Follow by Email

30 април, 2014

Теми за курсови работи по дисциплината "Облачни изчисления и среди"

Теми за курсови работи
по дисциплината „ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ И СРЕДИ
 
1. Въведение в Web 2.0
1.1.    Поява и основни характеристики на Web 2.0
1.2.    Основни компоненти на Web 2.0


2. Приложение на Web 2.0 в бизнеса


2.1. Концепцията Enterprise 2.0
2.2. Базови технологии на Enterprise 2.0
2.3. Предимства и рискове на Enterprise 2.0
2.4. Подход към използването на средствата на Enterprise 2.0

3. Еволюция и съвременни тенденции в развитието на ИТ инфраструктурните решения
3.1.Инфраструктурни решения на базата на РС приложения.
3.2.Клиент сървър разпределени системи.
3.3.Инфраструктурни решения на базата на Интернет приложения
3.4.Инфраструктурни решения на базата на облачни (Cloud Computing) приложения

4. Виртуализация на ИТ ресурси и приложения
4.1.Същност и принципи на виртуализацията
4.2. Виртуална инфраструктура. Консолидация и виртуализация на ИТ инфраструктурата
4.3. Предимства на виртуализацията
4.4. Модели за виртуализация

Тема 5. Въведение в облачните изчисления
5.1. Основни характеристики на облачните изчисления
5.2.Технологични измерения на облачния компютинг
5.3. Възможности и рискове за бизнеса на облачните изчисления

Тема 6. Архитектурни модели за предоставяне на облачни услуги
6.1. Инфраструктура като услуга" (Infrastructure-as-a-Service, IaaS)
6.2. Комуникации като Услуга (Communication-as-a-Service, CaaS)
6.3. Софтуер като Услуга (Software-as-a-Service, SaaS)
6.4. Платформа като Услуга (Platforms-as-a-Service, PaaS).

7. Модели за внедряване на облачни изчисления
7.1. Частни облаци
7.2. Публични облаци
7.3. Хибридни облаци

8. Софтуерът като услуга: нова възможност за икономичен достъп на бизнеса до съвременни приложения
8.1. Основни характеристики на софтуера като услуга. Нов бизнес модел за продажба на софтуер.
8.2. Четири нива в архитектурата на SaaS (според Microsoft)
8.3. Рискове на софтуера като услуга

9. Платформи за облачни изчисления
9.1. Amazon Web Services
9.2. Google App Engine
9.3. Windows Azure
9.4. IBM SmartCloud
9.5. Други облачни платформи (Rackspace OpenStack, VMware Cloud Foundry, HP OpenStack)

10. Практически въпроси при прехода към облачни изчисления
10.1. Изследване и анализ на основните причини, които могат да мотивират миграцията към облака
10.2. Анализ и моделиране на бизнес процесите в организацията
10.3. Планиране на прехода. Избор на едно или няколко некритични за бизнеса приложения, които да се ориентират към новата идеология

11. Анализ на рисковете и предимствата от облачния компютинг
11.1. Реализация на проекта за виртуализация и облачни изчисления
11.2. Анализ на резултатите и набелязване на следващите услуги за пренасяне към облака

Литература
1.        Barrie Sosinsky. Cloud Computing Bible. Publisher: W..ley 2011, 528 Pages. ISBN: 0470903562
2.        Bill Williams. The Economics of Cloud Computing. 150 p., Cisco Press; 1 edition (July 5, 2012). ISBN-10: 1587143062. ISBN-13: 978-1587143069.
3.        Demystifying the Cloud. This edition is updated to include OpenStack and Cloud Foundry. http://www.getcloudready.com/eBooks
4.        GanesanSenthilvel. Cloud Programming Concepts. http://www.codeproject.com/Articles/250543/Cloud-Programming-Concepts
5.        Gillam, Lee Cloud Computing: Principles, Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam — L.: Springer, 2010. — 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 9781849962407.
6.        Mell, Peter and Grance, Timothy The NIST Definition of Cloud Computing.  Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST (20 October 2011). 
7.        Rittinghouse J.W., Ransom J.F. Cloud Computing - Implementation, Management, and Security. // Taylor and Francis Group, 2010, 174 pp.
8.        Върбанов, Р.  WEB 2.0 – НОВА СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ. Народностопански архив, 2011, № 2, с. 39-60. ISSN: 0323-9004.
9.        Върбанов, Р.  Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с.
10.     Върбанов, Р.  Облачните изчисления и новото поколение корпоративни бизнес информационни системи. Бизнес управление, Свищов, 2011, № 1, с. 142-159. ISSN 0861-6604.
11.     Върбанов, Р. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ ПРИ ПРЕХОДА НА КОМПАНИИТЕ КЪМ ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ. Икономика 21, Свищов, № 2, 2011, с. 182-200. ISSN 1314-3123.
12.     Питер Фингар: «DOT. CLOUD. Облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века», Аквамариновая Книга, 2011, 256 стр., ISBN:978-5-904136-21-5

Свищов, 2013                                                                                проф. д. ик. н. Румен ВърбановОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen