Follow by Email

04 октомври, 2009

Учебник "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И МЕНИДЖМЪНТА"


Съдържание

Въведение
Глава 1.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ1.1. Еволюция на информационните технологии
1.2. Характеристики на съвременните информационни и комуникационни
технологии в бизнеса
1.3. Устойчив ръст на пазара на информационни технологии
1.4. Промяна в ролята на информационните технологиите
1.5. Интернет, като материализация на съвременните ИКТ и
като катализатор за развитието им
1.6. Мигриране на бизнеса към Интернет
1.7. Нарастваща роля и значение на корпоративните приложения
1.8. Формирането на новата икономика
1.9. Изграждане на IP мрежи
1.10. Виртуализация на сървърите и корпоративната инфраструктура
Глава 2.
НОВАТА ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА
2.1. Информацията като ресурс с най-важно значение за мениджмънта
2.1.1.Информация, данни и знания
2.1.2. Информацията като ресурс
2.2. Информационни потребности
2.3. Информационно общество и информационна икономика
2.4. Измерения на новата икономика
Глава 3.
ОБЩЕСТВО БАЗИРАНО НА ЗНАНИЯ
3.1. Информационно общество
3.2. Икономика на знанието
3.3. Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационните технологии
3.3.1. Европейската инициатива за Информационното
общес¬тво eEurope
3.3.2. eEurope 2002
3.3.3. eEurope+ 2003
3.3.4. eEurope 2005
3.3.5. Инициатива i2010: Ревизия на Лисабонската стра¬тегия
3.3.6. Програма eTEN
3.3.7. Програма “Технологии на информационното об¬щес¬тво” (ТИО)
3.3.8. Проект за семантични технологии на знанието
(Se¬mantically Enabled Knowledge Technologies – SEKT)
3.4. Предпоставки за изграждане и функциониране на информационното
общество в България.Програма “Електронна България” (е-България)
Глава 4.
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА WORLD WIDE WEB
4.1. Поява и еволюция на World Wide Web
4.2. Основни компоненти на Web
4.2.1. HTML хипертекстов език
4.2.2. HTTP комуникационен протокол
4.2.3. Web сървър
4.2.4. Web сайт
4.2.5. Web страница
4.2.6. URL адрес
4.2.7. Web клиент (браузър, клиентски софтуер)
4.3. Имена и адреси на Интернет ресурсите
4.4. Вграждането на Web технологиите във фирмената информационна
система – Интранет и Екстранет мрежи
4.4.1. Интегрирани IP мрежи за глас и данни
4.4.2. Клиент-сървър среда
4.4.3. Интранет вътрешни мрежи
4.4.4. Екстранет мрежи
4.4.5. Планиране и изграждане на Интранет/Екстранет
Глава 5.
ЕФЕКТИВНО ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ
5.1. Търсенето в Интернет и ефективната работа
5.2. Инструменти за търсене в Интернет.
5.2.1. Машини за търсене на информация (търсачки)
5.2.2. Ръчно построени директории
5.3. Търсещи роботи.
5.4. Просто и сложно търсене
5.5. Специализирано търсене
5.6. Интелектуални мрежови агенти…
5.6.1. Агенти за електронна поща
5.6.2. Новинарски агенти
5.6.3. Персонални пазарни агенти
5.7. Как да търсим ефективно
5.8. Предпочитани чужди и български машини за търсене и
техните характеристики
Глава 6.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МЕНИДЖМЪНТА И БИЗНЕСА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
6.1. Технология на работа на електронната поща
6.2. Възможности и предимства на електронната поща в бизнеса
6.3. Използване на електронната поща за реклама и маркетинг
6.4. Правила за изготвяне на бизнес писма
6.5. Нежелана електронна поща (спам)
Глава 7.
ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
7.1. Предпоставки за използване на Интернет в бизнеса
7.2. Принципи на електронния бизнес.
7.3. Електронен бизнес и електронна търговия.
7.4. Типове и модели за електронен бизнес и електронна търговия
7.4.1. Електронна търговия от типа B2B (business-to-business, B2B)
7.4.2. Електронна търговия от типа бизнес-към-потребителя B2C
(business-to-consumer, B2C).
7.5. Еволюция и съвременни тенденции в развитието на електронния бизнес.
7.5.1. Първо поколение системи за електронен бизнес.
7.5.2. Второ поколение системи за електронен бизнес.
7.5.3. Трето поколение системи за електронен бизнес.
7.5.4. Четвърто поколение системи за електронен бизнес
Глава 8.
ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
8.1. Организация и компоненти на информационната инфраструктура
8.2. Информационна инфраструктура на компанията
8.3. Еволюция на корпоративната инфраструктура
8.4. Подход към изграждането на информационната инфраструктура на
Предприятието
8.5. Инфраструктура за електронен бизнес
8.5.1. Изисквания на системите за електронен бизнес
8.5.2. Избор на платформа
8.5.3 Базов Интернет софтуер
8.5.4 Управление на инфраструктурата
Глава 9.
WEB САЙТЪТ КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КОМПОНЕНТ И СЪРЦЕВИНА НА СЪВРЕМЕННАТА ИНФРАСТРУКТУРА
9.1. Корпоративният Web сайт и бизнеспроцесите на компанията
9.2. Разработване на Web сайта
9.3. Определяне съдържанието на сайта
9.4. Промоция и маркетиране на сайта
9.5. Разходи за създаването и поддръжката на сайта
9.6. Корпоративен портал
9.6.1. Назначение на корпоративния портал и място в информационната инфраструктура на предприятието
9.6.2. Основни видове портални сайтове за електронна търговия
Глава 10.
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
10.1. Електронно управление и електронни услуги.
10.2. Електронно управление в бизнес организациите и в държавната власт
10.3. Обхват и съдържание на електронното управление.
10.4. Основни сфери и взаимоотношения в процеса на електронно
управление
Глава 11.
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО
11.1. Еволюция на концепцията на електронно правителство и
електронни услуги в
11.2. Практически резултати и проблеми на електронното правителство.
11.3. Електронна демокрация
Глава 12.
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ СРЕДА
12.1. Значението на безопасността и доверието за успешното развитие на електронната търговия.
12.2. Безопасност на електронната търговия в България.
12.3. Заплахи за безопасността на електронната търговия.
12.4. Съвременни технологии за осигуряване на информационната
безопасност в електронната търговия.
12.5. Подход към създаването на политика за безопасност на електронната
търговия в малки и средни предприятия.
Глава 14.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 В БИЗНЕСА И МЕНИДЖМЪНТА
14.1. Еволюция на Web. Поява и основни характеристики на Web 2.0
14.2. Основни компоненти на Web 2.0
14.3. Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта. WEB 3.0

Казуси, тестове и задачи

Терминологичен речник
Литература

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen