Follow by Email

04 октомври, 2009

Монография "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА"


Съдържание:
Въведение ……………………………………………………………………7

Глава 1. Характеристики и особености на съвременните информационни технологии ………10
1.1. Еволюция на информационните технологии
1.2. Характеристики на съвременните информационни и комуникационни технологии в бизнеса
1.3. Устойчив ръст на пазара на информационни технологии
1.4. Промяна в ролята на информационните технологиите
1.5. Интернет, като материализация на съвременните ИКТ и като катализатор за развитието им
1.6. Мигриране на бизнеса към Интернет
1.7. Нарастваща роля и значение на корпоративните приложения
1.8. Формирането на новата икономика
1.9. Изграждане на IP мрежи
1.10. Виртуализация на сървърите и корпоративната инфраструктура

Глава 2. Новата дигитална икономика …………………………….40
2.1. Информационното общество и цифровата икономика
2.2. Възникване на цифровата фирма
2.3. Характеристика на цифровата икономика
2.4. Икономиката на знанието – нов етап в развитието на информационното общество

Глава 3. Електронен бизнес ……………………………………………55
3.1. Измерения и предизвикателства на електронния бизнес
3.2. Фактори за ефективното развитие на електронния бизнес
3.3. Форми и модели на електронен бизнес
3.4. Мобилният бизнес – нов етап в развитието на електронния бизнес
3.5. Стратегии и тенденции в развитието на електронния бизнес

Глава 4. Системи за планиране ресурсите на предприятието ……………..85
4.1. Критични фактори за бизнеса
4.2. Системи за планиране ресурсите на предприятието
4.3. Основни причини за използване на ERP системи
4.4. Жизнен цикъл на ERP системите
4.5. Поддържана функционалност от ERP системите
4.6. Избор на ERP система
4.7. Внедряване на избраната ERP система
4.8. Тенденции в развитието на ERP системите

Глава 5. Системи за електронен документооборот в бизнеса ……………..108
5.1. Системи за електронен документоборот - средство за повишаване на ефективността на управлението
5.2. Системи за електронен документооборот
5.2.1. Система за електронен документооборот Archimed eDMS
5.2.2. Система за електронен документооборот e-документооборот.
5.2.3. Други български системи за електронен документооборот
5.2.4. Системи за електронен документооборот, предлагани от чуждестранни компании

Глава 6. Бизнес интелигентни системи ……………………………….134
6.1. Бизнесинтелигентни системи
6.2. Водещи цели на потребителите на бизнес интелигентни приложения
6.3. Основни процеси на бизнес интелигентната система
6.4. Насоки при проектиране на бизнес интелигентни системи
6.5. Същност на надграждаща БИ архитектура
6.5.1. Извличане
6.5.2. Трансформиране
6.5.3. Зареждане
6.5.4. Представяне

Глава 7. Интегрирани системи за управление на бизнеса ……………..159
7.1. Системи за управление на бизнеса
7.2. Внедряване на интегрираните системи
7.3. Характеристика на основните компоненти на интегрираните системи
7.3.1. Управление на бизнес процесите
7.3.2. Системи за планиране ресурсите на предприятието
7.3.3. Система за управление на активите
7.3.4. Система за оптимизиране на производството
7.3.5. Системи за управление на човешките ресурси
7.3.6. Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
7.3.7. Системи за управление на веригата на доставки
7.3.8. Електронен бизнес (E-Business)
7.3.9. Аналитични OLAP системи
7.4. Тенденции в развитието на интегрираните системи за управление на бизнеса

Глава 8. Измерения на виртуалната корпорация ……………..184
8.1. Същност и форми на виртуалната корпорация
8.2. Създаване, функциониране и управление на виртуалната корпорация
8.3. Информационни системи за управление на виртуални корпорации

Глава 9. Информационни технологии във финансовата сфера ………..208
9.1. Онлайн търговия с ценни книжа и валута (онлайн трейдинг)
9.1.1. Участници и функции на онлайн трейдинга
9.1.2. Предимства на онлайн брокерството
9.1.3. Развитие и състояние на е-брокерството
9.1.4. Корелация между развитието на капиталовите пазари и е-брокерството
9.1.5. Интернет трейдингът у нас
9.2. Интернет застраховане
9.2.1. Е-бизнес модели за Интернет дистрибуция
9.2.2. Интернет застраховането у нас

Глава 10. Информационни технологии в банковото дело ……………..223
10.1. Тенденции в развитието на банковите информа¬ционни системи
10.2. Етапи в развитието на банковите информационни системи
10.3. Функционален обхват на банковите информационни системи
10.4. Характеристика и анализ на чуждестранни основни банкови информационни системи (Core Banking Systems)
10.5. Банкови информационни системи, прилагани на българския пазар
10.6. Системи за отдалечено банково обслужване. Електронно банкиране
10.6.1. Електронно банкиране
10.6.2. Телефонно банкиране
10.6.3. PC банкиране
10.6.4. Интернет банкиране
10.6.5. Българските банки и Интернет банкирането
10.6.6. Мобилно банкиране
10.6.7. TV банкиране (TV banking)
10.7. Услуги с банкови карти
10.7.1. Банковите карти като електронен платежен инструмент
10.7.2. Българският пазар на картови електронни банкови услуги

Глава 11. Информационни технологии в здравеопазването ……………..258
11.1. Информационни технологии в здравеопазването
11.2. Изисквания към медицинските информационни системи
11.2.1. Клинично управление
11.2.2. Административно-финансово управление
11.2.3. Управление на качеството
11.2.4. Комуникации
11.3. Проекти за съвременни технологични решения в областта на здравеопазването

Глава 12. Подход към разработването на ИТ стратегия на компанията .280
12.1. Етапи в използването на информационните технологии в компанията
12.2. ИТ стратегия
12.3. Управление на ИТ услуги, като основен подход в ИТ стратегията
12.4. Съдържание на ИТ стратегията
12.5. Стандарти и добри практики при разработването и реализацията на ИТ стратегия
12.5.1. COBIT
12.5.2. ITIL, BS 15000 и ISO/IEC 20000

Глава 13. Аутсорсинг на информационни технологии ……………..303
13.1. Необходимост и възможности на ИТ аутсорсинга
13.2. Аутсорсингът като съвременна форма за организация на бизнеса
13.3. Съдържание, модели и жизнен цикъл на аутсорсинга на информационни технологии
13.4. Провайдъри на приложни услуги
13.5. Подход към разработването на стратегия за аутсорсинг на информационни технологии
13.6. Рискове и опасения на ИТ аутсорсинга
13.7. Съдържание на стратегията за ИТ аутсорсинг

Използвана литература и Web източници…………………………..330

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen