Follow by Email

21 септември, 2012

ВЪПРОСНИК по дисциплината „Информационни технологии в екомениджмънта“

Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Катедра „Бизнес информатика”
проф. д.ик.н. Румен Върбанов
 

ВЪПРОСНИК

по дисциплината „Информационни технологии в екомениджмънта“
(редовно и задочно обучение)
 
1.      Основни характеристики и особености на съвременните информационни технологии. Еволюция и поколения ИКТ.
2.      Интернет технологиите като сърцевина на новите ИКТ.
3.      Информация, данни и знания. Информацията като ресурс с най-важно значение за мениджмънта. Информационни потребности. Информационни ресурси.
4.      Новата цифрова икономика. Предпоставки за възникване на новата икономика. Информацията и производителността на труда. Източници на конкурентоспособност..
5.      Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни технологии. Електронна Европа. Информационно общество (ИО). Документи в ЕС в областта на ИО. Икономика на знанието.
6.      Информационно общество в България. Предпоставки за изграждане и функциониране на ИО в България. Програма „Електронна България”. Проникване на Интернет в България.
7.      Използване на съвременни информационните и комуникационни технологии в българския бизнес.
8.      Особености на Интернет, стимулиращи използването на мрежата в бизнеса. Основни характеристики на Интернет. Протокол TCP/IP.
9.      Адресация в INTERNET (IP адрес, DNS име, URL). Услуги и ресурси на Интернет от ново поколение. Телеконференции (регистрация за участие в телеконференции, четене  предаване на съобщения в телеконферентна среда). Хипертекст и мултимедия в Интернет.
10.  Възможности за приложение на Web в бизнеса. Поява е еволюция на Web. Web страница. Web сайт. Web сървър. Хипертекстови връзки. Браузъри.
11.  Структура на адресите в Интернет. Начини за въвеждане и редактиране на адреси. Програма Internet Explorer – възможности, настройки. Работа с панелите Favorites и Search.
12.  Търсене в Интернет. Машини за търсене на информация. Видове търсачки: универсални, национални, регионални, мета-търсачки и специални. Стратегия на търсене на информация – основни правила. Предпочитани машини за търсене и техните характеристики (Google, Yahoo, Altavista, Hotmail и др.)
13.  Директории – особености и основни характеристики.
14.  Настройки за търсене при работа с Google. Български търсачки (Dir.bg, Search.bg, All.bg и др.).
15.  Възможности за използване на електронната поща в мениджмънта и бизнеса на организацията. Технология на работа на електронната поща. Използване на електронната поща за реклама и маркетинг.
16.   Правила за изготвяне на бизнес писма. Спам. Съвременни бизнес комуникации, базирани на Интернет.
17.  Електронен документооборот в мениджмънта. Същност на електронните документи. Предимства. Операции, извършвани с електронни документи.
18.  Предпоставки за използване на Интернет в бизнеса. Електронна търговия – особености, разновидности и предимства.
19.  Модели на електронен бизнес. Реализация на модела B2C.
20.  Бизнес между компании (B2B) – особености и възможности. Интернет търговска площадка.
21.  Корпоративни портали. Изисквания към инфраструктурата и практическа реализация. Електронен бизнес и електронно правителство.
22.  Инфраструктура за електронен бизнес. Web сайт на компанията. Видове сайтове. Бизнес план за изработване на Web сайт на компанията.
23.  Маркетинг на Web сайта. Корпоративният Web сайт като фундаментален инструмент за електронен бизнес и електронна търговия. SEO оптимизация на сайта.
24.  Интернет комуникации в мениджмънта на организацията. Предимства и възможности на Интернет комуникациите в бизнеса. Системи за моментни съобщения.
25.  Електронни телеконференции. Приложение на IP телефония IP телевизия в бизнеса на компанията.
26.  Електронно правителство. Концепцията за електронно правителство в контекста на информационното общество. Същност на електронните услуги. Предимства за гражданите и фирмите.
27.  Реализиране на концепцията за Електронно правителство  на общинско равнище. Цели и задачи. Постигнати резултати и проблеми. Обхват и съдържание на задължителните услуги, извършвани по електронен път.
28.  Електронно управление. Същност на електронното управление и електронните услуги. Електронно управление и електронно правителство. Проблеми при предоставянето на електронни услуги за граждани и бизнеса в България.
29.  Електронна община. Електронна демокрация.
30.  Необходимост от защита на данните. Защита на информацията в Интернет среда.
31.  Видове заплахи за сигурността в Интернет среда.
32.  Сигурност в Интернет. Решения, средства и технологии за защита на данните  в Интернет.
33.  Криптиране на данните. Електронен подпис. Същност и необходимост от използването на цифрови подписи. Технология на работа с електронен подпис. Принцип на работа, съдържание и получаване на цифров сертификат. Технически изисквания за използване и приложение на цифровите сертификати.
34.  Система WEB 2.0.Еволюция на WEB. Поява и основни характеристики.
35.  Социални мрежи и блогове.
36.  Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта.
37.  Същност и основни характеристики на WEB 3.0.
 

Свищов,

септември, 2012 г.        проф. д.ик.н. Румен Върбанов
 

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen