Follow by Email

24 януари, 2011

БИЗНЕСЪТ В ЕПОХАТА НА WEB 2.0: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Библиотека „Стопански свят”

Румен ВърбановБИЗНЕСЪТ В ЕПОХАТА НА WEB 2.0: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

(Web 2.0, Enterptise 2.0, Cloud Computig, SaaS)


2011

БИЗНЕСЪТ В ЕПОХАТА НА WEB 2.0:
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

(Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS)Съдържание
Въведение
Глава 1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 В БИЗНЕСА И МЕНИДЖМЪНТА
1.1. Еволюция на Web. Поява и основни характеристики на Web 2.0
1.2. Основни компоненти на Web 2.0
1.2.1. Блогове
1.2.2. RSS
1.2.3. Социални мрежи
1.2.4. AJAX
1.2.5. Wiki
1.2.6. Mash-up
1.2.7. Споделяне на връзки (Tagging)
1.2.8. Web служби
1.3. Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта
1.4. Enterprise 2.0 - стратегическа интеграция на Web 2.0

технологиите в корпоративната среда на предприятието
1.4.1. Какво е Enterprise 2.0?
1.4.2. Базови технологии на Enterprise 2.0
1.4.3. Причини за възприемане на концепцията Enterprise 2.0 от бизнеса
1.4.4. Предимства и рискове на Enterprise 2.0
1.4.5. Подход към използването на средствата на Enterprise 2.0 от компаниите
1.4.6. Избор на социален софтуер за предприятието
Глава 2. ОБЛАЧНИЯТ КОМПЮТИНГ И НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНИ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
2.1.Технологични измерения на облачният компютинг
2.2.Облачният компютинг - възможности и рискове за бизнеса
2.3.Архитектурни модели на облачният компютинг
2.4.Софтуерът като услуга: нова възможност за икономичен достъп

на бизнеса до съвременни приложения
2.5.Модели за внедряване на облачният компютинг - частни, публични и хибридни облаци
2.6.Практически въпроси при прехода към облачен компютинг
2.6.1.Изследване и анализ на основните причини, които могат да мотивират миграцията към облака
2.6.2. Анализ и моделиране на бизнес процесите в организацията
2.6.3. Планиране на прехода. Избор на едно или няколко некритични

за бизнеса приложения, които да се ориентират към новата идеология
2.6.4.Анализ на рисковете и предимствата от облачният компютинг
2.6.5.Реализация на проекта за виртуализация и облачен компютинг
2.6.6.Анализ на резултатите и набелязване на следващите услуги за пренасяне към облака
Глава 3. БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
3.1. Състояние и тенденции в приложението на информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес
3.1.1.Новите информационни и комуникационни технологии и ефективността на малкия и среден бизнес
3.1.2. Състояние на използваната в момента ИТ инфраструктура
3.1.3. Използване на Интернет в бизнеса
3.1.4.Ключови възможности и предимства на електронната търговия за малките и средни предприятия
3.2. Електронно управление и електронни услуги
3.2.1.Електронно управление в бизнес организациите и в държавната власт
3.2.2.Обхват и съдържание на електронното управление
3.2.3.Функционални модули и взаимоотношения в процеса на електронно управление
3.3. Новите ИТ технологични решения и предизвикателствата пред бизнеса
3.3.1. Устойчив ръст на пазара на информационни технологии
3.3.2. Промяна в ролята на информационните технологиите
3.3.3. Интернет, като материализация на съвременните ИКТ и като катализатор за развитието им
3.3.4. Мигриране на бизнеса към Интернет
3.3.5. Нарастваща роля и значение на корпоративните бизнес приложения
3.3.6. Формиране на новата икономика
3.3.7. Изграждане на IP комуникационни мрежи в компаниите
3.3.8. Виртуализация на сървърите и корпоративната инфраструктура


Заключение
Терминологичен речник
Използвани литературни и Web източници

ВЪВЕДЕНИЕСъвременният бизнес задължително включва множество компоненти на информационните технологии (ИТ), които в много случаи са критично важни за работата на организацията. Затова и постоянното увеличаване на количеството на обработваните данни води не просто до мащабиране на съществуващата система, а и до необходимост от създаване на по-големи и по-сложни корпоративни инфраструктури. За определен етап от време възможностите за организиране и мащабиране на ИТ инфраструктурата може да се поддържа от компанията, но това не може да продължи дълго. Разходите за обслужване на съвременните сложни информационни системи (ИС) бързо нарастват и в един момент по-нататъшното разширяване и обновяване става изключително скъпо и рисковано.

В същото време бизнесът е силно зависим от ИТ инфраструктурата и поставя все по-големи изисквания – поддържане и обработка на огромно количество потребителски данни, динамично поделяте на ресурси, бърза адаптация към променящите се изисквания на бизнеса, простота и автоматизация на обслужването, измеримост на разходите за технологии, оперативно предоставяне на различни информационни услуги. Засега технологиите и системите, които могат да удовлетворят най-пълно горните изисквания и да разрешат дилемата са облачните изчисления, предоставянето на софтуера като услуга и използването на Web 2.0 в бизнеса.

Очевидно в близките години корпоративните информационни технологии ще се развиват в съответствие с възможностите на такива ИТ модели като Web 2.0, виртуализацията, облачните изчисления и използването на софтуера като услуга. Нещо по-вече – има много примери за това, че те се отразяват благотворно върху бизнеса, особено в условията на криза, правейки го по-конкурентен и по-иновативен.

В известен смисъл това е началото на нова революция в областта на ИТ индустрията, способна да промени бизнеса и всички сфери от живота на хората. С прехода в облака практически всичко се превръща в услуга. Става дума не само за софтуера и приложенията, но и ИТ инфраструктурата (виртуализация на сървърите, GRID изчисленията, виртуализация на системите за съхраняване, новите правила за лицензиране на използваната инфраструктура и софтуерни продукти, отношенията между провайдърите и клиентите), а дори и самия бизнес, понеже се появяват нови канали за продажби на стоки и услуги. Тези революционни технологии бързо се напасваха една към друга: виртуализацията с облачните изчисления, облака – с мобилните услуги, мобилната връзка – със социалните мрежи, а социалните мрежи – с огромни масиви от данни, изключителна потребителска активност и аналитика в реално време.

Вниманието в настоящата монография е насочено към нови и актуални технологии и явления , които са в центъра на вниманието на ИТ специалистите и бизнеса. Изборът на проблематиката е продиктуван от няколко съображения:

• Бизнесът и влиянието на световната икономическа криза от последните години;

• Разкриване възможностите на новите ИТ технологии и модели, като възможност за минимизиране на негативните резултати от кризата (съкращаване на разходите за ИТ и осигуряване ясно съответствие между разходите за ИТ и бизнес резултатите от тяхното приложение);

• Огромният интерес към тази проблематика (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS) в последните 2-3 години;

• Необходимостта да се представят новите технологии, да се осмислят и да се предложат подходящи и ценово изгодни за бизнеса подходи и решения;

• Липсата на авторитетни публикации, свързани с използването на горните технологии в бизнеса.

За всеки, който познава възможностите на Web 2.0 е ясно, че тази концепция притежава колосални възможности. Същото се отнася и за останалите технологии, които променят облика на корпоративните информационни системи и откриват нови хоризонти пред бизнеса. Днес въпросът се свежда до това как най-правилно и разумно да се използват новите технологии и философията на Web 2.0 за да се направи бизнеса по-ефективен и конкурентоспособен.

Целта на автора е не толкова да се изследват техническите характеристики на разглежданите технологии, колкото да се разкрият възможностите за тяхното приложение в бизнеса и реалните практически стъпки, които трябва да се направят.

За постигане на целите и задачите в изследването е направен опит да се представи потенциала на тези технологии и възможностите за практическа реализация, конкретните ползи и решения, които могат да получат предприятията.

Въз основа на използваните литературни източници, направените практически проучвания и опита на автора, са предложени варианти и практически подходи за използване на Web 2.0 в бизнеса, практически стъпки за изграждане на стратегия за приложение на концепцията Enterprise 2.0, за осъществяване на преход на предприятието към облачен компютинг, за използване на електронните услуги и други съвременни ИТ инструменти и технологии в бизнес процесите.

В първа глава „ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 В БИЗНЕСА И МЕНИДЖМЪНТА” се изследва същността и съвременните измерения на Web 2.0, а така също е реалните възможности за приложение в бизнеса на компаниите. Разгледани са кратко основните компоненти на Web 2.0 (Блогове, RSS, Социални мрежи, AJAX, Wiki, Mash-up, Споделяне на връзки (Tagging) и Web служби), и възможностите за интегриране с бизнес процесите. Анализират се методологическите основи на концепцията Enterprise 2.0 в качеството на стратегическа интеграция на Web 2.0 технологиите в корпоративната среда на предприятието. Из¬следвани са основните фактори и причини, които карат предприятията да преминават към Enterprise 2.0. Направен е критичен анализ на предимствата и рисковете на социалните технологии в бизнеса. Споделени са вижданията на автора за успешно използване на технологиите на Enterprise 2.0 за решаване на 4 групи задачи в предприятието: Маркетинг и работа с клиенти на компанията; Взаимодействия с бизнес партньори; Управление на персонала; Управление на знанията. Предложен е подход към разработването на стратегия за приложение на Enterprise 2.0 за нуждите на предприятието, където действията са разделени условно в шест етапа: анализ на бизнес процесите в предприятието, изследване и анализ на състоянието на информационните системи и технологии, разработване на основните цели и задачи за развитие на ИКТ, очертаване на възможните пътища за приложение на конкретни технологии на Web 2.0 в бизнес процесите, разработване на проекта на корпоративната социална мрежа и реализиране на новата ИТ стратегия за социална корпоративна мрежа.

Във втора глава „ОБЛАЧНИЯТ КОМПЮТИНГ И НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНИ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” се анализират състоянието и ос¬нов¬ни¬те проблеми, свързани с облачният компютинг и новото поколение корпоративни бизнес информационни системи. Из¬следвани са технологичните измерения на облачният компютинг, ползите и рисковете за бизнеса. Разгледани са моделите за внедряване на облачния компютинг (частни, публични и хибридни облаци). и техните възможности за интегриране в корпоративната информационна среда. Много място е отделено на практическите въпроси при прехода към облачен компютинг. Авторът предлага конкретна методика за мигриране към облачни услуги, която се състои от няколко стъпки: Изследване и анализ на основните причини, които могат да мотивират миграцията към облака; Анализ и моделиране на бизнес процесите в организацията; Планиране на прехода. Избор на едно или няколко некритични за бизнеса приложения, които да се ориентират към новата идеология; Анализ на рисковете и предимствата от облачният компютинг; Реализация на проекта за виртуализация и облачен компютинг; Анализ на резултатите и набелязване на следващите услуги за пренасяне към облака.

В трета глава „БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ” се анализира състоянието в областта на използването на съвременни ИКТ в българския малък и среден бизнес и се аргументира необходимостта от ускорено въвеждане на новите решения. На основата на анализа на резултатите от практически проучвания на автора от 2009 г. и 2010 г., се очертават някои проблеми, свързани със състоянието и използването на ИКТ от българските малки и средни предприятия (МСП). Основната теза на автора е, че в повечето случаи причини от субективен характер възпрепятстват модернизирането на ИТ инфраструктурата и използване на предимствата на Web 2.0 технологиите, облачният компютинг, софтуера като услуга и системите за управление на бизнеса в малките и средни предприятия.

Направен е сравнителен анализ на електронното управление в бизнеса и държавната власт и демократичните процеси в обществото, на базата на едни и същи технологии и системи. Разкрива се съдържанието, обхвата и основните компоненти на електронното управление – електронна демокрация, електронно правителство и електронен бизнес. Представено е съдържанието на основните взаимоотношенията, които се установяват в триадата на електронното управление – държава, граждани и бизнес.

В последната част на тази глава се изследват актуални проблеми, свързани с развитието на съвременните ИКТ и тяхното решаване от бизнеса. Авторът е насочил вниманието си към няколко конкретни области: устойчив ръст на пазара на информационни технологии; промяна в ролята на информационните технологиите; Интернет, като материализация на съвременните ИКТ и като катализатор за развитието им; интензивно мигриране на бизнеса към Интернет; нарастваща роля и значение на корпоративните бизнес приложения; формиране на новата икономика; изграждане на IP комуникационни мрежи в компаниите; виртуализация на сървърите и корпоративната инфраструктура.

В края на монографията е приложен терминологичен речник на основните термини и понятия от областта на Web 2.0, облачният компютинг и приложението на Интернет технологиите в бизнеса.

Изследваната проблематика, свързана с развитието на Web 2.0 технологиите и тяхното използване от бизнеса в съответствие с концепциите за облачен компютинг и използване на софтуера като услуга, се развива много динамично. Авторът ще приеме с благодарност всички конструктивни бележки и предложения, които допълват представените виждания и тези или запълват някои пропуски в интерпретацията на материала.

Свищов, януари 2011 годинаОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen