Follow by Email

16 юли, 2011

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ ПРИ ПРЕХОДА НА КОМПАНИИТЕ КЪМ ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ

ПРИ ПРЕХОДА НА КОМПАНИИТЕ

КЪМ ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

Доц. д.ик.н. Румен Върбанов
 
Резюме: Облачният компютинг вече е доказано по-изгодният икономически модел за достъп до ИТ продукти, решения и услуги онлайн през Интернет за предприятия с различен размер и се очертава като сериозно конкурентно предимство. В статията се разглеждат най-важните предимства и предизвикателства на облачните изчисления, а така също и рисковете на облака (загуба на конт­рол върху данните, сигурност и безопасност на данните в облака, липса на стандартизация, съвместимост на приложенията, съгласуваност и прозрачност на ИТ инфраструктурата). Основно внимание е отделено на някои практически въпроси на прехода към този нов бизнес модел за предоставяне на ИТ услуги. Авторът предлага конкретна методика за миг­риране на компанията към облачни услуги, която се състои от няколко стъпки: 1. Изслед­ване и анализ на основните причини, които могат да мотивират мигра­цията към облака; 2. Анализ и моделиране на бизнес процесите в органи­зацията; 3. Планиране на прехода. Избор на едно или няколко некритични за бизнеса приложения, които да се ориентират към новата идеология; 4. Анализ на рисковете и предимствата от облачния компютинг; 5. Реализа­ция на проекта за виртуализация и облачен компютинг; 6. Анализ на ре­зултатите и набелязване на следващите услуги за пренасяне към об­лака.

Ключови думи: облачен компютинг, сигурност на данните в облака, облачна ИТ инфраструктура, Web 2.0, методика за преход към облачни услуги, софтуер като услуга (SaaS), права и задължения на потребителя на облачни услуги.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen