Follow by Email

07 май, 2009

Теми за курсови работи


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д.А.ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
Катедра “Бизнес информатика”Примерни теми
за курсови семестриални работи по дисциплината “Компютърни мрежи”

1. Стандартни топологии за локални мрежи – анализ и подход при избор на топология
2. Кабелна система на компютърната мрежа – подход към избора на компонентите
3. Мрежов софтуер и мрежов хардуер
4. Безжични мрежи в бизнеса
5. Мрежови стандарти и протоколи Моделът OSI Протоколи IEEE 802
6. Комплект протоколи TCP/IP
7. Архитектури за локални мрежи – сравнителен анализ и подход към избора на подходяща архитектура
8. Мрежова операционна система. Структура и функции на мрежовата операционна система. Примери.
9. Директорийни услуги. Стандарти за директорийни услуги
10. Директорийни услуги. Microsoft Active Directory Основни характеристики на Active Directory Структура на Active Directory Администриране на Active Directory
11. Сигурност и защита на данните в мрежова среда
12. Подход към планирането и изграждането на компютърна мрежа във фирма „ХХХ”
13. Решения с Web технологии в корпоративната информационна система
14. MOC Unix/Linux. Организация на файловата система. Сигурност и защита на данните.
15. Изисквания и критерии при избора на МОС. Сравнителен анализ.
16. Мениджмънт на мрежата. Основни области. Функции и задачи при администрирането на мрежата
17. Интермрежи. Технологии и услуги на Интранет за достъп до корпоративна информация. Мрежи от тип Extranet
18. Виртуални частни мрежи – обосновка и подход към изграждането
19. Web услуги. Същност. Стандарти. Преместване на приложения в Web. Преход от продукти към услуги
20. Мрежова инфраструктура за функциониране на електронен бизнес.
21. Основни характеристики и услуги на Web 2.0. Приложение в бизнеса.
22. Интерактивни бизнес комуникации в Интернет среда
23. Съвременни тенденции в развитието на мрежовите технологии.

Основни изисквания:
1. Курсовата работа трябва да е в обем не по-малко от 15 стр. (шрифт – 12 т, 45 реда на страница)
2. Курсовата работа се оформя по подходящ начин – съдържание, въведение, глави, заключение и списък на използваната литература. Желателно е да има по-вече фигури и таблици, които илюстрират съдържанието.
3. Съдържанието на курсовата работа предварително се уточнява с титуляра или асистента.
4. Курсовата работа се представя предпоследната седмица преди завършване на семестъра – разпечатана и като файл върху CD.
5. Освен изброените, може да се избере друга тема от проблематиката на дисциплината, след съгласуване.

Литература:
1. Microsoft Corporation. Компютърни мрежи. С., Софтпрес (Microsoft Press), 2001.
2. Върбанов, Р. Компютърни мрежи. Свищов, Изд. «Ценов», 2006.
3. Върбанов, Р. Корпоративни мрежови архитектури и технологии. В. Търново, Faber, 2009 г.
4. Върбанов, Р. Мрежова информационна среда на фирмата. Свищов, библ. "Стопански свят", 1997.
5. Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Абагар, В. Търново, 2004.
6. Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. Сиела, С., 2001.
7. Дебора, Л. Ш. Компютърни мрежи. С., СофтПрес/ Cisco Press, 2003.
8. Нортън, П. Основи на компютърните мрежи. С., 2001.
9. Станек, У. Р. Windows XP Professional. Наръчник на администратора. 2001.
10. Шат, С. LAN. Локални мрежи - архитектура, избор, използване. С., Paraflow, 1994.
11. Шиндър, Д. Л. Компютърни мрежи. Пълно ръководство по теория, изграждане и съвместна работа между мрежите. С., СофтПрес (Cisco Press), 2003.

Свищов, 2008 година доц. д-р Румен Върбанов

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen