Follow by Email

20 февруари, 2008

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАСКИЯ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕСИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАСКИЯ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р Румен Върбанов
Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, Катедра “Бизнес информатика”
rumen@uni-svishtov.bg
Резюме: В последно време все по-често малки и средни предприятия установяват, че състоянието на техните информационни системи и технологии все по-често възпрепятстват по-нататъшният ръст на бизнеса, а недостатъците на информацията не позволяват оперативно вземане на решения. В доклада се анализира състоянието в областта на приложение на Интернет технологии в малкия и среден бизнес в България и Европейския съюз (ЕС). Потърсени са причините са слабото търсене на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от малките и средни предприятия в нашата страна. Авторът аргументира тезата си за сравнително лесните и перспективни възможности за преминаване към електронна търговия малките и средни предприятия (SMB сегмента).

Ключови думи: B2B търговия, B2C търговия, електронна търговия, електронна търговска площадка, Интернет технологии, интрамрежи, малък и среден бизнес, интегрирани системи за управление на предприятията (Enterprie Resource Planning – ERP), предимства на електронната търговия за малките и средни предприятия.

Въведение
Електронната търговия в света стана едно от най-важните средства за поддържане жизнеността и устойчивостта на малкият и среден бизнес. Тя позволява да се осигурят същите условия за икономическа дейност, както и на големите компании. Добре известно е, че малките фирми нямат възможност да инвестират големи суми, за да рекламират своята продукция и поради това възможностите им реализация на произвежданите стоки и оказваните услуги са силно ограничени. Именно тук идват на помощ технологиите и механизмите на електронната търговия, които позволяват при минимални разходи да се осигури достъп до всички потенциални купувачи

Няма коментари:

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen