Follow by Email

27 февруари, 2013

Теми за курсови работи по КМАТ за спец. "ИТБ" (магистри),


Теми
за курсови работи по дисциплината „Корпоративни мрежови архитектури и технологии“ за МО „ИТБ“ (редовно и задочно обучение)

Тема 1. Приложение на Web 2.0 и облачният компютинг в корпоративната инфраструктура
1.    Еволюция и основни компоненти на.
2.    Възможности за използване на Web.2.0 в бизнеса на компанията.
3.    Enterprise 2.0 – стратегическа интеграция на Web.2.0 технологите в корпоративна среда
4.    Технологични измерения на облачният компютинг
5.    Архитектурни модели на облачният компютинг. Възможности и рискове за бизнеса на компанията
6.    Софтуерът като услуга – нови възможности за икономичен достъп на бизнеса до съвременни приложения

Тема 2. Интранет и Екстранет мрежи в корпоративната информационна система
1.       Характеристики и предимства на Интермрежите
2.       Интранети – особености и необходимост от използването им в корпоративната инфраструктура
3.       Екстранет мрежи
4.       Планиране и изграждане на Интранет/Екстранет
5.       Услуги на Интранет/Екстранет мрежите за нуждите на компанията

Тема. 3. Безжични комуникации и технологии в бизнеса.
1.       Принципи на функциониране на безжичната мрежа
2.       Технологии за безжични локални мрежи
3.       Основни типове безжични мрежи
4.       Технология WIMax (IEEE 802.16.x)
5.       Подход към изграждането на безжични мрежи в компанията

Тема 4. Виртуалните частни мрежи – важен компонент на корпоративната информационна среда
1.       Въведение във виртуалните частни мрежи
2.       Основи на тунелната връзка. Протоколи за виртуални частни мрежи
3.       Подход към изграждането на виртуални частни мрежи
4.       Сигурност на виртуалните частни мрежи
5.       Потребителски решения за виртуални частни мрежи. Критерии за избор на виртуална частна мрежа.
6.       Подход към изграждането на виртуална частна мрежа във фирма „ХХХ“

Тема 5. Подход към изграждането на корпоративна инфраструктура
1.       Организация и компоненти на информационната инфраструктура
2.       Информационна инфраструктура на компанията
3.       Еволюция на корпоративната инфраструктурата
4.       Подход към изграждането на корпоративната инфраструктура
5.       Инфраструктура за електронен бизнес. Изисквания на системите за електронен бизнес

Тема 6. Web сайтът на компанията – основен компонент на корпоративната инфраструктура
1.       Корпоративният Web сайт и бизнеспроцесите на компанията
2.       Разработване на Web сайта. Бизнес план за разработване на сайт.
3.       Съдържание на сайта
4.       Промоция и маркетиране на сайта
5.       Разходи за създаването и поддръжката на сайта
6.       Корпоративен портал
Тема 7. Приложение на аутсорсинга на информационни технологии в корпоративна среда
1.       Необходимост и възможности на ИТ аутсорсинга
2.       Аутсорсингът като съвременна форма за организация на бизнеса
3.       Съдържание, модели и жизнен цикъл на аутсорсинга на информационни технологии
4.       Подход към разработването на стратегия за аутсорсинг на информационни технологии
5.       Рискове и опасния на ИТ аутсорсинга
6.       Съдържание на стратегията за ИТ аутсорсинг във фирма „ХХХ“
7.       Аутсорсингът в България – състояние и тенденции

Тема 8. Подход към осигуряването на корпоративна безопасност в Интернет среда
1.       Корпоративната защита в Интернет среда
2.       Понятие за безопасност и изисквания към безопасността
3.       Заплахи за безопасността
4.       Външни атаки на системата
5.       Стандарти за сигурност
6.       Превантивен подход за осигуряване на сигурност. Съвременни средства и технологии за защита на корпоративната информация в Интернет.
7.       Системни решения и корпоративна политика за безопасност в компанията

Тема 9. Съвременни решения и технологии за изграждане на корпоративната информационна среда
1.       Използване на IP мрежови решения в бизнесорганизацията
2.       Бизнес услуги, осигуряване в IP среда
3.       ERP системите – стандарт за съвременни корпоративни информационни системи. Подход към избора на ERP софтуер. Стратегия за внедряване на ERP. ERP интегрирани управленски системи в България.
4.       Софтуер за управление на отношенията с клиентите (CRM). Защо бизнесът се нуждае от системи за управление на отношенията с клиентите. Подход за успешно внедряване на софтуер за управление на отношенията с клиентите в Web среда. Разпространение на CRM системите в България.
5.       Софтуерът като услуга (SaaS) – предимства и сфери на приложение
6.       Облачните изчисления и архитектурата на корпоративната информационна среда

Литература
1.    Аутсорсингът – същност и развитие. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА”, януари 2006 (http://www.mee.government.bg/doc_pdf/Outsourcing-2006.doc)
2.    Върбанов, Р. Аутсорсингът – един нов модел за управление на информационните ресурси. Сп. “Бизнес управление”, Брой 1, 2007 г., Свищов, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с. 85-114.
3.    Върбанов, Р. Информационна инфраструктура и стратегически мениджмънт (в съавт). Велико Търново, Абагар, 1997.
4.    Върбанов, Р. Компютърни мрежи. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2007.
5.    Върбанов, Р. Корпоративни мрежови архитектури и технологии, Faber, В. Търново, 2009.
6.    Върбанов, Р. Основи на електронния бизнес. Велико Търново, Абагар, 2007.
7. Върбанов, Р. Стратегията за аутсорсинг на информационните технологии: предизвикателство или необходимост. Сп. “Икономическа мисъл”, Брой 3, София, с. 45-69.
8.    Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. Сиела, С., 2001.
9.    Върбанов, Р. Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с. ISSN 1310-2737.
10.Върбанов, Р. България в европейското информационно пространство. Библиотека „Стопански свят”, Свищов, АИ Ценов, 2007, № 88. 192 с. ISSN-1310-2737
11.Върбанов, Р. и др., Информационни технологии в бизнеса. (в съав.). Велико Търново, Издателство “Faber”, 2009, 379 с. ISBN: 978-954-400-133-9
12.Върбанов, Р. Електронен бизнес и електронна търговия в малки и средни предприятия. Дисертационен труд за получаване на научната степен „Доктор на икономическите науки” по специалност 05.02.08 – „Приложение на изчислителната техника в икономиката”, защитена на 15 февруари 2010 г., Свищов, 331 с.
13.Върбанов, Р. Изследване на състоянието на сигурността на данните в бизнес информационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност. (в съавт.). Алманах научни изследвания. Институт за научни изследвания при СА „Д.А. Ценов”. Том 15, АИ „ЦЕНОВ”, Свищов, с. 175-224. ISSN 1312-3815.
14.Върбанов, Р. Методика за изграждане на система за електронна търговия в малки и средни предприятия. Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов, Годишник на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, том CXIII, 2010, с. 39-158. ISSN-0323-9470.


Февруари 2013 г.                                                       проф. д. ик. н. Румен Върбанов

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen