Follow by Email

20 септември, 2012

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ за подготовка на курсовата работа

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

за подготовка на курсовата работа

А. Литературни източници
         1. Върбанов, Р. Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта. Изд. “Faber”, В. Търново, 2012, 415 с. ISBN 978-954-400-136-0
2. Върбанов, Р. Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с. ISSN 1310-2737.
3. Върбанов, Р. България в европейското информационно пространство. Библиотека „Стопански свят”, Свищов, АИ Ценов, 2007, № 88. 192 с. ISSN-1310-2737
4. Върбанов, Р. и др., Информационни технологии в бизнеса. (в съав.). Велико Търново, Издателство “Faber”, 2009, 379 с. ISBN: 978-954-400-133-9
 
Б. Web ресурси
 

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen