Follow by Email

02 септември, 2014

Въпросник по дисциплината "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И МЕНИДЖМЪНТА"


Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Катедра „Бизнес информатика”ВЪПРОСНИК
по дисциплината 
„Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта” 
за спец. „Стопанско управление” (редовно и задочно обучение)

1.   Съвременни информационни и комуникационни технологии – същност и основни характеристики.
2.  Интернет технологии – основни характеристики и проявление. Приложение на интернет технологиите в бизнеса и мениджмънта.
3.   Информация, данни и знания. Информацията като ресурс с най-важно значение за мениджмънта. Информационни потребности. Информационни ресурси.
4.   Новата цифрова икономика. Предпоставки за възникване на новата икономика. Информацията и производителността на труда.
5.   Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни технологии. Лисабонска стратегия. Електронна Европа. Информационно общество (ИО). Документи в ЕС в областта на ИО.
6.   Информационно общество в България. Предпоставки за изграждане и функциониране на ИО в България. Програма „Електронна България”. Проникване на Интернет в България.
7.   Особености на Интернет, стимулиращи използването на мрежата в бизнес мениджмънта. Основни характеристики на Интернет. Протокол TCP/IP.
8.  Адресация в INTERNET (IP адрес, DNS име, URL). Структура на адресите в Интернет.  Услуги и ресурси на Интернет от ново поколение.
9.  Поява и еволюция на Web. Web страница. Web сайт. Web сървър. Хипертекстови връзки. Браузъри.
11. Търсене в Интернет. Машини за търсене на информация. Видове търсачки: универсални, национални, регионални, мета-търсачки и специални.
12. Директории – особености и основни характеристики. Стратегия на търсене на информация – основни правила. Предпочитани машини за търсене и техните характеристики (Google, Yahoo, Bing и др.)
13.   Просто и сложно търсене. Настройки за търсене при работа с Google. Български търсачки (Dir.bg, Search.bg, All.bg и др.).
14.   Възможности за използване на електронната поща в мениджмънта и бизнеса на организацията. Технология на работа на електронната поща. Използване на електронната поща за реклама и маркетинг.
15. Спам. Правила за изготвяне на бизнес писма.
16. Предпоставки за използване на Интернет в бизнеса. Принципи на електронния бизнес. Eлектронен бизнес и електронна търговия. Особености, предимства и реализация.
17. Типове и модели за електронен бизнес и електронна търговия. Електронна търговия между компании (от типа B2B). Интернет търговски площадки.
18. Електронна търговия от типа бизнес-към-потребителя (B2C). Предимства и реализация. Електронни магазини.
19. Информационна инфраструктура на компанията. Еволюция на корпоративната ИТ инфраструктура. Инфраструктура за електронен бизнес.
20. Web сайт на компанията. Видове сайтове. Разработване на Web сайт. Бизнес план за изработване на Web сайт на компанията.
21. Корпоративният Web сайт като фундаментален инструмент за електронен бизнес и електронна търговия. Маркетинг на Web сайта.
22. Корпоративен портал на компанията. Основни видове портални сайтове. Място и роля в корпоративната ИТ инфраструктура.
22. Електронно правителство. Концепцията за електронно правителство в контекста на информационното общество. Еволюция на концепцията за електронно правителство.
23. Същност на електронните услуги. Предимства за гражданите и фирмите. Базови електронни услуги за гражданите и бизнеса.
25. Практически резултати и проблеми на електронното правителство. Реализиране на концепцията за Електронно правителство  на общинско равнище. Постигнати резултати и проблеми. Обхват и съдържание на задължителните услуги, извършвани по електронен път.
26. Електронно управление. Същност на електронното управление и електронните услуги. Електронно управление и електронно правителство. Проблеми при предоставянето на електронни услуги за граждани и бизнеса в България.
27.  Електронна община. Електронна демокрация.
28. Защита на информацията в Интернет среда. Видове заплахи за сигурността в Интернет среда. Необходимост от защита на данните.
29. Съвременни технологии за осигуряване на информационна безопасност и защита на данните  в Интернет. Протокол SSL за защита на данните.
30. Криптиране на данните. Електронен подпис. Същност и необходимост от използването на цифрови подписи. Технология на работа с електронен подпис. Принцип на работа, съдържание и получаване на цифров сертификат. Технически изисквания за използване и приложение на цифровите сертификати.
31. Подход към създаването на политика за безопасност на електронната търговия.
32. Система Web 2.0. Еволюция на Web. Поява и основни характеристики. Основни компоненти на Web 2.0. Социални мрежи, уикита  и блогове. 
32. Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта.
33. Възможности за използване на социалните мрежи в маркетинга и бизнеса на компанията. Социален бизнес. Концепцията Enterprise 2.0– обхват, изисквания и реализация.
34. Web 3.0 – основни характеристики. Нови възможности за бизнеса и мениджмънта.

проф. д.ик.н. Румен Върбанов


Свищов, септември 2014 г.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen