Follow by Email

10 септември, 2013

Указания за разработване на курсов проект по "Бизнес информатика"

Указания
 за разработване на курсов проект по дисциплината "Бизнес информатика" за студентите от първи курс, задочно обучение от специалностите: "Международни икономически отношения", "Маркетинг"  и "Стратегическо и бизнес планиране",  за учебната 2013 - 2014 година
1.     Избиране на вариант за курсова работа2.     Оформяне на курсовия проект
Разработените проекти разпечатани на принтер (да има разпечатка и на трите работи), поставени в папка или подвързани, окомплектовани с диск или флашка (CD, DVD или флашка) със записаните върху него трите файла (реферат, задача и презентация) и поставени в плик изпратете на адрес: 5250 гр. Свищов, Стопанска академия "Д. А. Ценов", катедра "Бизнес информатика" за проф. д-р ик. н. Румен Върбанов в срок до: най-късно пет дни преди провеждане на изпита по "Бизнес информатика" за съответната специалност.

3.     Изисквания по отношение на съдържанието на курсовия проект
        
I част - РЕФЕРАТ
        Да се разработи реферат по зададената тема в рамките на  минимум 15 стандартни машинописни страници (60-66 символа на ред и 29-30 реда на страница) и максимум 40 страници. Да започва с показаната заглавна страница. Рефератът да съдържа текст, илюстрации, схеми, диаграми  и други нагледни материали по темата. При използване на други източници да се цитират под линия. Копирани материали от Интернет не  се допускат.   Текстът на реферата да бъде написан с шрифт : Times new Roman - 12 pt, междуредие 1.5, изравнено. Страниците на текста да са номерирани, като първата страница да е без номер. Запишете материала с име: ХХХХХХ-referat (ХХХХХХ - е факултетния номер на студента).
       
 II част - решаване на задача на Excel 2010
        Решете посочената задача, която се намира на посочената страница от новото учебно пособие. Съобразете се с поставените условия. Резултатите от изчисленията да бъдат получени с формули въведени от вас. Решението на задачата да бъде записано във файл ХХХХХХ-zadacha (ХХХХХХ - е факултетния номер на студента). Курсовата задача да съдържат най-малко две диаграми, ако няма посочени по условие.
        
III част - Представяне на курсовият проект с помощта на Power Point 2010
        Направете презентация, която да включва представяне на реферата - темата, основните моменти, подробности в отделните направления или подтеми, примери, в рамките до 40 слайда /минимум 17/. В начална страница  /в първия слайд/ на презентацията да се включи темата на реферата и данни за автора.
        Презентацията оформете с подходящи илюстрации и графични обекти и покажете умения за собствен дизайн. Оформете слайдовете, анимирайте текста и графиките, а също и преминаването от слайд в слайд, задайте време, а може да вградите като допълнение -   звук, музика, видео, флаш анимация и др. В презентацията да се представи по подходящ начин решената на Excel задача заедно с диаграмите.   Разработената презентация  да бъде записанa във файл ХХХХХХ-prezentacia (ХХХХХХ - е факултетния номер на студента).

Свищов, септември 2013 г.                                    проф. д. ик. н. Румен Върбанов

                                                                                    гл. ас. Петър Дачев

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen