Follow by Email

01 септември, 2014

Въпросник по дисциплината „Информационни системи и технологии” за спец. „СФК” (редовно и задочно обучение)


Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов Катедра „Бизнес информатика” проф. д.ик.н. Румен ВърбановВъпросник по дисциплината „Информационни системи и технологии” за спец. „СФК” 

(редовно и задочно обучение)


   1.            Основни характеристики и особености на съвременните информационни технологии. Еволюция и поколения ИКТ.
2.            Интернет технологиите като сърцевина на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
3.            Информация, данни и знания. Информацията като ресурс с най-важно значение за мениджмънта. Информационни потребности. Информационни ресурси.
4.            Новата цифрова икономика. Предпоставки за възникване на новата икономика. Информацията и производителността на труда. Източници на конкурентоспособност..
5.            Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни технологии. Електронна Европа. Информационно общество (ИО). Документи в ЕС в областта на ИО. Икономика на знанието.
6.            Информационно общество в България. Предпоставки за изграждане и функциониране на ИО в България. Програма „Електронна България”. Проникване на Интернет в България.
7.            Използване на съвременни информационните и комуникационни технологии в българския бизнес.
8.            Възможности за приложение на Web в бизнеса. Поява е еволюция на Web. Web страница. Web сайт. Web сървър. Хипертекстови връзки. Браузъри.
9.            Търсене в Интернет. Машини за търсене на информация. Видове търсачки: универсални, национални, регионални, мета-търсачки и специални. Стратегия на търсене на информация – основни правила. Предпочитани машини за търсене и техните характеристики (Google, Yahoo, Altavista, Hotmail и др.)
10.        SEO оптимизация за търсачки - същност и инструменти. Оптимизация за социални мрежи  (SMO, Social media optimization, SEO 2.0) – специфични особености и подходи. SMO за Facebook, Google+, Twitter, Linkedin и Pinterest.
11.        Предпоставки за използване на Интернет в бизнеса. Електронна търговия – особености, разновидности и предимства.
12.        Модели на електронен бизнес. Реализация на модела B2C.
13.        Бизнес между компании (B2B) – особености и възможности. Интернет търговска площадка.
14.        Корпоративни портали. Изисквания към инфраструктурата и практическа реализация. Електронен бизнес и електронно правителство.
15.        Инфраструктура за електронен бизнес.
16.        Web сайт на компанията. Видове сайтове. Бизнес план за изработване на Web сайт на компанията.
17.        Маркетинг на Web сайта. Корпоративният Web сайт като фундаментален инструмент за електронен бизнес и електронна търговия. SEO оптимизация на сайта.
18.        Електронно правителство. Концепцията за електронно правителство в контекста на информационното общество. Същност на електронните услуги. Предимства за гражданите и фирмите.
19.        Реализиране на концепцията за Електронно правителство  на общинско равнище. Цели и задачи. Постигнати резултати и проблеми. Обхват и съдържание на задължителните услуги, извършвани по електронен път.
20.        Електронно управление. Същност на електронното управление и електронните услуги. Електронно управление и електронно правителство. Проблеми при предоставянето на електронни услуги за граждани и бизнеса в България.
21.        Необходимост от защита на данните. Защита на информацията в Интернет среда.
22.        Видове заплахи за сигурността в Интернет среда.
23.        Сигурност в Интернет. Решения, средства и технологии за защита на данните  в Интернет.
24.        Криптиране на данните. Електронен подпис. Същност и необходимост от използването на цифрови подписи. Технология на работа с електронен подпис. Принцип на работа, съдържание и получаване на цифров сертификат. Технически изисквания за използване и приложение на цифровите сертификати.
25.        Система WEB 2.0.Еволюция на WEB. Поява и основни характеристики.
26.        Социални мрежи и блогове.
27.        Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта.
28.        Информационни системи в агенция Митници – структура и организация, е-портал на Агенция Митници.
29.        Информационни системи на НАП, е-портал на НАП.
30.  Информационни системи на държавните контролни органи, е-портал на Комисията за финансов надзор, е-портал на Комисията по хазарта, е-портал на Агенцията за държавен финансовa инспекция и др.
31.        Информационни системи за одит, финансово управление и контрол, и митническа документация
 
Свищов, септември, 2014 г.                              проф. д. ик. н. Румен Върбанов


ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen