Follow by Email

10 юни, 2010

Въпросник "КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ"

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ

Факултет "Маркетинг и мениджмънт"
Катедра “Бизнес информатика”

Въпросник

по дисциплината „Компютърни мрежи” за спец. "Бизнес информатика"
(редовно и задочно обучение)

1. Основи на компютърните мрежи. Основни характеристики. Локални и глобални мрежи характеристики
2. Разпределени и клиент/сървър мрежи
3. Физическа и логическа топология. Стандартни топологии за локални мрежи.
4. Мрежов хардуер. Състав на мрежовия хардуер. Кабелна система на локална мрежа – характеристики и приложение на различните видове кабели.
5. Безжични мрежи.
6. Мрежова интерфейсна карта. Работни станции. Сървъри. Концентратор.
7. Устройства за разделяне на сегменти и подмрежи. Мост. Маршрутизатор. Комутатор.
8. Протоколи и стандарти за компютърни мрежи. Необходимост от стандартизация. Моделът OSI.
9. Протоколи IEEE 802. Подслой за контрол на достъпа до физическата
среда (MAC). Подслой за контрол на логическата връзка (LLC).
10. Комплект протоколи TCP/IP. Архитектура на протоколния стек TCP/IP.
11. Адресация в IP мрежите.
12. Други мрежови протоколи. NetBIOS и NetBEUINWLink. IPX (Novell IPX/SPX). AppleTalk. Стандарт CCITT X.25.
13. Архитектури за локални мрежи. Архитектура Ethernet.
14. Архитектура Token Ring.
15. Архитектура AppleTalk. Архитектура ARCnet.
16. Възникване и развитие на мрежовите операционни системи. Компоненти на мрежовата операционна система.
17. Разпределени мрежови операционни системи. Клиент/сървър мрежови операционни системи.
18. Операционна система Microsoft Windows NT. Еволюция. Windows Server 2008.
19. Операционна система Novell NetWare.
20. Операционна система Unix/Linux.
21. Същност и предимства на директорийните услуги. Стандарти за директорийни услуги.
22. Директорийни услуги Novell NDS.
23. Директорийни услуги Microsoft Active Directory.
24. Особености на Интернет, които стимулират миграцията на бизнеса към глобалната мрежа. Ресурси на Интернет.
25. Имена и адреси на Интернет ресурсите. Система DNS.
26. Интранет корпоративна мрежа.
27. Сигурност и защита на данните в мрежова среда. Значение на защитата. Основни видове атаки в Windows среда.
28. Стратегия за защита на мрежата.Подобрения в сигурността на мрежата.
29. Предотвратяване загубата на данни. Интегрирани решения за мрежова сигурност. Бъдещето на мрежовата защита.
30. Планиране и изграждане на компютърна мрежа. Значение на планирането. Анализ на обекта.
31. Избор на мрежови компоненти.
32. Изготвяне на заявка за оферта.
33. Съвременни тенденции в развитието на компютърните мрежи и комуникации.


Литература: 
1.       Microsoft Corporation. Компютърни мрежи. С., Софтпрес (Microsoft Press), 2001.
2.       Амор, Д. (Р)еволюцията на Е-бизнеса. Как да живеем и работим в свързания свят. Изд. къща ИнфоДАР, С., 2000.
3.       Върбанов, Р. Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с. ISSN 1310-2737.
4.       Върбанов, Р. Компютърни мрежи. Свищов, АИ “Ценов”, 2006, 359с. ISBN-10: 954-23-0294-0; ISBN-13: 978-954-23-0294-0.
5.       Върбанов, Р. Корпоративни мрежови архитектури и технологии. Абагар, В. Търново, 2009.
6.       Върбанов, Р. Мрежова информационна среда на фирмата. Свищов, библ. "Стопански свят", 1997.
7.       Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Свищов, АИ“Ценов”, 2007, 336 с. ISBN: 978-954-23-0334-3; ISBN: 978-954-21-0446-9.
8.       Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. Сиела, С., 2001.
9.       Дебора, Л. Ш. Компютърни мрежи. С., СофтПрес/ Cisco Press, 2003.
10.   Нортън, П. Основи на компютърните мрежи. С., 2001.
11.   Шиндър, Д. Л. Компютърни мрежи. Пълно ръководство по теория, изграждане и съвместна работа между мрежите. С., СофтПрес (Cisco Press), 2003.


Свищов, септември 2012 г.                 проф. д. ик. н. Румен Върбанов

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen