Follow by Email

11 октомври, 2011

ENTERPRISE 2.0 – НОВ ПОДХОД КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ


ENTERPRISE 2.0 – НОВ ПОДХОД КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

      
Доц. д. ик. н. Румен Върбанов
Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, Катедра “Бизнес информатика”

 
Резюме: В публикацията се изследва същността на техно­логията Enterprise 2.0 и новите възможности, които предоставя на компаниите за организация на вътрешните комуникации и за функциониране на информационната система. Целта е да се даде отговор на няколко актуални въпроса, които стоят пред бизнес организациите в момента, когато трябва да формират своята стратегия в областта корпоративните со­циални мрежи: Какво е Enterprise 2.0? Какви средства и технологии се приемат за Enterprise 2.0? Какви са ползите, които носи за компанията? Кои са основните рискове и бариери при прехода към Enterprise 2.0?

Ключови думи: Web 2.0, социален софтуер, социални мрежи, Enterprise 2.0, управление на корпоративни знания, социално ориентиран бизнес.
ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen