Follow by Email

29 януари, 2009

КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ


КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ

Съдържание
Въведение
Част I. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ В КОРПОРАТИВНА МРЕЖОВА СРЕДА
Тема 1. ЕВОЛЮЦИЯ НА КОМПЮТЪРНИТЕ И МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ
В тази тема
Цел
1.1. Първи етап - 60-те години
1.2. Втори етап - 70-те години
1.3. Трети етап - 80-те години на 20 век
1.4. Четвърти етап - 90-те години на 20 век
1.5. Пети етап – след 2000 година
1.6. Съвременни тенденции в развитието на корпоративните информационни технологии
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 2. ГЛОБАЛНИ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ (WANs)
В тази тема
Цел
2.1. Основни характеристики на глобалната мрежа
2.2. Технологии за глобални мрежи
2.3. Топологии за глобални мрежи
2.4. Съвременни тенденции в развитието на глобалните мрежи.
2.4.1. Двуслоен модел на корпоративната глобална мрежа
2.4.2. Характеристики и тенденции на съвременния пазар на високотехнологични оптични продукти.
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 3. ВИСОКОСКОРОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГЛОБАЛНИТЕ МРЕЖИ
В тази тема
Цел
3.1. Въведение
3.2. Технология X.25
3.3. Интегрирани цифрови мрежи за предоставяне на услуги (ISDN)
3.4. Технология Frame Relay
3.5. Технология ATM
3.6. Технология SONET
3.7. Технология SMDS
Допълнителна литература
Обобщение
Термини
Контролни въпроси и задачи
Тема 4. СЪВРЕМЕННИ КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ
В тази тема
Цел
4.1. Високоскоростни мрежи Ethernet
4.1.1. Мрежи 100BaseX Ethernet
4.1.2. Gigabit Ethernet
4.1.3. 10 Gigabit Ethernet
4.1.4. 100 Gigabit Ethernet
4.2. Стандарт IEEE 802.12 (100VG–AnyLan)
4.3. Стандарт FDDI за предаване на данни по оптично влакно
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 5. РЕШЕНИЯ С WEB ТЕХНОЛОГИИ В КОРПОРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
В тази тема
Цел
5.1. Интегрирани IP мрежи за глас и данни
5.2. Клиент-сървър среда
5.3. Интранет като инструмент за корпоративно управление
5.4. Екстранет мрежи
5.5. Планиране и изграждане на Интранет/Екстранет
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 6. БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В тази тема
Цел
6.1. Същност и предимства на безжичните мрежи
6.2. Принципи на функциониране на безжичната мрежа
6.3. Технологии за безжични локални мрежи
6.3.1. Безжична локална мрежа
6.3.2. Разширена локална мрежа
6.3.3. Безжична мрежа с използване на мобилни компютри
6.4. Основни типове безжични мрежи
6.4.1. Протоколи за безжични мрежи
6.4.2. WLAN или Wireless Local Area Networks
6.4.3. Безжичната технология Bluetooth
6.4.4. Технология WI-FI (IEEE 802.11.х)
6.4.5. Технология WIMax (IEEE 802.16.x)
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение

Тема 7. ВИРТУАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ
В тази тема
Цел
7.1 Въведение във виртуалните частни мрежи
7.2. Сценарии за изграждане на виртуални частни мрежи
7.2.1. VPN за мрежи с отдалечен достъп
7.2.2. Виртуален частен Екстранет
7.2.3. VPN връзки между филиални офиси
7.3. Основи на тунелната връзка
7.4. Протоколи за виртуални частни мрежи
7.5. Управление на виртуални частни мрежи
7.6. Сигурност на виртуалните частни мрежи
7.7. Потребителски решения за виртуални частни мрежи
7.8. Критерии за избор на виртуална частна мрежа
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение

Част II. ПОДХОД КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОРПОРАТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА

Тема 8. КОРПОРАТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС
В тази тема
Цел
8.1. Организация и компоненти на информационната инфраструктура
8.2. Информационна инфраструктура на компанията
8.3. Еволюция на корпоративната инфраструктурата
8.4. Подход към изграждането на корпоративната инфраструктура
8.5. Инфраструктура за електронен бизнес
8.5.1 Изисквания на системите за електронен бизнес
8.5.2 Избор на платформа
8.5.3 Базов интернет софтуер
8.5.4 Управление на инфраструктурата
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 9. САЙТЪТ НА КОМПАНИЯТА КАТО СЪРЦЕВИНА НА КОРПОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРАТА
В тази тема
Цел
9.1. Корпоративният Web сайт и бизнеспроцесите на компанията
9.2. Разработване на Web сайта
9.3. Съдържание на сайта
9.4. Промоция и маркетиране на сайта
9.5. Разходи за създаването и поддръжката на сайта
9.6. Корпоративен портал
9.6.1 Назначение на корпоративния портал и място в корпоративната инфраструктура
9.6.2 Видове портални сайтове

Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 10. ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
В тази тема
Цел
10.1. ERP системите – стандарт за съвременни корпоративни информационни системи
10.2. Позициониране на ERP в Интернет
10.3 Подход към избора на ERP софтуер
10.4. Стратегия за внедряване на ERP
10.5. ERP интегрирани управленски системи в България
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 11. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ - НОВА БИЗНЕССТРАТЕГИЯ
В тази тема
Цел
11.1. Защо бизнесът се нуждае от системи за управление на отношенията с клиентите
11.2. Управление на отношенията с клиентите и системи за планиране ресурсите на предприятието
11.3. Подход за успешно внедряване на софтуер за управление на отношенията с клиентите в Web среда
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 12. МЕНИДЖМЪТ НА КОРПОРАТИВНАТА МРЕЖОВА СРЕДА
В тази тема
Цел
12.1. Обхват и основни области на мрежовото управление
12.2. Организация и управление на мрежовите акаунти
12.3. Управление на мрежовата производителност
12.4. Осигуряване сигурността на данните в мрежата
12.5. Предотвратяване на загубата на данни
12.5.1. Защо е необходимо да се архивират данните
12.5.2. Подготовка на план за архивиране и възстановяване на данни
12.5.3. Подход към избора на устройства и носители за архивиране
12.5.4. Непрекъсваемо електрозахранване
12.5.5. Видове системи за отказоустойчивост
12.6. Отстраняване на мрежови проблеми
12.6.1. Подход към откриването и отстраняването на проблеми
12.6.2. Инструменти за откриването и отстраняването на проблеми
12.6.3. Софтуер за мрежова поддръжка
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 13. АУТСОРСИНГ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В тази тема
Цел
13.1. Необходимост и възможности на ИТ аутсорсинга
13.2. Аутсорсингът като съвременна форма за организация на бизнеса
13.3. Съдържание, модели и жизнен цикъл на аутсорсинга на информационни технологии
13.4. Провайдъри на приложни услуги
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 14. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА АУТСОРСИНГ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В тази тема
Цел
14.1. Подход към разработването на стратегия за аутсорсинг на информационни технологии
14.2. Рискове и опасния на ИТ аутсорсинга
14.3. Съдържание на стратегията за ИТ аутсорсинг
14.4. Аутсорсингът в България – състояние и тенденции
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение
Тема 15. КОРПОРАТИВНА БЕЗОПАСНОСТ
В тази тема
Цел
15.1. Корпоративната защита в Интернет среда
15.2. Понятие за безопасност и изисквания към безопасността
15.3. Заплахи за безопасността
15.3.1. Видове заплахи и злоупотреби
15.3.2. Вътрешни атаки
15.3.3. Методи за проникване в системата
15.3.4. Случайна загуба на данни
15.4. Външни атаки на системата
15.5. Стандарти за сигурност
15.6. Превантивен подход за осигуряване на сигурност
15.6.1.Физическа сигурност на оборудването
15.6.2.Модели на сигурност
15.6.3.Одитинг
15.6.4. Криптиране на данните
15.6.5. Защита от вируси
15.7. Системен подход и корпоративна политика за безопасност в компанията
Допълнителна литература
Термини
Контролни въпроси и задачи
Обобщение

Казуси
Терминологичен речник
Литература

Няма коментари:

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen