Follow by Email

01 септември, 2014

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ


УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО ДИСЦИПЛИНАТА  „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“  ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТРЕТИ  КУРС,  ЗА УЧЕБНАТА 2014 - 2015 ГОДИНА.

СТУДЕНТИТЕ ИЗБИРАТ ТЕМИ КАКТО СЛЕДВА:
Фак. номер
ТЕМА
xxxxx0
06  или  10  или  15 или 25
xxxxx1
07  или  11  или  16 или 26
xxxxx2
08  или  12  или  17 или 27
xxxxx3
09  или  13  или  18 или 28
xxxxx4
14  или  19  или  29 или 35
xxxxx5
01  или  20  или  30 или 36
xxxxx6
02  или  21  или  31 или 14
xxxxx7
03  или  22  или  32 или 34
xxxxx8
04  или  23  или  33 или 35
xxxxx9
05  или  24  или  34 или 36

     Всеки студент избира една тема от посочените четири възможности!


Студентите разработват курсов проект включващ: реферат и презентация. Разработените части от проекта разпечатани на принтер (да има разпечатка и на двете работи), поставени в папка или подвързани, окомплектовани с диск (DVD или флаш памет, носителите не се връщат!!!) със записаните върху него двата файла (реферат и презентация) и поставен (диска или флашка) към проекта, се изпращат на научният ръководител на адрес:
П.к. 5250, гр. Свищов, СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емил Чакъров“ № 2, катедра „Бизнес информатика“,  за проф. д-р. ик. н. Румен Върбанов, в срок до: най-късно пет дни преди провеждане на изпита.
            I част - РЕФЕРАТ
Да се разработи реферат по зададената тема в рамките на  минимум 10 стандартни машинописни страници (60-66 символа на ред и 29-30 реда на страница) и максимум 40 страници. Да започва с показаната заглавна страница. Рефератът да съдържа текст, илюстрации, схеми, диаграми  и други нагледни материали по темата, да се цитират под линия. Диртектно копирани материали от Интернет не  се допускат.   Текстът на реферата да бъде написан с шрифт: Times new Roman - 12 pt, междуредие 1.5, изравнено. Страниците на текста да са номерирани, като първата страница да е без номер. Запишете материала с име: ХХХХХХ -referat (ХХХХХХ - е факултетния номер на студента).
заглавна страница на курсовия проект

 II част - Представяне на курсовият проект с помощта на Power Point.
Направете презентация, която да включва представяне на реферата - темата, основните моменти, подробности в отделните направления или подтеми, примери, в рамките до 40 слайда /минимум 10/. В начална страница  /в първия слайд/ на презентацията да се включи темата на реферата и данни за автора (студента).
Презентацията оформете с подходящи илюстрации и графични обекти и покажете умения за собствен дизайн. Оформете слайдовете, анимирайте текста и графиките, а също и преминаването от слайд в слайд, задайте време, а може да вградите като допълнение -   звук, музика, видео, флаш анимация и др.   Разработената презентация  да бъде записанa във файл ХХХХХХ-prezentacia (ХХХХХХ - е факултетния номер на студента).

Няма коментари:

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen