Follow by Email

16 ноември, 2009

Теми по дисциплината "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И В МЕНИДЖМЪНТА"

Фза спец. „Стопанско управление” (редовно и задочно обучение)

1. Информацията като ресурс с най-важно значение за мениджмънта. Информационни потребности. Информационни ресурси.
2. Новата (Интернет) икономика. Предпоставки за възникване на новата икономика. Информацията и производителността на труда. Източници на конкурентноспособност. Новото международно разделение на труда и електронната търговия (САЩ, Европейски съюз, Индия, Китай, Япония, Латинска Америка).
3. Европейско информационно пространство. Трансформация на труда и заетостта в условията на електронна търговия.
4. Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни технологии. Електронна Европа. Информационно общество (ИО). Документи в ЕС в областта на ИО. Икономика на знанието.
5. Информационно общество в България. Предпоставки за изграждане и функциониране на ИО в България. Програма „Електронна България”. Проникване на Интернет в България.
6. Използване на съвременни информационните и комуникационни технологии и Интернет в българския бизнес.
7. Особености на Интернет, стимулиращи използването на мрежата в бизнес мениджмънта. Основни характеристики на Интернет. Протокол TCP/IP.
8. Адресация в Интернет. (IP адрес, DNS име, URL). Услуги и ресурси на Интернет от ново поколение. Телеконференции (регистрация за участие в телеконференции, четене предаване на съобщения в телеконферентна среда). Хипертекст и мултимедия в Интернет. Виртуални библиотеки (www.vlib.org). Блогове. IP телефония в бизнес организацията.
9. Новата мрежа Интернет 2 – обхват, особености и приложение.
10. Поява е еволюция на Web. Web страница. Web сайт. Web сървър. Хипертекстови връзки. Браузъри.
11. Структура на адресите в Интернет. Начини за въвеждане и редактиране на адреси.
12. Вграждането на Web технологиите във фирмената информационна система. Интранет и Екстранет мрежи. Анализ на последиците от използването на Web технологиите във фирмената ИС и промените, които настъпват във функционален, организационен и социален аспект.
13. Търсене в Интернет. Машини за търсене на информация. Видове търсачки: универсални, национални, регионални, мета-търсачки и специални.
14. Възможности за използване на електронната поща в мениджмънта и бизнеса на организацията. Технология на работа на електронната поща. Използване на електронната поща за реклама и маркетинг. Спам.
15. Правила за изготвяне на бизнес писма. Съвременни бизнес комуникации, базирани на Интернет.
16. Електронен документооборот в мениджмънта. Същност на електронните документи. Предимства. Операции, извършвани с електронни документи.
17. Електронен документооборот на общинско и национално равнище. Софтуер за електронен документооборот. Предимства и организация. Технология на работа с електронни документи. Изисквания към служителите.
18. Предпоставки за използване на Интернет в бизнеса.
19. Електронна търговия – особености, разновидности и предимства.
20. Модели на електронен бизнес. Реализация на модела B2C.
21. Електронна търговия от типа бизнес между компании (B2B) – особености и възможности. Интернет търговска площадка.
22. Корпоративни портали в бизнеса на организацията. Изисквания към инфраструктурата и практическа реализация.
23. Инфраструктура за електронен бизнес. Web сайт на компанията. Видове сайтове. Бизнес план за изработване на Web сайт на компанията.
24. Маркетинг на Web сайта. Корпоративният Web сайт като фундаментален инструмент за електронен бизнес и електронна търговия.
25. Интернет комуникации в мениджмънта на организацията. Предимства и възможности на Интернет комуникациите в бизнеса. Системи за моментни съобщения.
26. Електронни телеконференции. Приложение на IP телефония IP телевизия в бизнеса на компанията.
27. Електронно правителство. Концепцията за електронно правителство в контекста на информационното общество. Същност на електронните услуги. Предимства за гражданите и фирмите.
28. Реализиране на концепцията за Електронно правителство в България. Цели и задачи. Постигнати резултати и проблеми. Обхват и съдържание на задължителните услуги, извършвани по електронен път.
29. Подход към изграждане на инфраструктурата за електронно правителство. Примери за добри практики в България.
30. Електронно управление. Същност на електронното управление и електронните услуги. Електронно управление и електронно правителство. Проблеми при предоставянето на електронни услуги за граждани и бизнеса в България.
31. Електронна община. Електронна демокрация.
32. Защита на информацията в Интернет среда. Видове заплахи за сигурността в Интернет среда. Необходимост от защита на данните.
33. Базова защита на хардуера. Трите П-та: профили, пароли и позволения. Защитаване на компютъра от външни лица.
34. Мрежова сигурност и сигурност в Интернет. Решения, средства и технологии за защита на данните в Интернет.
35. Криптиране на данните. Електронен подпис. Същност и необходимост от използването на цифрови подписи. Технология на работа с електронен подпис. Принцип на работа, съдържание и получаване на цифров сертификат. Технически изисквания за използване и приложение на цифровите сертификати.
36. Еволюция на WEB 2.0. Поява и основни характеристики. Социални мрежи и блогове.
37. Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта на организацията. WEB 3.0
ЛИТЕРАТУРА:

1. Върбанов, Р. Състояние, тенденции и перспективи в развитието на електронния бизнес. Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов, Годишник, том CIV, 2004, с. 3-128.
2. Върбанов, Р. България в европейското информационно пространство. Библиотека „Стопански свят”, № 88. Издание на СА „Д.А. Ценов – Свищов”. Свищов, 2007, с.192.
3. Върбанов, Р. и др. Интернет технологии в бизнеса и в мениджмънта. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2009, 379 с.
4. Върбанов, Р. и др. Информационни технологии в бизнеса. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2009, 379 с.
5. Върбанов, Р. Интернет бизнесът: промяна в акцентите и приоритетите. Сп. “Бизнес управление”, Брой 3, 2004 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 69-90.
6. Върбанов, Р. Представяне на компанията в Интернет: изграждане, маркетинг и използване на корпоративния Web сайт. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2005 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-114.
7. Върбанов, Р. Електронно правителство и електронни услуги (българският опит да се използват информационни технологии в административното управление). Сп. “Бизнес управление”, Брой 4, 2007 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120.
8. Върбанов, Р. Ролята на електронното управление в съвременното общество на знанието. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120.
9. Върбанов, Р. Електронната търговия – ключов фактор за конкурентноспособността на малкия и среден бизнес. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 18-32.
10. Върбанов, Р. Информационни и комуникационни технологии в бизнеса – съвременни тенденции и измерения. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2009 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 66-91.
11. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Изд. „Абагар”, Велико Търново, 2004, 336 с.
12. Амор, Д. (Р)еволюцията на Е-бизнеса. Как да живеем и работим в свързания свят. Изд. къща ИнфоДАР, С., 2000.
13. Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. С., Издателство “Сиела”, 1998.
14. Коен, Дж., Необичайно полезна книга за Web, Софтпрес, 2004 г.
15. Компютърни вируси. PC World, бр. 5, 2005 г.
16. Къминг, Т., Малкото «е» - големият бизнес. Бизнес планиране за Интернет търговия, Класика и Стил, С., 2006 г.
17. Стратегия за електронно правителство (Решение № 866 на Министерски съвет от 28.12.2002 г.). www.ipaei.government.bg/strategy/egov.htm
18. Стратегия и Национална програма за развитие на Информационното общество на Република България (приети през октомври 1999 г.).


Свищов, септември, 2009 г.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen