Follow by Email

10 юли, 2011

БИЗНЕС В СРЕДАТА НА WEB 2.0.Добавете надпис

БИЗНЕС В СРЕДАТА НА WEB 2.0.
(Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, брой 111. Издание на СА „Д.А. Ценов –Свищов”. Академично издателство „ЦЕНОВ” - Свищов, 2011, с. 211. ISSN 1310-2737.


Roumen Varbanov. BUSINESS ENVIRONMENT OF WEB 2.0 (Web 2.0, Enterptise 2.0, Cloud Computig, SaaS). Library "Business world", Issue 111, 28.06.2011. ACADEMIC PUBLISHING HOUSE D. TSENOV ECONOMIC UNIVERSITY - SVISHTOV, BULGARIA.

РЕЗЮМЕ

 Очевидно в близките години корпоративните информационни тех­но­логии ще се развиват в съответствие с възможностите на такива ИТ модели като Web 2.0, виртуализацията,облачните изчисления и из­пол­зването на софтуера като услуга. В известен смисъл това е на­ча­ло­то на нова революция в областта на ИТ индустрията, способна да про­ме­ни бизнеса и всички сфери от живота на хората.С прехода в облака прак­тически всичко се превръща в услуга. Става дума не само за соф­туе­ра и приложенията, но и за ИТ инфраструктурата (виртуа­ли­за­ция на сър­върите, GRID изчисленията, виртуализация на системите за съх­ра­ня­ване,новите правила за лицензиране на използваната инфрас­трук­ту­ра и софтуерни продукти, отношенията между провайдърите и клиен­ти­те), а дори и за самия бизнес, понеже се появяват нови канали за про­даж­би на стоки и услуги. Тези революционни технологии бързо се на­пас­ваха една към друга: виртуализацията с облачните изчисления, об­ла­кът – с мо­бил­ни­те услуги, мобилната връзка – със социалните мре­жи, а социалните мре­жи – с огромни масиви от данни, изклю­чи­тел­на пот­ребителска актив­ност и анализи на разнообразна информация в реа­лно време.Вниманието в монографията е насочено към три основ­ни области: изследване същ­нос­т­та и съвременните измерения на Web 2.0, а така също и реалните въз­мож­ности за приложение в бизнеса на ком­паниите на базата на кон­цеп­ция­та Enterprise 2.0и предлагане на под­ход към разработването на стра­те­гия за преход къмEnterprise 2.0 за нуж­дите на предприятието; научно­прак­тически анализ на състоянието и ос­нов­ни­те проблеми, свързани с об­лач­ния компютинг и новото поко­ле­ние корпоративни бизнес ин­фор­ма­цион­ни системи и разработване на конкретна методика за мигриране към облачни услуги в няколко стъпки; изследване и анализ на използването на съвременни ИКТ в българския малък и среден бизнес и аргументиране на необ­ходимостта от ускорено въвеждане на нови технологични ИТ реше­ния.

 Ключови думи: облачен компютинг, компоненти на Web 2.0, со­циал­ни мрежи, Enterprise 2.0, социален софтуер, рискове на облачния ком­пютинг,корпоративна инфраструктура, електронно управление, соф­туер като услуга.

JEL: С63, С81, С88.

 RESUME

 Obviously in the recent years the corporate information technologies will evolve in correspondence with the possibilities of IT models such as Web 2.0, virtualization, cloud computing and usage of software as a service. In a sense this is the beginning of new revolution in the field of IT industry, that is capable to change the business in all sectors of human life. With the transition towards the cloud practically everything becomes a service. It is not only the case of software and applications, but also IT infrastructure (virtualization of the servers, GRID calculations, virtualizations of the systems for storage, new regulations for licensing of the infrastructure used and software products, relations between providers and clients), even the very business because new channels of selling of goods and services appear. These revolution technologies fitted shortly one to another: virtualization with the cloud computing, cloud – with mobile services, mobile connection – with social networks, and social networks – with huge data bases, exceptional user’s activity and analyses of various information in real time. The attention in the monograph is focused on three main areas: Research on the nature and contemporary dimensions of Web 2.0, as the real possibilities for application in the business of the companies on the ground of the conception Enterprise 2.0 and proposing of approach to development of a strategy for transition towards Enterprise 2.0 for the needs of the enterprise; scientific and practical analysis of the status and main problems related to the cloud computing and the new generation of corporate business information systems and development of a specific methodology for migration towards cloud services in several steps; research and analysis of the usage of contemporary ICT in Bulgarian small and middle size business and justification of need of accelerated introduction of new technological IT solutions.


Key words: cloud computing, components of Web 2.0, social networks, Enterprise 2.0, social software, risks of the cloud computing, corporate infrastructure, electronic governance, software as a service.

JEL: С63, С81, С88.


СЪДЪРЖАНИЕ

 Въведение...................................................................................................................................... 11


Глава 1. Приложение на Web 2.0 в бизнеса...................................................................... 17

1.1. Поява и основни характеристики на Web 2.0................................................................ 17

1.2. Основни компоненти на Web 2.0....................................................................................... 21

1.2.1. Web услуги................................................................................................................... 22

1.2.2. Блогове......................................................................................................................... 23

1.2.3. Интеграция на външни канали.............................................................................. 24

1.2.4. Социални мрежи........................................................................................................ 25

1.2.5. AJAX............................................................................................................................... 29

1.2.6. Wiki................................................................................................................................. 29

1.2.7. Mash-up......................................................................................................................... 32

1.2.8. Споделяне на връзки............................................................................................... 33

1.2.9. BitTorrent....................................................................................................................... 34

1.3. Възможности за използване на Web 2.0 в бизнеса..................................................... 34

1.4. Enterprise 2.0 - стратегическа интеграция на Web 2.0
технологиите в корпоративната среда на предприятието..................................... 42

1.4.1 Концепцията Enterprise 2.0...................................................................................... 43

1.4.2. Базови технологии на Enterprise 2.0.................................................................... 54

1.4.3. Причини за възприемане на Enterprise 2.0

от предприятията.................................................................................................... 58

1.4.4. Предимства и рискове на Enterprise 2.0.............................................................. 60

1.4.5. Подход към използването на средствата

на Enterprise 2.0........................................................................................................ 63

1.4.6. Избор на социален софтуер за предприятието............................................... 75


Глава2. Облачният компютинг и новото поколение
корпоративни бизнес информационни системи
........................................................... 80

2.1. Технологични измерения на облачния компютинг....................................................... 80

2.2. Облачният компютинг – възможности и рискове за бизнеса.................................... 88

2.3. Архитектурни модели на облачния компютинг.............................................................. 93

2.4. Софтуерът като услуга: нова възможност

за икономичен достъп на бизнеса до съвременни приложения............................ 99

2.5. Модели за внедряване на облачния компютинг - частни,

публични и хибридни облаци.......................................................................................... 105

2.6. Практически въпроси при прехода към облачен компютинг................................... 110

2.6.1. Изследване и анализ на основните причини,

които могат да мотивират миграцията към облака................................... 112

2.6.2. Анализ и моделиране на бизнес процесите

в организацията................................................................................................... 115

2.6.3. Планиране на прехода. Избор на едно или няколко некритични за бизнеса приложения,
които да се ориентират към новата идеология............................................ 117

2.6.4. Анализ на рисковете и предимствата

от облачния компютинг...................................................................................... 118

2.6.5. Реализация на проекта за виртуализация

и облачен компютинг........................................................................................... 119

2.6.6. Анализ на резултатите и набелязване на следващите

услуги за пренасяне към облака...................................................................... 121

Глава 3. Българският бизнес и използването
на новите технологии
.............................................................................................................. 125

3.1. Състояние и тенденции в приложението на информационни
и комуникационни технологии в малкия и средния бизнес................................... 125

3.1.1. Новите информационни и комуникационни технологии

и ефективността на малкия и средния бизнес............................................ 126

3.1.2. Състояние на използваната в момента
ИТ инфраструктура............................................................................................... 127

3.1.3. Използване на Интернет в бизнеса.................................................................. 139

3.1.4. Ключови възможности и предимства на електронната търговия за малките и средните предприятия 143

3.2. Електронно управление и електронни услуги............................................................. 154

3.2.1. Електронно управление в бизнес организациите

и в държавната власт........................................................................................... 155

3.2.2. Обхват и съдържание на електронното управление................................... 159

3.2.3. Функционални модули и взаимоотношения в процеса

на електронно управление............................................................................... 167

3.3. Новите ИТ технологични решения и предизвикателствата

пред бизнеса........................................................................................................................ 173

3.3.1. Устойчив ръст на пазара на информационни
технологии............................................................................................................... 174

3.3.2. Промяна в ролята на информационните технологиите............................. 179

3.3.3. Интернет като материализация на съвременните ИКТ

и като катализатор за развитието им............................................................ 181

3.3.4. Мигриране на бизнеса към Интернет............................................................... 185

3.3.5. Нарастваща роля и значение на корпоративните

бизнес приложения............................................................................................. 189

3.3.6. Формиране на новата икономика....................................................................... 193

3.3.7. Изграждане на IP комуникационни мрежи
в компаниите........................................................................................................... 198

3.3.8. Виртуализация на сървърите............................................................................. 205


Заключение ................................................................................................................................... 211


Терминологичен речник............................................................................................................. 231


Използвани литературни и Web източници........................................................................ 237


Резюме............................................................................................................................................ 241

CONTENT


Introduction..................................................................................................................................... 11

Chapter 1. BUSINESS APPLICATION OF WEB 2.0.............................................................. 17

1.1. Emerging and main characteristics of Web 2.0................................................................... 17

1.2. Main components of Web 2.0................................................................................................. 21

1.2.1. Web services................................................................................................................ 22

1.2.2. Blogs............................................................................................................................... 23

1.2.3. External channels integration.................................................................................... 24

1.2.4. Social networks............................................................................................................ 25

1.2.5. AJAX............................................................................................................................... 29

1.2.6. Wiki................................................................................................................................. 29

1.2.7. Mashup.......................................................................................................................... 32

1.2.8. Sharing links................................................................................................................. 33

1.2.9. BitTorrent....................................................................................................................... 34

1.3. Opportunities to use the Web 2.0 in business..................................................................... 34

1.4. Enterprise 2.0 – a strategic integration of Web 2.0 technologies

in corporate environment of the enterprise........................................................................ 42

1.4.1. The conception Enterprise 2.0.................................................................................. 43

1.4.2. Main technologies of Enterprise 2.0......................................................................... 54

1.4.3. Reasons for adopting of Enterprise 2.0

by the Enterprises..................................................................................................... 58

1.4.4. Advantages and risks of Enterprise 2.0................................................................... 60

1.4.5. Approach to usage of the means of Enterprise 2.0................................................ 63

1.4.6. Choice of the social software of Enterprise............................................................. 75


Chapter 2. CLOUD COMPUTING AND NEW GENERATION
CORPORATE
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS........................................................... 80

2.1. Technological dimensions of cloud computing................................................................... 80

2.2. The cloud computing – possibilities and risks for business.............................................. 88

2.3. Architecture models of cloud computing............................................................................... 93

2.4. Software as a service: new option for economical access
of the business to modern applications.............................................................................. 99

2.5. Models for deployment of the cloud computing – private, public
and hybrid clouds................................................................................................................. 105

2.6. Practical issues at the transition to cloud computing....................................................... 110

2.6.1. Investigation and analysis of the main reasons which may motivate the migration to the cloud 112

2.6.2. Analysis and modeling of the business processes in the organization........... 115

2.6.3. Planning of the transition. Selection of one

or several applications that are non critical for the business

and which are to be oriented to the new ideology........................................... 117

2.6.4. Analysis of cloud computing risks

and advantages...................................................................................................... 118

2.6.5. Project implementation for virtualization
and
cloud computing............................................................................................... 119

2.6.6. Results analysis and identification of the next services
for transfer to the cloud............................................................................................ 121


Chapter 3. BULGARIAN BUSINESS AND USING OF THE NEW TECHNOLOGIES.. 125

3.1. Status and trends in the use of information and communication technologies in the middle and small size businesses 125

3.1.1. The new information and communication technologies
and the effectiveness of the small and middle
sized businesses...................................................................................................... 126

3.1.2. Status of the IT infrastructure used at the moment.............................................. 127

3.1.3. Internet usage in the business................................................................................ 139

3.1.4. Key features and advantages of the electronic Commerce
for small and middle sized enterprises................................................................ 143

3.2. Electronic governance and electronic services................................................................ 154

3.2.1. Electronic governance in the business and government organizations......... 155

3.2.2. Scope and content of electronic governance....................................................... 159

3.2.3. Functional components and relationships in the process
of electronic governance........................................................................................ 167

3.3. The new IT technological solutions and business challenges...................................... 173

3.3.1. Sustainable market growth of information technologies.................................... 174

3.3.2. Change in the role of information technologies................................................... 179

3.3.3. Internet as materialization of contemporary ICT
and
as a catalyst for their development............................................................... 181

3.3.4. Migrating of the business towards Internet........................................................... 185

3.3.5. Increasing role and importance of the corporate business applications......... 189

3.3.6. Formation of the new economy............................................................................... 193

3.3.7. Construction of IP communication networks in companies............................... 198

3.3.8. Virtualization of the servers...................................................................................... 205

Conclusion....................................................................................................................................... 211

 Vocabulary....................................................................................................................................... 213

 References and WEB sources..................................................................................................... 237

 Resume

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen