Follow by Email

28 февруари, 2008

За обучението по "Информатика" във ВУЗ

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ИКОНОМИСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
Доц. д-р Румен Върбанов,
Стопанска академия „Д.А. Ценов” – Свищов,
катедра „Бизнес информатика”

Напредък е невъзможен без промяна и онези, които не са способни
да променят мисленето си не могат да променят нищо.Бърнард Шоу

Съвременници сме на мащабни технологични промени, които преживява света и които засягат всички страни на живота ни. Движещата сила на тази революция са информационните технологии, които се превърнаха в мотор за прехода от индустриална икономика към информационна или както в последно време се нарича – икономика, основана на знания. Практиката на много страни е показала, че адекватността на системата на образованието е фундамент и отправна точка за построяване на икономика на знанието.
През октомври 1999 г. бе приета Стратегия за развитие на информационното общество (ИО) в Република България. В този документ се подчертава, че е задължително всички граждани да притежават функционална компютърна и комуникационна грамотност и да използват новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в своето ежедневие и в професионалната си дейност. Тази приоритетна задача изисква:[1]
¨всеки завършващ средно образование да познава и да използва основни ИКТ;
¨всеки завършващ средно професионално или висше училище да владее основни ИКТ, използващи се в съответната професионална област;
¨средните и висшите училища да подготвят специалисти за развитието на информационната индустрия.
От началото на 2004 г. електронното образование (е-образование) стана неразделна част от програмата е-България. В термина „е-образование” се влага твърде разнообразно съдържание - осигуреността с компютри, достъпа до интернет в училищата и университетите, присъствието им в Web-пространството, употребата на ИКТ от учениците и студентите и по-общо използването на новите технологии в полза на продължаващото обучение през целият живот. Текущата 2006 г. за първи път отбелязва чувствително подобрение по отношение на една от най-критикуваните области във всички доклади е-България от 2002 до 2005 г. – наситеност на образованието с компютри и модерни комуникационни технологии.
Глобалната цел на обучението на студентите според нас, е да се осъществи преход от обикновеното копиране и усвояване на знания към формирането на философия за тяхното място и роля в реалния живот. Това означава всеки завършил студент да е наясно с няколко важни въпроса: какво е неговото призвание, какво може да прави, как да го прави, как може да помогне на фирмата в която работи и на страната си.

1. Предпоставки за качествено образование в областта на ИТ
в България
Могат да се посочат няколко важни причини, които изискват бързи промени в обучението на студентите по ИТ,
Нарастване ролята на ИКТ за бизнеса. 90% от основния бизнес на всяка компания в съвременния свят разчита на ИТ и тяхната надеждност. Секторът на ИКТ е единственият, който може да създаде бързи и високоефективни инвестиционни проекти с минимален риск и обем на капитали. Освен това ИТ са двигател на конкурентно способността на всички отрасли в икономиката, имат глобален пазар и собствен потенциал за повишаване на заетостта и икономическия растеж
Доминиращо е становището, че икономиката на България може да се задържи на динамичния и силно конкурентен световен и европейски пазар само чрез ускорено, пълноценно и ефективно използване на ИКТ.
Присъединяването на страната към ЕС и подготовка за навлизане в информационното общество. Стремежът на България е да се превърне в естествена част от европейското информационно общество и за кратко време да преодолее заплахите на дигиталната пропаст. Всички усилия в областта на ИО са конкретизирани в инициативата „Електронна България (е-България”), която бе приета през април 2004 г. В контекста на тази грандиозна задача страната взе участие в пилотни регионални и европейски проекти по образование и наука, а също така в европейските образователни програми TEMPUS, SOCRATES, LEONARDO. Няма да е пресилено да се каже, че усилията за влизане в ЕС дадоха мощен тласък на развитието на ИТ, в частност на използването на ИТ в обучението на студентите. За периода 2007-2009 г. страната може да получи от ЕС 2,3 млрд. евро за структурни действия. Около 20% от всичките средства ще бъдат отделени за изграждането на икономика на знанието. Икономиката на знанието е залегнала е в мерките по две оперативни програми – “Развитие на човешките ресурси” и “Повишаване на конкурентно способността на българската икономика”.
Наличие на реално работещ ИТ бизнес. След разрухата от началото на 90-те години днес в България е налице реално работеща ИТ индустрия (основно електроника и софтуер) с около 1000 компании. Около 3,18% от БВП на страната за 2005 г. се формират от ИТК бранша. Пазарният дял на ИТ индустрията за 2005 г. е над 2 млрд. евро, като се очаква да достигне 2,4 млрд. евро през 2007 г. Ръстът на приходите на ИТ бизнеса за 2005 г. спрямо 2004 г. е 22,4%, достигайки 681 млн. евро. Най-голямото предизвикателство пред тази индустрия е, че с присъединяването на страната ни към ЕС от 1 януари 2007 г.п се превръща в част от внушителния по размери ИТК пазар в Обединена Европа – 644 млрд. евро през 2006 г. и по прогнозни данни 663 млрд. евро през 2007 г.
Добре функционираща образователна система. България има една доказана и с традиции образователна система, поне в частта й за средното училище. Налице е високо средно равнище на образованост, включително и на компютърна грамотност. Освен това в страната живеят млади хора с изключително високи интелектуални качества и свидетелство за това са успехите в разнообразни международни състезания и конкурси.
Традиции в областта на подготовката и реализацията на ИТ специалисти. Страната има определен положителен опит и традиции с оглед на нашето движение към информационното общество. Освен добрата образователна система може да си припомним периода преди 1990 г., когато страната бе специализирана по линия на СИВ в производството на компютри, софтуер, както и обучението, квалификацията и преквалификацията на определени категории специалисти във високотехнологичните производства. Използването на компютри в училищата започна още през 70-те и 80-те години на миналия век и това имаше своите положителни ефекти за образованието в България.
Съответствие на подготовката в областта на ИКТ с изисквания та на бизнеса. Принципно изискване е обучението в областта на ИТ да съответства и да е адекватно на потребностите на бизнеса. На практика това означава тясно взаимодействие на образователните структури с бизнес средите в цялостното осигуряване на обучението по ИКТ и последващата реализация на студентите.
Наличие на подходящи методически материали. Учебните планове и програми се обновяват непрекъснато и се хармонизират с тези на ЕС, за да се унифицират документите за завършено образование. Спазването на тези материали се гарантира от държавните образователни изисквания и от регулярно извършващата се в страната акредитация на учебните заведения.
Как е позиционирана страната ни в областта на ИКТ на фона на новоприетите страни-членки на ЕС?[2]
¨ Проникване на Интернет сред населението – 32% (Средно равнище на Интернет потребителите за ЕС – 45-48%).
¨ Наличие на сериозно цифрово разделение по етническа принадлежност – под 5-7 % са българските граждани от ромски и турски произход, които ползват Интернет;
¨ Използване на РС от населението – към октомври 2005 г. почти една трета от българите имат достъп до компютър, като процентът във възрастта над 15 години е 34 на сто.
¨ 80% от средните учебни заведения са оборудвани с компютри, а 1000 от общо над 3000 училища са свързани в мрежа. През 2007 г. дооборудването на училищата с компютри ще продължи, за да може на всеки 10 ученика да има по един компютър.
¨ 80% от университетите са свързани онлайн, а голяма част от тях предлагат и безжична връзка.
¨ В 90 % от българските предприятия има поне едно РС, а 75-80% имат достъп до Интернет;
¨ По-малко от 30% от малките и средни предприятия (МСП) имат силно технологична ориентация, т.е. използват пълноценно ресурса на ИТ (използване на антивирусен софтуер и Firewall системи, архивиране на информация, наличие на Интернет сайт)
¨ Експорт на хай-тек продукти – само 2% от износа заемат високотехнологичните продукти (Ирландия – 29%, Унгария – 25%, Гърция – 7%, Полша – 3%)
¨ Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност – около 0,5% от БВП
¨ Индекс готовност на инфраструктурата на ИО – 64 място от 64 страни (2005 г.)
¨ Индекс Информационно Общество - страната заема 40-то място от 48 страни
¨ Индекс е-подготвеност - 44-то място от 49 страни.
Макар и фрагментарни горните изводи позволяват да се направи извода, че е налице сериозно изоставане от страните от Централна Европа. Очевидно България има да извърви още дълъг, за да достигне останалите страни от ЕС по отношение на подготвеност на интернет инфраструктурата, формирането на информационно общество и е-подготвеност. Правителството може да се възползва от добрите практики от водещи западноевропейски страни, които са постигнали проникване на широколентов достъп от над 50% за домакинствата.

2. Обучение на студентите в СА „Д.А. Ценов” в придобиването
на ИТК умения
Уменията за използване на ИКТ имат няколко специфични особеност, които следва да се отчитат в процеса на обучение:
¨Те са високотехнологични
¨В преобладаващата си част са относително нов феномен
¨С основание се третират като базови за всички икономически сектори
¨Отличават се с висока степен на конкурентноспособност
¨Висока степен на динамичност и бърза промяна, в резултат на развитието на ИТ
¨От професионална и съдържателна гледна точка са предмет на международна мобилност
Според съдържанието и обема на уменията за използване на ИКТ е прието дефинирането им на три нива.
Професионални умения. Това е най-високото ниво и се отнася до специалистите в областта на ИТ, чиято професионална реализация е свързана с много висока степен на теоретична подготовка и практически умения в областта на програмирането, мрежовите технологии, операционните системи, приложенията и т.н. В СА „Д.А. Ценов” тази категория специалисти се подготвят в специалност „Бизнес информатика” по подходящ учебен план.
Уменията на потребител. Това на практика са студентите от всички специалности, които освен знания и подготовка в една конкретна област (Счетоводна отчетност, Финанси, Публична администрация, Маркетинг, Стопанско управление и др.) задължително трябва да притежават немалък обем от знания и практически умения за работа с компютри, компютърни мрежи, Интернет, специализирани приложения и др. Съгласно проучването на EITO (European IT Observatory) през 2003г. в ЕС е имало 8,5 милиона заети работни места, отговарящи на това описание преди всичко в сферата на банковото дело, търговията, застраховането, комуникациите, производството на стоки и услугите за бизнеса.
При обучението на студентите в професионално направление “Икономика” се използва информационна база, която е оборудвана и с ресурс за задоволяване информационните потребности на учебната и научната дейност. Студентите се обучават за работа с програмни продукти в следните направления: работа с различни операционни системи, професионална работа със софтуерните продукти за автоматизация на офиса; софтуерни продукти с използване на системи на водещи производители и съвременни технологии функциониращи в разпределени мрежови среди; компютърни мрежи; програмни продукти за работа и програмиране в Интернет, Интранет и Екстранет среди.
[1] Вж. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 7 октомври 1999 г.

[2] Данните са към края на 2006 г.

Няма коментари:

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen