Follow by Email

09 юни, 2007

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

Румен Върбанов


http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=pers&id=95


Въведение

Интернет оказва влияние върху всички страни на нашия живот, формирайки ново универсално пространство за обмен на информация. Става дума за дълбоки и трайни изменения, за своеобразна революция в епохата на глобалната мрежа. В деловата сфера тази революция се нарича електронен бизнес. Тя променя характера на бизнеса и формира нов бизнес модел, чиято същност са непрекъснатите електронни връзки с клиенти, доставчици и партньори и възмож­ността за управление на процесите в реално време.
Компаниите все по широко използват Интернет като средство за делови комуникации и за осъществяване на своя бизнес. Днес гло­балната мрежа е най-предпочитаният стандартен способ за взаимо­­действие на различни организации и фирми чрез средства и техно­ло­гии, които са в максимална степен съобразени с изискванията на отделните бизнес процеси. Електронната търговия се превръща в общоприет механизъм за продажба на стоки и услуги на глобалните пазари, където няма географски, политически, времеви и други огра­ни­чения.
За мнозина е ясно, че бъдещето е на компаниите, които са в състояние бързо и ефикасно да базират своя бизнес на Интернет техно­логиите и да се приспособят към формиращата се глобална Интернет икономика.
Независимо от размерите на компанията, за да реализира пълноценно предимствата на електронния бизнес се изискват много сериозни действия – необходимо е да се анализира цялата организа­цион­на структура и всички останали аспекти от дейността на компа­нията, за да се уточни къде и какви компютърни технологии могат да доведат до максимален ефект. Електронният бизнес не е самоцел, а е еволюционен процес на усъвършенствуване на деловите процеси. Важно условие за успеха на електронния бизнес е способността към адаптация и непрекъснатия прогрес в компютъризацията. Постоянно трябва да се преосмислят стратегиите, техниките и инструментите, като се отчита прогреса в областта на информационните технологии.
Няма универсална рецепта за методи и технологии, които да гарантират успеха в електронния бизнес. Същността на бизнес орга­ни­за­цията в електронния бизнес е, че тя използва новите технологии за да подобри взаимоотношенията си с потребителите, доставчиците и своите служители.
Книгата е въведение в основите на електронния бизнес. Тя пред­став­лява интерактивно помагало за самоподготовка и има три основ­ни цели:


  • Представяне на основните принципи на електронния бизнес;

  • Запознаване със съвременните Интернет технологии, които формират фундамента за реализацията на електронния бизнес;

  • Подготовка за практически стъпки, свързани с планирането, организацията, маркетинга и достъпа до основните търговски услуги в Интернет.
    Книгата е предназначена главно за студентите от спец. “Менид­жмънт на бизнесорганизациите”, но може да се използва от всеки, който се вълнува от проблемите на онлайн бизнеса и електронната търговия в Интернет.

Книгата е разделена на 12 теми, а всяка тема е построена на основата на информацията, получена от предходната (предходните) теми.
Тема 1: “Въведение в електронния бизнес”. Тема 1 раз­глеж­да същността и основните характеристики на електронния бизнес. Анализират се четирите модела на електронен бизнес и формите за проявление на електронната търговия. Основно внимание е отделено на двата класа системи за електронен бизнес - Business-to-Business (B2B) и Business-to-Customer (B2C).
Тема 2: “Интернет технологии и ресурси”. Тема 2 ви запоз­на­ва с основните моменти и по-важните събития, свързани с еволюцията на Интернет. Разглеждат се ресурсите и услугите на мрежата, техните характерни особености и начин на използване. Опи­сани са подходите при адресирането на Web ресурсите, структурата на имената и адресите. В края на темата е отделено внимание на бъдещето на Интернет и концепцията I2.
Тема 3: “Web браузъри”. Тема 3 представя възможностите на браузъра MS Internet Explorer 5.x (IE), а така също и технологията на работа при изпълнението на различни операции като разглеждане на Web сайтове, придвижване в страници, работа с хипертекстови връзки и др. Анализират се основните инструменти за търсене в Web и особеностите, свързани с тяхното приложение в конкретни случаи.
Тема 4: “Ефективно търсене в Интернет”. Електронният бизнес изисква умения за пълно и релевантно търсене на информация в постоянно нарастващото Интернет пространство. Тази тема от една страна представя различните инструменти за търсене в Мрежата, а от друга предлага конкретни практически примери и правила за ефективно търсене. Разгледани са същността и спецификата на двете групи инструменти за търсене в Интернет – директории и търсачки, а така също и механизмите за търсене и индексиране на информация. Отделено е място за специализираното търсене и възможностите да се използват някои от най-популярните машини за търсене на хора, картинки и музика. Изследвани са същността и възможностите за използване на интелигентни мрежови роботи при решаването на конкретни практически въпроси. В края на темата са систематизирани някои важни правила за ефективно търсене в Интернет и за изработване на правилни стратегии.
Тема 5: “Електронната поща като бизнес инструмент”. Тема 5 представя възможностите на електронната поща в бизнеса и технологията на работа с програмата Outlook Express. Описани са начините и техниките за създаване и изпращане на електронни съоб­щения, за управление на пощенската кутия, за работа с адресната книга и т.н. Темата завършва с някои важни правила, които трябва да се спазват при деловото общуване чрез Интернет.
Тема 6: “Планиране и изграждане на Интернет магазин”. В тази тема се изследват няколко много важни въпроса, свързани с електронната търговия от типа B2C и изграждането на електронен магазин: какво представлява Интернет магазина, как се планира и изгражда онлайн магазин, избор на софтуер за Интернет магазина и възможности за използване на готови решения, промоция и реклама на магазина, регистрация на магазина, разходи са изграждането на онлайн магазина и какво включва администрирането на магазина. В края на темата са събрани най-популярните български онлайн магазини и е направен кратък анализ на натрупания досега опит в електронната търговия.
Тема 7: “Интернет маркетинг”. Тема 7 ви представя същност­­та и принципите на Интернет маркетинга. Ана­ли­зират се основните моменти, свързани с планирането и реали­за­цията на марке­тинговата стратегия, като основно внимание е отде­ле­но на кон­кретните инструменти, които Интернет предлага за реклама и маркетинг. Темата завършва с персонализацията на маркетинга в Интернет и възможностите за използване на CRM-системи.
Тема 8: “Корпоративен Web сайт”. Тема 8 анализира основ­ните причини, които налагат построяването на Web сайт, както от глед­на точка на реалните нужди на компанията, така и с оглед изискванията на бизнес партньорите. Съставен е примерен бизнес план за построяване на Web сайт с кратко описание на основните задачи, които трябва да се решат. Основно внимание е отделено на подхода при избора на собствен Web сървър, като се анализират основните стъпки.
Тема 9: “Платежни системи в Интернет”. Тема 9 започва с изискванията към системите за разплащане в Интернет. Направен е сравнителен анализ на популярните начини за разплащане - кредитни и дебитни карти, Интернет платежни системи и електронно банкиране. Описана е и технологията на работа и възможностите на системата за електронни разплащания в България ePay.bg.
Тема 10: “Системи за управление на отношенията с клиентите”. Тема 10 анализира CRM софтуера (CRM - Customer Relationship Management - Управление на Взаимоотношенията с Клиентите) в контекста на електронния бизнес и неговото отношение към ERP интегрираните управленски системи, а така също и причините за огромния интерес към отношенията с клиентите. Направен е опит да се отговори на няколко въпроса: какви са целите и обхвата на CRM, кои са съображенията за внедряване на CRM в дейността на компанията, какви рискове може да възникнат при внедряването и експлоатацията на CRM, каква стратегия може да се препоръча за намаляване на рисковете при инсталирането на CRM системите.
Тема 11: “Електронният бизнес в България”. Тема 11 анализира състоянието и основните проблеми, свързани с електронния бизнес в България. Изследвани са няколко аспекта на B2C (Business-to-Consumer) модела – състояние на инфраструктурата и достъпа до Интеренет, количество на Интернет потребителите, системи за електронни разплащания, развитие на онлайн магазините у нас, използване на ERP системи и CRM софтуер в България, някои конкретни стъпки в реализацията на идеята за електронно правителство. Въз основа на много конкретни данни и примери се правят няколко извода за електронния бизнес в България и основните трудности, които забавят разпространението му. Предложени са и решения в някои от основните области на онлайн търговията у нас. Изследвани са и причините, вкл. обективни и свързани с икономическата изостаналост, които засега възпрепятствуват развитието на B2B (Business-to-Business) модела.
Тема 12: “Сигурност и защита на данните”. Тема 12 представя основните проблеми, свързани със осигуряването на сигурността на електронния бизнес. Анализират се възможностите за защитата на потребителските транзакции и средствата, с които може да се пос­тиг­не. Отделено е внимание на защитата на корпоративния Web сървър чрез защитни стени и на политиката на сигурността в корпорацията.
Всяка тема е оформена като отделен урок и съдържа няколко секции.
& “В тази тема” – кратко резюме на съдържанието на темата
& “Цел” – изброяват се познанията и уменията, които ще получите след завършването на темата
& “Допълнителна литература” – посочени са няколко източ­ника, които допълнително може да се използват
& “Основни понятия и термини” – включва списък на основните термини, свързани със съдържанието на темата
& “Въпроси и задачи” – практически въпроси и задачи за проверка на наученото
& “Обобщение” – обобщава основните въпроси, разгледани в темата


Предвиден е и семестриален казус по “Основи на електронния бизнес”, където всеки студент ще има възможност да приложи полу­чените знания на базата на реални практически ситуации, свързани с електронния бизнес.
Книгата завършва с терминологичен речник, където студентите могат да се обръщат при срещането на непознати термини от областта на електронния бизнес и Интернет технологиите.
3 коментара:

Анонимен каза...

Какви са начините за закупуване???

Анонимен каза...

Добре, това е интересно......
Как мога да си закупя две от Вашите книги?

Анонимен каза...

Интересува ме учебника "Корпоративни мрежови архитектури и технологии". Къде се продава? Може ли да ми го пратите чрез куриер???????

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen