Follow by Email

03 август, 2010

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА за публикациите на доц. д-р ик. н. Румен Върбанов за периода 1998-2010 година

1. Монографии

1. Върбанов, Р. и Ел. Захариев. Информационна инфраструктура и стратегически мениджмънт. Абагар, Велико Търново. 1997, 277 с. ISBN:
2. Върбанов, Р. Състояние, тенденции и перспективи в развитието на електронния бизнес. Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов, Годишник, том CIV, 2004, с. 3-128. ISSN-0323-9470.
3. Върбанов, Р. България в европейското информационно пространство. Библиотека „Стопански свят”, № 88. Издание на СА „Д.А. Ценов – Свищов”. Свищов, 2007, с.192. ISSN-1310-2737
Върбанов, Р. и др. Информационни технологии в бизнеса. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2009, 379 с. (Въведение, Глава 1, Глава 13 ).
ISBN: 978-954-400-133-9
4.Върбанов, Р. Електронен бизнес и електронна търговия в малки и средни предприятия. Дисертационен труд за получаване на научната степен „Доктор на икономическите науки” по специалност 05.02.08 – „Приложение на изчислителната техника в икономиката”, защитена на 15 февруари 2010 г., 331 с.
5. Върбанов, Р. МЕТОДИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов, Годишник, том …, 2010, с. 3-128. ISSN-0323-9470.
2. Студии

1. Върбанов, Р. Персоналните компютри във фирмената информационна система. Годишник на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, т. XCII, 1997, с. 69-140
2. Върбанов, Р. Електронен бизнес и електронна търговия в малки и средни предприятия. Автореферат на дисертационен труд за получаване на научната степен „Доктор на икономическите науки” по специалност 05.02.08 – „Приложение на изчислителната техника в икономиката”, защитена на 15 февруари 2010 г., 53 с.
3. Статии
1. Върбанов, Р. Електронният бизнес като отражение на Интернет революцията в деловата сфера. Сп. “Бизнес управление”, Брой 3, 2000 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с.83-96. ISSN: 0861-6604
2. Върбанов, Р. Електронния бизнес в България: едно ново начало. сп. “Народностопански архив”, Книга 1, 2003 г., Година , Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. . ISSN: 0323-9004.
3. Върбанов, Р. Управлението на отношенията с клиентите (CRM) – бизнес стратегия за оптимизиране на доходите, печалбите и удовлетвореността на клиентите. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2003 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 35-48. ISSN: 0861-6604
4. Върбанов, Р. ERP-II системите като израз на стремежа за осигуряване на постоянни делови отношения с клиенти и доставчици на базата на Интернет. Сп. “Бизнес управление”, Брой 3, 2003 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов., с. ISSN: 0861-6604
5. Върбанов, Р. Интернет бизнесът: промяна в акцентите и приоритетите. Сп. “Бизнес управление”, Брой 3, 2004 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 69-90. ISSN: 0861-6604
6. Върбанов, Р. Представяне на компанията в Интернет: изграждане, маркетинг и използване на корпоративния Web сайт. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2005 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-114.
ISSN: 0861-6604
7. Върбанов, Р. Проектът за Интернет бизнес: как да намалим рисковете?. Сп. “Бизнес управление”, Брой 4, 2006 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 54-74. ISSN: 0861-6604
8. Върбанов, Р. Аутсорсингът – един нов модел за управление на информационните ресурси. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2007 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 85-114. ISSN: 0861-6604
9. Върбанов, Р. Стратегията за аутсорсинг на информационните технологии: предизвикателство или необходимост. Сп. “Икономическа мисъл”, Брой 3, София, 2007, с. 45-69.
10. Върбанов, Р. Електронно правителство и електронни услуги (българският опит да се използват информационни технологии в административното управление). Сп. “Бизнес управление”, Брой 4, 2007 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120. ISSN: 0861-6604
11. Върбанов, Р. Ролята на електронното управление в съвременното общество на знанието. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120. ISSN: 0323-9004.
12. Върбанов, Р. Електронната търговия – ключов фактор за конкурентноспособността на малкия и среден бизнес. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 18-32. ISSN: 0323-9004.
13. . Върбанов, Р. Информационни и комуникационни технологии в бизнеса – съвременни тенденции и измерения. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2009 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 66-91.
ISSN: 0861-6604
14. Rumen Varbanov. The Role of Electronic Governance in the Contemporary Knowledge Society /. NARODNOSTOPANSKI ARHIV. YEAR LXII, INTERNATIONAL EDITION – 2009. p. 63-77.
15. Върбанов, Р. Безопасност на електронната търговия: рискове и възможни последици. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2009 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 31-54.
ISSN: 0323-9004.
16. Върбанов, Р. Разработване на политика за безопасност на електронната търговия. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2010 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 94-113. ISSN: 0861-6604
4. Научни доклади, прегледи и рецензии
1. Върбанов, Р. Еволюция на информационната инфраструктура. В: Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема “Управление на прехода”. Свищов, 1996, т. 1, с. 141-146.
2. Върбанов, Р. и Г. Сирашки. Web службите като елемент на информационната инфраструктура на фирмата. Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема: “ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ХХІ-ВИ ВЕК – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”, 29 май – 31 май 2003 г., Свищов. с.
3. Върбанов, Р. Обосновка на стратегия за онлайн бизнес. Юбилейна международна научна конференция “40 години катедра Безнесинформатика”. Сборник доклади от конференцията “Информационно осигуряване на безнеса”, с. 87-95. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006 г.
4. Върбанов, Р. Проникването на Интернет в България и европейските реалности. Юбилейна международна конференция “Икономически асиметрии в обединена Европа”, 70 години висше училище (1936-2006). Сборник доклади от Юбилейна международна конференция “Икономически асиметрии в обединена Европа”, с. 292-301. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006 г.
5. Върбанов, Р. Интернет и предизвикателствата към информационната среда и мениджмънта на организацията. Юбилеен алманах „Мениджмънт на 21 век”, посветен на 40-годишнината на катедра „Мениджмънт”, с. 125-147. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2007 г.
6. Върбанов, Р. Трудно настояще и несигурно бъдеще за електронната търговия. Бизнес информатика. Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-та годишнина на специалност „Информатика”, с. 20-31. УНСС, Катедра „Информатика”, С., 2007.
7. Върбанов, Р. и П. Емилова. Обучението по информатика във висшите училища – нови предизвикателства и решения. Сп. “Народностопански архив”, Свищов, година LXI, книга 2, с. 102-106, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, 2008 г.
8. Върбанов, Р. Аутсорсингът в условията на икономическа криза – нови възможности и предизвикателства за малкия и среден бизнес. Трета национална среща „ИЗНАСЯНЕ НА ИТ УСЛУГИ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА”, 9 юни, 2009 г. София. http://idg.bg/events/event/2009/0615085548-Rumen_Varbanov.ppt
9. Върбанов, Р. Корпоративно електронно обучение за малки и средни предприятия в среда на Web 2.0. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование „15 ГОДИНИ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ”, 15-17 май 2009 г. гр. Свищов. Сборник резюмета, том I, Академично издателство „Ценов” , Свищов, 2009 г., с. 289-292. ISBN 978-954-23-0427-2.
10. Върбанов, Р. Web услугите – нов бизнес модел или възможност за съвместна работа на компаниите в Интернет. Сп. “Бизнес управление”, Брой 2, 2009 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с…..
11. Върбанов, Р. Проблеми на безопасността на електронната търговия. Сборник доклади от международна научна конференция „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ”, 25-26 септември 2009, Равда……………..
12. Върбанов, Р. и В. Попов. Съвременни тенденции и решения в областта на електронния бизнес и електронната търговия. Сборник доклади от международна научна конференция „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ”, 25-26 септември 2009, Равда……………..
13. Върбанов, Р. Съвременни информационни технологии в малките и средни предприятия: нови възможности и перспективи. В: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА. Сборник доклади от международна научна конференция „40 години катедра „Информатика”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически Университет – Варна, 2010, с. 55-62. (пленарен доклад). ISBN 978-954-21-0446-9.
14. Върбанов, Р. и В. Попов. Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия: състояние и решения. В: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА. Сборник доклади от международна научно конференция „40 години катедра „Информатика”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически Университет – Варна, 2010, с. 226-232. ISBN 978-954-21-0446-9.
15. Върбанов, Р. Подготовка на ИТ специалисти във ВУЗ: състояние, проблеми и решения. Сборник доклади на Научно-практическа конференция „Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения. Свищов, 30-31 октомври 2009 г. Академично издателство „ЦЕНОВ” – Свищов, с. 46-57. ISBN 978-954-23-0442-5.
16. Върбанов, Р. и Ел. Захариев. Съвременни измерения на мениджмънта и информационната среда на фирмата. В: АГРАРНИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА. Научно-практическа конференция с международно участие. 25 години катедра „Аграрна икономика”, СА „Д. А. Ценов” – Свищов, 2009, с. 486-494. ISBN: 978-954-23-0442-5.

17. Върбанов, Р. Информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес. Международна научна конференция "Системи за управление на бизнеса", АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 23-38. ISBN 978-954-23-0455-5.
5. Публикации в чужбина

6. Учебници и учебни помагала
1. Мойнов, М., Л. Краев, Р. Върбанов и др., Информатика (Компютърни системи и мрежи), Учебник, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 1998 г., 230 с.
2. Р. Върбанов, Трайков, Б., Л. Краев, и др. Информатика (Word 6 For Windows), Учебник, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 1998 г., 192 с.
3. Върбанов, Р. и Е. Цанов. Операционни системи Windows. Учебник, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 1998 г., 148 с.
4. Краев, Л., Р. Върбанов, и др., Информатика (DOS/Windows), Учебник, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 1999 г., 174 с.
5. Краев, Л., Р. Върбанов, и др., Информатика (Електронна таблица MS Excel), Учебник, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 1999 г., 191 с.
6. Върбанов, Р. и В. Попов. Операционни системи. Учебник, Свищов. Академично издателство “Ценов”, 1999 г., 236 с.
7. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Абагар, Велико Търново, 2002.
8. Върбанов, Р. Фирмена сигурност и Интернет информационни системи. ЦМО, Академично издателство “Ценов”, 2003 г., 211 с.
9. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Изд. „Абагар”, Велико Търново, 2004, 336 с.
10 Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес., 2004. (Тестове за самоподготовка и изпитни материали), ЦМО, Академично издателство “Ценов”, 30 с.
11. Върбанов, Р. Информационни системи в бизнесконтролинга. (учебник) ЦМО, Академично издателство “Ценов”, 2005 г., 211 с.
12. Върбанов, Р. Информационни системи в бизнесконтролинга. ЦМО, Академично издателство “Ценов”, 2005 г.(Тестове за самоподготовка и изпитни материали), 30 с.
13. Краев, Л., Р. Върбанов, и др., Информатика. , Свищов, Академично издателство “Ценов”, 1999 г., с.
14. Върбанов, Р. Компютърни мрежи. (учебник), Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006 г., 359 с.
15. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2007 г., 336 с.
16. Върбанов, Р. Информатика. (учебник), Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2008 г.,
17. Върбанов, Р. Операционни системи. Изд. „Абагар”, Велико Търново, 2008, 336 с. ISBN 978-954-427-772-7.
18. Върбанов, Р. Корпоративни мрежови архитектури и технологии. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2009, 379 с.
19. Върбанов, Р. Корпоративни мрежови архитектури и технологии., 2009. (Тестове за самоподготовка и изпитни материали), ЦМО, Академично издателство “Ценов”, 35 с.
20. Върбанов, Р. Магистърски семинар. 2009, ЦМО, Академично издателство “Ценов”, 34 с.
21. Върбанов, Р. , Л. Краев и др., Бизнес информатика. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2009, 523 с.
22. Върбанов, Р. Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2009, 414 с.
7. Участие в проекти:
1. HTSP Ltd. UK – The Project E-Commerce Training funded by the DTI/UK Programme Addressing the Social and Economic Consequences of Nuclear Power Plant Closure in Central and Easten Europe – in the period April-August 2006 in Kozloduy and Vratsa/Bulgaria.
2. Проект “Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни стажове” . Период на реализация на проекта 16.06.2008 – 15.06.2009 г. Име на финансиращата организация: Европейски социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Роля в проекта: експерт. Ръководител на проекта - име и организация: Доц. д-р Красимир Шишманов, СА”Д.А.Ценов” – Свищов. Партньори по проекта: (само от български организации) - имена и организации: 1. АД “Европа Трико”- гр. Севлиево; 2. ООД “Булсор груп” – гр. Сопот; 3. ЕАД “Свилоцел” – гр. Свищов; 4. АД “ФАВО” – гр. Свищов; 5. ООД “Транс” – гр. Плевен; 6. ЕТ ”Мая Петрова – Интертурс” – гр. В. Търново; 7. ЕТ “Меркурий – Гинка Първанова” - гр. В. Търново.
3. Проект “Методология за изграждане на разпределена бизнес интелигентна система в малки и средни предприятия”, финансиран от фонд “Научни изследвания” към МОН – “Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”, вх. № Д002-116 от 15 декември 2008.
4. Изследване на състоянието и разработване на варианти за електронен бизнес и електронна търговия в българските малки и средни предприятия. Проект № 13, СА “Д. А. Ценов” – Свищов, 2009-2010 г.
5. Проект № 9-2010 “Изследване на състоянието на сигурността на данните в бизнес информационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност”.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen