Follow by Email

28 октомври, 2008

Въпросник по "Бизнес информатика"

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
Катедра “Бизнес информатика”

В Ъ П Р О С Н И К
по дисциплината “Бизнес Информатика” за студентите от I курс,
редовно и задочно обучение - всички специалности (включително и от КИУ)

1. Информатиката като наука и практика. Бизнес информатика. Кратки исторически сведения за информационната техника.
2. Принципно устройство и действие на компютърните системи. Класификация на компютърните системи.
3. Персонални компютри - архитектура и конфигурация на персонален компютър. Основни устройства.
4. Програмно осигуряване на компютърни системи. Системен софтуер.
5. Предназначение, състав и функции на операционните системи.
6. Езици за програмиране и инструментални средства. Алгоритми и методи за описанието им.
7. Операционни системи за персонални компютри.
8. Операционна система MS Windows. Фамилии операционни системи Windows и основни характеристики на Windows XP.
9. Подобрения и нови възможности на операционната система Windows Vista.
10. Приложен софтуер за персонални компютри. Организация на създаване и използване.
11. Класификация на приложния софтуер. Оценка и избор.
12. Характеристика на офис пакетите. Популярни офис пакети и мястото им в информационната инфраструктура.
13. Обща характеристика на текстообработващите програмни продукти. Функционални възможности на основната (базовата) и разширената технология. Особености на актуалната версия. Режими и настройка на работната среда.
14. MS Word. Създаване и предпечатна подготовка на текстовия документ.
15. MS Word. Работа с таблици. Управление и отпечатване на документи.
16. MS Word. Създаване и използване на серийни документи.
17. MS Word. Структуриране на документи. Създаване на съдържание, азбучен указател и списък от фигури.
18. MS Excel. Създаване на електронни таблици.
19. MS Excel. Работа с диаграми.
20. MS Excel. Управление на таблици и диаграми.
21. MS Excel. Използване на вградени функции за решаване на практически задачи.
22. MS Excel. Създаване на база от данни. Сортиране и филтриране на данните.
23. MS Excel. Вариантни и оптимизационни изчисления.
24. MS Excel. Използване на сценарии.
25. Електронна поща, управление на ангажименти, събития и срещи.
26. MS Power Point. Принципи и структура на мултимедийните презентации. Създаване и редактиране на презентации.
27. MS Power Point. Добавяне на ефекти. Създаване на обекти и на организационни диаграми.
28. Бази данни и системи за управление на бази данни. Разпределени и релационни бази данни.
29. СУБД Access. Таблици.
30. СУБД Access. Запитвания.
31. СУБД Access. Форми.
32. СУБД Access. Отчети.
33. Работа в екип и интегрирана информационна среда. Обмен на данни и обекти в офис приложенията на MS Windows.
34. Същност и създаване на макроси. Сигурност при работа и изпълнение на макроси.
35. Използване на Visual Basic for Application (VBA) за макроси.
36. Необходимост и характеристики на компютърните мрежи. Локални и глобални мрежи.
37. Разпределени и клиент сървър мрежи. Безжични мрежи.
38. Стандартни топологии за локални мрежи. Мрежов хардуер и мрежов софтуер.
39. Еволюция на Интернет – основни етапи и събития. Характеристики на Интернет.
40. Информационна система World Wide Web – същност и основни компоненти.
41. Имена и адреси на Интернет ресурсите – IP адреси и домейн имена. DNS система.
42. Инструменти за търсене в Интернет. Видове търсачки. Просто и сложно търсене. Директории и поддиректории - същност и компоненти. Стратегия на търсене. Съвети за ефективно търсене в Интернет.
43. Особености на Интернет, които стимулират използването на мрежата в бизнеса. Електронен бизнес и електронна търговия.
44. Интранет в бизнеса. Системи за автоматизирана обработка на икономическата информацията.
45. Системи за бизнес анализ и подпомагане на решенията.
46. Практически приложения на изкуствения интелект – експертни системи и невронни мрежи.
47. Защита и сигурност на информацията. Характеристика на заплахите и опасностите от атаки. Нарушители, типични мишени и мотиви за атака.
48. Средства за защита на информацията в операционната система Windows и Microsoft Office.
49. Интернет сигурност и защита от нежелани програми.
50. Съвременни тенденции в използването и развитието на компютърните и софтуерните системи.

Литература:
А. Основна
1. Р. Върбанов. и колектив. Бизнес информатика. Свищов, АИ “Ценов”, 2008.
2. Емилова, П. и колектив. Информатика. (учебно пособие), Свищов, АИ “Ценов”, 2006.
Б. Допълнителна
3. Windows XP бързо и ефективно. София, ИК СофтПрес, 2003.
4. Стинсън, К. Как да правим всичко с Windows XP. София, СофтПрес, 2003.
5. Коуърс, Даян. Microsoft Office XP бързо & лесно, С., ИК “Duo Design”, 2002 г., 480 с.
6. Котеча А, Windows Vista в лесни стъпки, ИК "ИнфоДар“.
7. Къртис Фрай, Microsoft Office Excel 2007 - стъпка по стъпка + CD, 2008г. ИК "СофтПрес“.
8. Джойс Кокс, Джоун Препернау, Microsoft Office Word 2007 - стъпка по стъпка + CD, 2008 г. ИК "СофтПрес".
9. Microsoft Office PowerPoint 2007 - стъпка по стъпка + CD ИК "СофтПрес".
10. Нортън, П. Всичко за вашия компютър. София, ИнфоДАР, 2003.
11. Интернет – пълен справочник. София, СофтПрес, 2004.
12. Джоунс, Денис. Как да правим всичко с Интернет, С., СОФТПРЕС, 2001 г., 414 с.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen