Follow by Email

06 септември, 2009

Указания за КУРСОВИ РАБОТИ-2009


КУРСОВИ РАБОТИ, СПЕЦ. „СТОПАНСКИ УПРАВЛЕНИЕ”, 2 КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Учебна дисциплина:"ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНИДЖМЪНТА"
Указания за подготовка на курсовите работи Основни изисквания:
1. Курсовата работа трябва да е в обем не по-малко от 15 -25 стр. (шрифт – 12 т, 45 реда на страница).
2. Презентацията трябва да е в обем 15-20 слайда, включващи най-съществените моменти от курсовата работа. Не е задължително да се разпечата презентацията, но трябва да е записана върху DVD, заедно с курсовата работа.
3. Курсовата работа се оформя по подходящ начин – съдържание, въведение, глави, заключение и списък на използваната литература. Желателно е да има по-вече фигури и таблици, които илюстрират съдържанието.
4. Съдържанието на курсовата работа предварително се уточнява с титуляра или асистента.
5. Курсовата работа се представя ДО 24 ОКТОМВРИ 2009 г. – разпечатана и подвърза в папка и като файл върху DVD.
6. Освен изброените, може да се избере друга тема от проблематиката на дисциплината, след съгласуване.
7. Разработените проекти разпечатани, поставени в папка или подвързани, окомплектовани с компакт диск със записаните върху него файлове и поставени в плик, изпратете на адрес: 5250 гр. Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, катедра „Бизнес информатика” за доц. д-р Румен Върбанов в срок до 24 октомври 2009 г.
За контакти:
доц. Д-р Румен Върбанов Стоянов
Стопанска Академия „Д.А. Ценов” Свищов
6250 Свищов
Telephone: 063166396
Email: rumen@uni-svishtov.bg

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen