Follow by Email

20 февруари, 2009

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО

Върбанов, Р. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО. Библиотека "Стопански свят", №88, Свищов, 2008.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Глава 1. ЕЛЕКТРОННА ЕВРОПА
1.1. Информационно общество
1.2. Икономика на знанието
1.3. Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационните технологии

Глава 2. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
2.1. Програма “Електронна България” (е-България)
2.2. Проникване на Интернет в България
и европейските реалности
2.3. Електронно правителство и електронни услуги
2.4. Практически резултати и проблеми
на електронното правителство
2.5. Информационни и комуникационни
технологии в образованието
2.5.1. Компютризация на средните училища
2.5.2. Подготовката на студентитеикономисти
в областта на информационните
технологии и предизвикателствата
на информационното общество
2.5.3. Някои проблеми на обучението
по информационни технологии

Глава 3. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ
3.1. Основни предпоставки за развитие
на електронната търговия
3.2. Фактори, които задържат развитието
на електронната търговия
3.3. Състояние на технологиите за Интернет бизнес в българските фирми
3.4. Електронни разплащания
3.5. Електронно банкиране
3.6. Използване на цифров подпис
Заключение
Терминологичен речник
Литература

ВЪВЕДЕНИЕ

Началото на новото хилядолетие съвпадна с прехода на много страни към трети етап на развитие, който се нарича информационно общество (ИО). Информационното общество съществено се отличава от предшестващите, защото тук в качеството на основен източник на развитие са не материалните, а идеалните фактори  знание и информация, в процеса на чието получаване, обработка, съхраняване, предоставяне и използване е заета преобладаващата част от населението на страната.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen