Follow by Email

02 февруари, 2013

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ENTERPRISE 2.0 ОТ КОМПАНИИТЕ


ПОДХОД КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ENTERPRISE 2.0 ОТ КОМПАНИИТЕ
Проф. д. ик. н. Румен Върбанов

Резюме: В статията са споделени вижданията на автора за успешно използване на Enterprise 2.0 за решаване на 4 групи задачи в предприятието: Маркетинг в Web 2.0 и работа с клиенти на компанията; Взаимодействия с бизнес партньори; Управление на персонала; Управ­ление на знанията в компанията. Предложен е подход към разработването на страте­гия за приложение на Enterprise 2.0 за нуждите на предприятието, къ­дето действията са разделени условно в шест етапа: анализ на бизнес процесите в предприятието, изследване и анализ на състоянието на информационните системи и технологии, разработване на основните цели и задачи за развитие на ИКТ, очертаване на възможните пътища за приложение на социалните медии в бизнес процесите, разработване на проекта на корпоративната социална мрежа и реализиране на но­вата ИТ стратегия за социална корпоративна мрежа.

Ключови думи: Web 2.0, Enterprise 2.0, consumer-generated content, Enterprise 2.0 strategy, social network, social media strategy, social media marketing, social software, Intranet 2.0.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen