Follow by Email

01 септември, 2012

Теми за курсови работи


ТЕМИ ЗА КУРСОВИ РАБОТИ

по дисциплината „Информационни  технологии в екомениджмънта“
(редовно и задочно обучение)
 

1.      Информационни технологии. Основни характеристики и особености. Еволюция на информационните технологии. Интернет технологии.

2.      Информационни системи за екологичен мониторинг. Същност, основни компоненти и приложение.

3.      Зелените информационни технологиисъщност, основни области и приоритети.

4.      Новата (Интернет) икономика. Предпоставки за възникване на новата икономика. Информацията и производителността на труда. Източници на конкурентноспособност.

5.      Политика на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни технологии. Електронна Европа. Информационно общество (ИО). Документи в ЕС в областта на ИО. Икономика на знанието.

6.      Информационно общество в България. Предпоставки за изграждане и функциониране на ИО в България. Програма „Електронна България”. Проникване на Интернет в България.

7.      Особености на Интернет, стимулиращи използването на мрежата в бизнес мениджмънта. Основни характеристики на Интернет. Протокол TCP/IP.

8.      Адресация в Интернет. (IP адрес, DNS име, URL). Услуги и ресурси на Интернет от ново поколение. Телеконференции (регистрация за участие в телеконференции, четене предаване на съобщения в телеконферентна среда). Хипертекст и мултимедия в Интернет. IP телефония в бизнес организацията.

9.      Поява е еволюция на Web. Основни компоненти и технологии - Web страница. Web сайт. Web сървър. Хипертекстови връзки. Браузъри.

10.  Вграждането на Web технологиите във фирмената информационна система. Интранет и Екстранет мрежи. Анализ на последиците от използването на Web технологиите във фирмената ИС и промените, които настъпват във функционален, организационен и социален аспект.

11.  Търсене в Интернет. Машини за търсене на информация. Видове търсачки: универсални, национални, регионални, мета-търсачки и специални.

12.  SEO оптимизация. Необходимост и стратегии за реализация.

13.  Възможности за използване на електронната поща в мениджмънта и бизнеса на организацията. Технология на работа на електронната поща. Използване на електронната поща за реклама и маркетинг. Спам.

14.  Електронен документооборот на общинско и национално равнище. Софтуер за електронен документооборот. Предимства и организация. Технология на работа с електронни документи. Изисквания към служителите.

15.  Предпоставки за използване на Интернет в бизнеса.

16.  Електронен бизнес. Предпоставки за възникването. Три предметни области на проявление. Еволюция на системите за електронен бизнес.

17.  Електронна търговия – особености, разновидности и предимства.

18.  Модели на електронен бизнес. Реализация на модела B2C.

19.  Електронна търговия от типа бизнес между компании (B2B) – особености и възможности. Интернет търговска площадка.

20.  Web сайт на компанията. Видове сайтове. Бизнес план за изработване на Web сайт на компанията.

21.  Електронен магазин.

22.  Маркетинг на Web сайта. Корпоративният Web сайт като фундаментален инструмент за електронен бизнес и електронна търговия.

23.  Интернет комуникации в мениджмънта на организацията. Предимства и възможности на Интернет комуникациите в бизнеса. Системи за моментни съобщения.

24.  Електронни телеконференции. Приложение на IP телефония IP телевизия в бизнеса на компанията.

25.  Електронно правителство. Концепцията за електронно правителство в контекста на информационното общество. Същност на електронните услуги. Предимства за гражданите и фирмите.

26.  Реализиране на концепцията за Електронно правителство в България. Цели и задачи. Постигнати резултати и проблеми. Обхват и съдържание на задължителните услуги, извършвани по електронен път.

27.  Подход към изграждане на инфраструктурата за електронно правителство. Примери за добри практики в България.

28.  Електронна община. Електронна демокрация.

29.  Защита на информацията в Интернет среда. Видове заплахи за сигурността в Интернет среда. Необходимост от защита на данните.

30.  Мрежова сигурност и сигурност в Интернет. Решения, средства и технологии за защита на данните в Интернет.

31.  Криптиране на данните. Електронен подпис. Същност и необходимост от използването на цифрови подписи. Технология на работа с електронен подпис. Принцип на работа, съдържание и получаване на цифров сертификат. Технически изисквания за използване и приложение на цифровите сертификати.

32.  Поява и еволюция на WEB 2.0. Основни характеристики. Технологии на WEB 2.0. Социални мрежи и блогове.

33.  Приложение на WEB 2.0 в бизнеса и мениджмънта на организацията.

34.  Използване на социалните мрежи за бизнес комуникации, маркетинг и реклама.

ЛИТЕРАТУРА:

1.         Амор, Д. (Р)еволюцията на Е-бизнеса. Как да живеем и работим в свързания свят. Изд. къща ИнфоДАР, С., 2000.
2.         Върбанов, Р. Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с. ISSN 1310-2737.
3.         Върбанов, Р. България в европейското информационно пространство. Библиотека „Стопански свят”, № 88. Издание на СА „Д.А. Ценов – Свищов”. Свищов, 2007, с.192.
4.         Върбанов, Р. Електронната търговия – ключов фактор за конкурентноспособността на малкия и среден бизнес. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 18-32.
5.         Върбанов, Р. Електронно правителство и електронни услуги (българският опит да се използват информационни технологии в административното управление). Сп. “Бизнес управление”, Брой 4, 2007 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120.
6.         Върбанов, Р. и др. Интернет технологии в бизнеса и в мениджмънта. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2012, 379 с.
7.         Върбанов, Р. и др. Информационни технологии в бизнеса. Издателство “Faber”, Велико Търново, 2009, 379 с.
8.         Върбанов, Р. Интернет бизнесът: промяна в акцентите и приоритетите. Сп. “Бизнес управление”, Брой 3, 2004 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 69-90.
9.         Върбанов, Р. Информационни и комуникационни технологии в бизнеса – съвременни тенденции и измерения. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2009 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 66-91.
10.      Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Изд. „Абагар”, Велико Търново, 2004, 336 с.
11.      Върбанов, Р. Представяне на компанията в Интернет: изграждане, маркетинг и използване на корпоративния Web сайт. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2005 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-114.
12.      Върбанов, Р. Ролята на електронното управление в съвременното общество на знанието. Сп. “Народностопански архив”, Брой 4, 2008 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 93-120.
13.      Върбанов, Р. Състояние, тенденции и перспективи в развитието на електронния бизнес. Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов, Годишник, том CIV, 2004, с. 3-128.
14.      Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. С., Издателство “Сиела”, 1998.
15.      Коен, Дж., Необичайно полезна книга за Web, Софтпрес, 2004 г.
16.      Къминг, Т., Малкото «е» - големият бизнес. Бизнес планиране за Интернет търговия, Класика и Стил, С., 2006 г.
Свищов, септември 2012 г.                                    проф. д. ик. н. Румен Върбанов

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen