/


0 и 5 - Вариант 1

1 и 6 - Вариант 2

2 и 7 - Вариант 3

3 и 8 - Вариант 4

4 и 9 - Вариант 5

Разработените проекти разпечатани, поставени в папка или подвързани, окомплектовани с диск със записаните върху него файлове и поставени в плик изпратете на адрес: 5250 гр. Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, катедра „Бизнес информатика” за доц. д-р ик. н. Румен Върбанов в срок до: за специалност Финанси до 07.11.2010 г. и за специалност – Застраховане и социално дело до 17.10.2010 г.

I част – РЕФЕРАТ

Да се разработи реферат по зададената тема в рамките на минимум 5 стандартни машинописни страници (60-66 символа на ред и 29-30 реда на страница) и максимум 30 страници. Да започва с показаната заглавна страница:

Рефератът да съдържа текст, илюстрации, схеми, диаграми и други нагледни материали по темата. При използване на други източници да се цитират под линия.. Копирани материали от Интернет не се

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ“– СВИЩОВ

катедра “Бизнес информатика”

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема

„ ..........................................................”

по дисциплината „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”

ИЗГОТВОЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Име:....................... доц. д-р ик. н. Румен Върбанов

Ф№ .......................

Спец:.....................

Курс:.....................

Група:...................

Свищов

2010

допускат. Текстът на реферата да бъде написан с шрифт : Times new Roman - 14 pt, междуредие 1.5, изравнено. Страниците на текста да са номерирани, като първата страница да е без номер. Запишете го на диска с име Referat.docx. Отпечатайте на принтер реферата и поставете в папка.

II част – решаване на задача на Excel

Решете посочената задача, празните колони да се попълнят с получените резултати от изчисленията, които се извършват с формули въведени от вас. Задачи без въведени формули за изчисление и получени резултати не се приемат. Решението на задачата да бъде записано на диска във файл Zadacha.xlsx и отпечатано, и приложено към курсовия проект.

Курсовата задача да съдържат най-малко две диаграми, които да бъдат отпечатани и добавени към проекта.

III част - Представяне на курсовият проект с помощта на Power Point

Направете презентация, която да включва представяне на реферата – темата, основните моменти, подробности в отделните направления или подтеми, примери, в рамките до 40 слайда /минимум 10/. В начална страница /в първия слайд/ на презентацията да се включи темата на реферата и данни за автора.

Презентацията оформете с подходящи илюстрации и графични обекти и покажете умения за собствен дизайн. Оформете слайдовете, анимирайте текста и графиките, а също и преминаването от слайд в слайд, задайте време, а може да вградите като допълнение - звук, музика, видео, флаш анимация и др.

В отделна част от презентацията да се представи по подходящ начин решената на Excel задача заедно с диаграмите. Разработената презентация да бъде записано на диска във файл Prezentacia.pptx, отпечатанa, и приложенa към курсовия проект.

ВАРИАНТ 1:

ТЕМА: „Електронно банкиране“

ЗАДАЧА:

ВАРИАНТ 2:

ТЕМА: „Социалните мрежи в Интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса“.

ЗАДАЧА:

ВАРИАНТ 3:

ТЕМА: „Интернет и съвременните информационни технологии във финансите и застраховането“.

ЗАДАЧА:

ВАРИАНТ 4:

ТЕМА: „Съвременни тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии“.

ЗАДАЧА:

ВАРИАНТ 5:

ТЕМА: „Електронните услуги в България и в европейския съюз – състояние и тенденции“.

ЗАДАЧА:
 
Свищов, 15 септември 2010 г.
доц. д-р ик. н. Румен Върбанов
гл. ас. Петър Дачев

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen