Follow by Email

16 ноември, 2009

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КУРСОВИТЕ РАБОТИ


КУРСОВИ РАБОТИ, СПЕЦ. „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”, 2 КУРС, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Указания за подготовка на курсовите работи
Учебна дисциплина:"ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНИДЖМЪНТА"
1. Основни изисквания:
1. Курсовата работа трябва да е в обем не по-малко от 15 -25 стр. (шрифт – 12 т, 45 реда на страница).
2. Презентацията трябва да е в обем 15-20 слайда, включващи най-съществените моменти от курсовата работа. Не е задължително да се разпечата презентацията, но трябва да е записана върху DVD, заедно с курсовата работа.
3. Курсовата работа се оформя по подходящ начин – съдържание, въведение, глави, заключение и списък на използваната литература. Желателно е да има по-вече фигури и таблици, които илюстрират съдържанието.
4. Съдържанието на курсовата работа предварително се уточнява с титуляра или асистента.
5. Курсовата работа се представя ДО 14 ДЕКЕМВРИ 2009 г. – разпечатана и подвърза в папка и като файл върху DVD.
6. Освен изброените, може да се избере друга тема от проблематиката на дисциплината, след съгласуване.
За контакти:
доц. д-р Румен Върбанов Стоянов
Стопанска Академия „Д.А. Ценов” Свищов
6250 Свищов
Telephone: 063166396
Email: rumen@uni-svishtov.bg ,
http://rumen.blogspot.com

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen