Follow by Email

05 януари, 2010

ВЪПРОСНИК по "Операционни системи"


ВЪПРОСНИК

по дисциплината “Операционни системи” за студентите от спец. “Бизнес информатика” (редовно и задочно обучение)

1. Системен софтуер – състав и предназначение. Инструментални средства. Езици за програмиране.
2. Приложен софтуер. Предназначение. Видове приложен софтуер. Бизнес софтуер.
3. Операционна система. Предназначение, състав и функции на операционната система. Архитектура на операционната система.
4. Класификация на операционните системи.
5. Еволюция на операционните системи.
6. Мрежови операционни системи.
7. Операционни системи за персонални компютри. Изисквания към съвременните операционните системи.
8. Процес и състояния на процеса. Прекъсвания. Планиране на процесите.
9. Нишки (thread). Mногонишкова обработка (multithereading). Многонишкови операционни системи.
10. Процеси, потоци и задания в Windows 2000/XP.
11. Йерархия на компютърната памет. Нива в йерархията на паметта. Процесорни регистри (регистрова памет)
12. Кеш памет. Основна памет (DRAM). Външната памет. Организация и управление на физическата памет.
13. Фиксирани раздели. Променливи раздели. Суопинг (swapping).
14. Организация и управление на виртуалната памет. Същност на концепцията за виртуална памет. Организация на виртуалната памет.
15. Странична организация на паметта. Сегментна организация на паметта. Странично-сегментна организация на паметта.
16. Организация на паметта при Windows NT. Странично преобразуване. Структура на елемент от таблицата на страниците.
17. Организация на паметта при Windows NT. Суопинг и swap-файлове. Работно множество на процеса. Адресно пространство на процеса.
18. Файлова система. Организация на файловете и достъп до тях. Типове файлове. Именуване и атрибути на файл.
19. Логическата организация на файла. Физическа организация на файла
20. Поддържане на управляваща информация за файловете. Управление на файлове.
21. Управление на външната памет. Разпределение на външната памет между файлове. Несвързано разпределение. Свързаното разпределение. Подходи за съхраняване на управляваща информация за разположението на файла във външната памет.
22. Организация и достъп до файловете. Записна структура на файл. Поточна структура на файл. Управление на достъпа до файлове. Осигуряване безопасността на файловете.
23. Файлови системи на Windows XP. Файлова система FAT.
24. Файлова система NTFS. Файлова система CDFS. Файлова система EFS.
25. Физически основи на входно-изходните операции. Логически принципи на въвеждането и извеждането на данни.
26. Подсистема за вход-изход. Разделяне на устройствата и данните между процесите. Организация на паралелната работа на устройствата и процесора. Съгласуване скоростите за обмен и кеширане на данните. Предоставяне на удобен логически интерфейс. Поддържане на множество драйвери и възможност за лесно включване на нови драйвери.
27. Поддръжка на синхронни и асинхронни операции за вход-изход. Поддържане на няколко файлови системи
28. Понятие за безопасност. Изисквания към безопасността. Заплахи за безопасността.
29. Външни атаки на системата. Системен подход към осигуряване на безопасността. Политика за безопасност в компанията.
30. Защитни механизми на операционната система. Идентификация и аутентификация. Авторизация. Разграничаване на достъпа до обекти на операционната система. Откриване на опитите за проникване. Одит на системата за защита. Система Kerberos
31. Подходи към защитата на операционните системи. Защита на някои популярни операционни системи.
32. Безопасност на Windows 7. Основни технологии за защита на Windows 7. Съвети за безопасна работа с електронна поща и Интернет
33. Операционна система Windows – основни характеристики и еволюция. Семейство DOS базирани версии на Windows. Фамилия Windows 9x.
34. Фамилия Windows NT. Еволюция и основни характеристики.
35. Фамилия операционни системи Windows за смартфони и таблети. Windows Phone 7.
36. Операционна система Windows Vista. Подобрения и нови възможности.
37. Изданията на Windows Vista. Архитектура на Windows Vista. Графичната подсистема. Драйверни модели на Vista.
38. Поддържане на Windows Vista. Показване на базова информация за системата.
39. Windows Vista. Конфигуриране на системата. Управление на твърди дискове и файлови системи.
40. Windows Vista. Конфигуриране и управление на мрежата. Категории мрежи. Мрежови инструменти. Конфигуриране на връзката с локалната мрежа.
41. Операционна система Windows 7. Основни характеристики и издания. Възможности на отделните издания на Windows 7.
42. Операционна система Windows 7. Ключови характеристики и подобрения.
Операционна система Windows 7. Ключови характеристики и подобрения.
43. Операционна система Windows 8. Подобрения и нови възможности. Ключови характеристики на Windows 8.
42. Операционна система Windows 8. Издания на Windows 8. Windows RT - поддържани платформи и устройства.
 43. Операционна система UNIX. Архитектура на UNIX. Файлова система. Потребители, групи, разрешения.
44. Операционна система Linux. Еволюция на Linux и основни характеристики. Дистрибуции на Linux.
Свищов, септември 2012 г.                         проф. д. ик. н. Румен Върбанов

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen