Follow by Email

16 септември, 2014

В Ъ П Р О С Н И К по дисциплината “Бизнес Информатика” за студентите от I курс, редовно и задочно обучение - всички специалности

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
Катедра “Бизнес информатика”

В Ъ П Р О С Н И К

по дисциплината Бизнес Информатиказа студентите от I курс,
редовно и задочно обучение - всички специалности

1.    Информатиката като наука и практика. Бизнес информатика. Кратки исторически сведения за развитието на информационните и комуникационни технологии.
2.    Устройство и принципно действие на компютърната система. Класификация на компютърните системи.
3.    Архитектура, организация и конфигурация на персоналната компютърна система. Конфигурация на мобилни устройства.
4.    Програмно осигуряване на компютърните системи. Системен софтуер.
5.    Езици за програмиране и инструментални средства. Алгоритми и методи за описанието им. Методи за програмиране.
6.    Предназначение, състав и функции на операционните системи.
7.    Операционни системи за персонални компютри, сървъри и мобилни устройства.
8.    Операционна система Microsoft Windows. Фамилии операционни системи Windows.
9.    Ключови характеристики на Windows 8.1. Използване на Windows 8.1.
10.  Приложен софтуер за персонални компютри - класификация, характеристики, оценка и избор.
11.  Основни компоненти на офис пакетите. Предназначение, функционални възможности и класификация. Популярни офис пакети. Microsoft Office. Приложение и особености на версия 2013.
12.  Функционални възможности на текстообработващите програмни продукти: основна и разширена технология. Характеристики на Microsoft Word 2013.
13.  Microsoft Word 2013.  Създаване и управление на текстовия документ. Форматиране на документа чрез стилове и шаблони, създаване на потребителски стилове и шаблони.
14.  Microsoft Word 2013.  Създаване на таблици, организация на изчисленията в таблиците.  
15.  Microsoft Word 2013.  Вмъкване в текстовия документ на обекти. Промяна свойствата на обектите. Структуриране на документ - създаване на съдържание и азбучен указател.
16.  Microsoft Word 2013. Създаване и използване на серийни документи.
17.  Приложение на електронните таблици в бизнеса. Характеристики на Microsoft Excel 2013. Работна книга и нейните елементи.
18.  Microsoft Excel 2013. Създаване и управление на таблици. Видове данни. Адресиране и имена на области. Валидация на данни. Одитинг на формули.
19.  Microsoft Excel 2013. Форматиране на таблиците. Използване на вградени функции за решаване на практически задачи.
20.  Microsoft Excel 2013. Създаване на база от данни. Използване на списъци. Сортиране и филтриране.
21.  Microsoft Excel 2013. Използване на сценарии.
22.  Microsoft Excel 2013. Анализ на данните чрез диаграми.
23.  Microsoft Excel 2013. Вариантни и оптимизационни изчисления.
24.  Характеристики на Microsoft Power 2013. Структура и принципи на създаване на мултимедийните презентации – главни слайдове, теми, шаблони и изходни макети. Създаване и управление на презентации. Добавяне на ефекти на анимация и преходи. Добавяне на таблични и графични обекти в презентация.
25.  Microsoft Power Point 2013. Анимиране, озвучаване и видеоклипове в слайдовете. Работа с нива. Отпечатване на презентация и брошури.
26.  Същност на базите от данни. Видове. Администриране. Същност и функции на системите за управление на бази от данни. Класификация.
27.  Microsoft Access 2013. Основни възможности. Обекти. Създаване и управление на таблици.
28.  Microsoft Access 2013. Създаване и изпълнение на запитвания.
29.  Microsoft Access 2013. Създаване и управление на форми.
30.  Microsoft Access 2013. Създаване и визуализиране на отчети.
31.  Използване на макроси за автоматизиране на операциите в MS Office 2013.
32.  Използване на Visual Basic for Applications (VBA) за създаване на макроси.
33.  Обмен на данни и обекти. Копиране, свързване и вграждане на обекти. Експортиране и импортиране на документи. Връзка с външни източници на данни.
34.  Работа в екип и общо използване  на документи. Сътрудничество в облака с Microsoft Office 2013.
35.  Microsoft Outlook 2013. Електронна поща, управление на ангажименти, контакти и задачи.
36.  Необходимост и характеристики на компютърните мрежи. Локални и глобални мрежи.
37.  Разпределени и клиент сървър мрежи. Безжични мрежи.
38.  Стандартни топологии за локални мрежи. Мрежов хардуер и мрежов софтуер.
39.  Традиционни и ново поколение ресурси и услуги на Интернет.
40.  Особености на Web, които стимулират използването на мрежата в бизнеса на компаниите.
41.  Имена и адреси на  Web ресурсите (IP адрес, DNS име, URL).
42.  Основни интернет услуги за подпомагане на бизнес процесите в организациите. Електронна поща.
43.  Търсене в Интернет. Търсещи машини и директории. Стратегия за оптимизиране на резултатите от търсенето.
44.  Използване на интранет и екстранет мрежи в бизнеса.
45.  Еволюция на Web. Технологии на Web 2.0. Възможности за използване на Web 2.0 в бизнеса.
46.  Изчисления в облака.
47.  Усъвършенстване на информационните бизнес комуникации и деловото партньорство. Автоматизирана обработка на бизнес информацията.
48.  Системи за подпомагане на решенията. Системи за интелигентни бизнес анализи. Системи за електронен документооборот. Въведение в електронния бизнес и електронната търговия.
49.  Значение на защитата и сигурността на информацията за бизнес организацията. Най-разпространени  опасности,  нарушители, мишени и мотиви за атака.
50.  Технологии за защита на корпоративната информационна система.
51.  Тенденции в развитието на компютърните системи, бизнес софтуера и комуникационните технологии. Тенденции в използването на компютърните информационни и комуникационни технологии.


ЛИТЕРАТУРА:
I. Основна
1.    Р. Върбанов, В. Краева, К. Шишманов и др. Бизнес информатика. Свищов, Издателство “Фабер”, В. Търново, 2014, ISBN:978-619-00-0110-2..
2.    П. Дачев, Ю. Кузнецов, Е.Цанов и др. Бизнес информатика. Учебно пособие. Свищов, Издателство “Фабер”, В. Търново, 2014. ISBN: 978-619-00-0106-5.
II. Допълнителна
3.    Bott E. Introducing Windows 8.1 for IT Professionals. Microsoft Press. 2013. ISBN: 978-0-7356-8427-0. http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2013/10/14/free-ebook-introducing-windows-8-1-for-it-professionals.aspx
4.    Bucki L., Walkenbach J., Alexander M. et al. Office 2013 Bible: The Comprehensive Tutorial Resource. Wiley. 2013. ISBN: 978-1-118-48809-6.
5.    Murray K. Microsoft Office Professional 2013 Plain & Simple. Microsoft Press. 2012. Print ISBN: 978-0-7356-6932-1.

Септември 2014 г.,
Свищов
ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen