Follow by Email

20 февруари, 2009

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ


ВЪРБАНОВ,Р. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. Академично издателсдтво "Ценов", Свищов, 2006, 359 с.
Съдържание
Въведение

Глава 1. Основи на компютърните мрежи
1.1. Необходимост и характеристики на компютърната мрежа
1.2. Локални и глобални мрежи
1.3. Разпределени и клиент/сървър мрежи
1.4. Стандартни топологии за локални мрежи
1.4.1. Физическа и логическа топология
1.4.2. Шинна топология
1.4.3. Кръгова топология
1.4.4. Топология звезда
1.4.5. Дървовидна топология


Глава 2. Мрежов хардуер
2.1. Състав на мрежовия хардуер
2.2. Кабелна система на локална мрежа
2.3. Безжични мрежи
2.4. Мрежова интерфейсна карта
2.5. Работни станции
2.6. Сървъри
2.7. Повторител
2.8. Концентратор
2.9. Устройства за разделяне на сегменти и подмрежи
2.3.1. Мост
2.3.2. Маршрутизатор
2.3.3. Комутатор

Глава 3. Мрежови стандарти и протоколи
3.1. Необходимост от стандартизация
3.2. Моделът OSI
3.2.1. Физически слой (Physical layer)
3.2.2. Канален слой (Data link layer)
3.2.3. Мрежов слой (Network layer)
3.2.4. Транспортен слой (Transport layer)
3.2.5. Сесиен слой (Session layer)
3.2.6. Представителен слой (Presentation layer)
3.2.7. Приложен слой (Application layer)
3.3. Протоколи IEEE 802
3.3.1. Подслой за контрол на достъпа до физическата среда (MAC)
3.3.2. Подслой за контрол на логическата връзка (LLC)
3.4. Комплект протоколи TCP/IP
3.5. Адресация в IP мрежите
3.5.1. Локален адрес на възел
3.5.2. IP адрес
3.5.3. Символен идентификатор (DNS име)
3.5.4. Три основни класа IP адреси
3.5.5. Разширяване на адресното пространство – Ipv6
3.6. Архитектура на протоколния стек TCP/IP
3.6.1. Физически слой
3.6.2. Канален слой
3.6.3. Транспортен слой
3.6.4. Мрежов слой
3.7. Други мрежови протоколи
3.7.1. NetBIOS и NetBEUI
3.7.2. NWLink IPX (Novell IPX/SPX)
3.7.3. AppleTalk
3.7.4. Стандарт CCITT X.25


Глава 4. Мрежови архитектури
4.1. Архитектури за локални мрежи
4.2. Архитектура Ethernet
4.2.1. Ethernet фреймове с данни
4.2.2. IEEE стандарти за скорост 10Mbps
4.2.3. IEEE стандарти за скорост 100Mbps
4.3. Архитектура Token Ring
4.4. Архитектура AppleTalk
4.5. Архитектура ARCnet

Глава 5. Мрежова операционна система
5.1. Възникване и развитие на мрежовите операционни системи
5.2. Компоненти на мрежовата операционна система
5.3. Разпределени мрежови операционни системи
5.4. Клиент/сървър мрежови операционни системи
5.5. Операционна система Microsoft Windows NT
5.5.1. Еволюция на Microsoft Windows NT
5.5.2. Windows Server 2003
5.5.3. Windows x64
5.6. Операционна система Novell NetWare
5.6.1. Еволюция на Novell NetWare
5.6.2. Съвременни тенденции в развитието на Novell NetWare
5.7. Операционна система Unix/Linux
5.7.1. Еволюция на Unix
5.7.2. Характерни черти и основни принципи на Unix
5.7.3. Предимства е недостатъци на Unix
5.7.4. Взаимодействие с други операционни системи
5.7.5. Linux

Глава 6. Директорийни услуги
6.1. Същност и предимства на директорийните услуги
6.2. Стандарти за директорийни услуги
6.2.1. Стандарти X.500
6.2.2. Стандарт DAP
6.3.1. Стандарт LDAP
6.3. Директорийни услуги Novell NDS
6.5.1. Банерна реклама
6.5.2. Електронна поща
6.5.3. Поощряване на потребителите
6.4. Директорийни услуги Microsoft Active Directory
6.4.1. Основни характеристики на Active Directory
6.4.2. Структура на Active Directory
6.4.3. Администриране на Active Directory

Глава 7. Световна мрежа Интернет
7.1. Еволюция на Интернет
7.2. Особености на Интернет, които стимулират
миграцията на бизнеса към глобалната мрежа
7.3. Ресурси на Интернет
7.3.1. Световна паяжина (World Wide Web)
7.3.2. Електронна поща
7.3.3. File Transfer Protocol
7.3.4. USEnet
7.3.5. Telnet
7.3.6. Gopher
7.3.7. Wide Area Information Server
7.3.8. Комуникации в реално време (чат)
7.3.9. Интернет телефония
7.3.10. Аудио- и видеоконферентна връзка в Интернет
7.4. Имена и адреси на Интернет ресурсите
7.5. Решения с Web технологии в бизнес информационната система
7.5.1. Интранет корпоративна мрежа
7.5.2. Екстранет мрежа

Глава 8. Сигурност и защита на данните в мрежова среда
8.1. Значение на защитата
8.2. Основни видове атаки в Windows среда
8.2.1. Атака чрез маршрут
8.2.2. Атака чрез предсказване
8.2.3. Атака чрез прекъсване
8.2.4. Атака чрез копиране
8.2.5. Атака чрез десинхронизация
8.2.6. Атака чрез маскираност
8.2.7. Атака чрез хипервръзка
8.2.8. Фишинг
8.3. Стратегия за защита на мрежата
8.3.1. Подготовка на средата
8.3.2. Подготовка на компютрите
8.3.3. Подготовка на трасето
8.3.4. Подготовка на сигналите
8.3.5. Подготовка на модулите
8.4. Подобрения в сигурността на мрежата
8.4.1. Одитинг
8.4.2. Бездискови компютри
8.4.3. Криптиране на данните
8.4.4. Защита от вируси
8.5. Предотвратяване загубата на данни
8.5.1. Защита на данните
8.5.2. Лентови архиви
8.5.3. Въвеждане на система за архивиране
8.5.4. Непрекъсваемо електрозахранване (UPS)
8.5.5. Системи за отказоустойчивост
8.6. Интегрирани решения за мрежова сигурност
8.7. Бъдещето на мрежовата защита

Глава 9. Планиране и изграждане на компютърна мрежа
9.1. Значение на планирането
9.2. Анализ на обекта
9.3. Избор на мрежови компоненти
9.3.1. Вид на мрежата – разпределена или сървърна мрежа
9.3.2. Мрежова архитектура
9.3.3. Топология на мрежата
9.3.4. Окабеляване на мрежата
9.3.5. Мрежови адаптерни карти
9.3.6. Сървъри
9.3.7. Устройства за връзка
9.3.8. Други фактори
9.3.9. Избор на софтуер за мрежата
9.4. Изготвяне на заявка за оферта

Терминологичен речник

Литература

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen