Follow by Email

01 март, 2012

ТЕМИ за доклади по дисциплината „Корпоративни мрежови архитектури и технологии“ за МО, спец. ИСТ

еми


ТЕМИ

за доклади по дисциплината „Корпоративни мрежови архитектури и технологии“


 1. Съвременни тенденции в развитието на корпоративните мрежови архитектури и технологии
2.     Съвременни тенденции в развитието на глобалните мрежи.
3.     Високоскоростни мрежи Ethernet в бизнеса на организациите
·         Необходимост на бизнеса от високоскоростна инфраструктура
·         Подход на компаниите при избора на решения: Мрежи 100BaseX Ethernet; Gigabit Ethernet; 10 Gigabit Ethernet; 100 Gigabit Ethernet
 1. Решения с Web технологии в корпоративната информационна система
 • Необходимост
 • Конкретни решения и технологии
 • Проблеми
 1. Влияние на Web 2.0 върху корпоративната Web базирана инфраструктура
 2. Планиране и изграждане на Интранет/Екстранет корпоративна инфраструктура
 3. Използване на безжични комуникационни технологии в  корпоративната инфраструктура. Мобилна корпоративна бизнес среда.
 4. Подход към избора на виртуални частни мрежи за бизнеса
  Необходимост от IP защита на корпоративните данни
·         VPN за мрежи с отдалечен достъп
·         Виртуален частен Екстранет
·         VPN връзки между филиални офиси
 • Критерии за избор на виртуална инфраструктура на компанията
 1. Подход към изграждането на корпоративна инфраструктура за електронен бизнес и електронна търговия
·         Информационна инфраструктура на компанията
·         Еволюция на корпоративната инфраструктурата
·         Инфраструктура за електронен бизнес – компоненти и състав
·         Подходи и варианти за изграждане на инфраструктура за електронен бизнес на компанията
10.Сайтът на компанията като базов компонент на корпоративната инфраструктура
·         Корпоративният Web сайт и бизнеспроцесите на компанията
·         Вътрешен Интранет портал в Web 2.0 среда
·         Ефективност на корпоративния сайт
11.  Интегрирани системи за управление на бизнеса – сърцевина на корпоративната инфраструктура
·         Новото поколение ERP системи – рискове и предизвикателства
·         Подход към избора на ERP софтуер
·         Стратегия за внедряване на ERP в компанията
12.Управлението на отношенията с клиентите като нова бизнес стратегия на компанията
·         Необходимост от използване на CRM системи
·         Критерии за избор на CRM софтуер
·         Подход за успешно внедряване на софтуер за управление на отношенията с клиентите в Web среда
13.Управлението на отношенията с клиентите като нова бизнес стратегия на компанията
·         Необходимост от използване на CRM системи
·         Критерии за избор на CRM софтуер
·         Подход за успешно внедряване на софтуер за управление на отношенията с клиентите в Web среда
14.Мениджмънт на корпоративната мрежова среда
·         Обхват и основни области на мрежовото управление
·         Осигуряване сигурността на данните в Web мрежова среда
·         Технологии и подходи за предотвратяване на загубата на данни
15.Аутсорсингът на информационни технологии в компанията
·         Необходимост и възможности на
·         ИТ аутсорсинг и облачни услуги
·         Съдържание, модели и жизнен цикъл на аутсорсинга на информационни технологии
16.Подход към разработването на стратегия за аутсорсинг на информационни технологии
·         Рискове и опасния на ИТ аутсорсинга
·         Съдържание на стратегията за ИТ аутсорсинг
·         Аутсорсингът в България – състояние и тенденции
17.Корпоративна безопасност на ИТ инфраструктурата
·         Заплахи за безопасността на компанията в Web среда
·         Безопасност в социалните мрежи
 • Системен подход и корпоративна политика
 1.  


Свищов, февруари 2011               доц. д. ик. н. Румен Върбанов

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen